Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: PP tính giá vốn thành phẩm tại cty DV TM Tràng Thi

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 2727 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò bµi
C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi cã sè liÖu t¹i th¸ng 3 n¨m 2005 nh sau :
Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn thµnh phÈm lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn tÝnh
nguyªn vËt liÖu xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ . ThuÕ GTGT theo
ph¬ng ph¸p khÊu trõ .
A . Sè d ®Çu kú cña mét sè tµi kho¶n trong th¸ng 3 n¨m 2005 nh sau :
SHTK
111
112
131
141
142
152
154
155
211
214
311
331
333
334
341
411
414
421
431
441
Tæng

Tªn tµi kho¶n
TiÒn mÆt
TiÒn göi ng©n hµng
Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
T¹m øng
Chi phÝ tr¶ tr­íc
Nguyªn vËt liÖu
Thµnh phÈm
Tµi s¶n cè ®Þnh
Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh
Vay ng¾n h¹n
Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n
ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c
Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn
Vay dµi h¹n
Nguån vèn kinh doanh
Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn
Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi
Quü khen th­ëng phóc lîi
Nguån vèn ®Çu t­ XDCB

1

D­ nî
812.539.581
971.044.531
352.070.127
678.321.920
10.000.680
87.620.880
875.246.351
46.397.600
3.681.617.619

D­ cã

982.120.000
201.000.000
872.103.000
40.000.000
42.000.000
1.397.025.369
1.523.387.902
212.000.000
1.032.103.000
311.000.000
902.120.000
7.514.859.289 7.514.859.271

Sè d chi tiÕt c¸c tµi kho¶n
Tµi kho¶n 152 “Nguyªn vËt liÖu”

STªnèl­îg§¬i¸hµtÒ

Tµi kho¶n 131 “Ph¶i thu cña kh¸ch hµng”

2§inh10kg.
3Vecni5Hép46.01

Tªn kh¸ch hµng
C«ng ty TNHH Nam L©m
C«ng ty TNHH H¶i Anh
§¹i häc LuËt - Hµ Néi
C«ng ty TNHH Mai Thuý
C«ng ty TNHH Ngäc TuyÕt
Céng

Sè tiÒn
225.000.000
16.000.000
52.000.000
1.936.000
57.134.127
352.070.127

Céng87.620

4Gçth«ngbµo2m6.901385

1
2
3
4
5

1Gçvªn25m.9076

STT

Tµi kho¶n 331 “Ph¶i tr¶ ngêi b¸n”
STT Tªn nhµ cung cÊp
1 C«ng ty TNHH VÜnh Long
2 C«ng ty Th¸i Hoµn
3 C«ng ty Mü Hµ
Céng

2

Thµnh tiÒn
19.000.000
689.000.000
168.103.000
876.103.000

Tµi kho¶n 154
Sè TT
1
2
3

Tªn s¶n phÈm Thµnh tiÒn
GhÕ tùa
300.000.000
Bµn trang ®iÓm
402.000.000
SËp
173.246.351
Céng
875.246.351

Tµi kho¶n 155 “Thµnh phÈm”
STT Tªn s¶n phÈm Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn
1 GhÕ tùa
20
1.020.000
20.400.000
2 Bµn trang ®iÓm
50
519.952
25.997.600
Céng
46.397.600
B . Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh nh sau :
1 . PNK 01 ngµy 01/3 , nhËp mua 50 m³ gç D¸ng H¬ng cña C«ng ty VÜnh
Long , gi¸ mua cha cã thuÕ VAT 10% lµ 4.100.000 ®ång / m³ . C«ng ty ®· thanh
to¸n b»ng TGNH ( PC sè 01 ) .
2 . Ngµy 02/3 , C«ng ty TNHH Nam L©m thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tríc
b»ng chuyÓn kho¶n ( PT sè 01 ) .
3 . PNK 02 ngµy 02/3 , nhËp mua 100 Kg ®inh cña C«ng ty Thuú Linh , ®¬n
gi¸ cha cã thuÕ VAT 10% lµ 10.000 / Kg , C«ng ty tr¶ ngay b»ng TGNH ( PC sè
02 ) .
4 . Ngµy 03/3 , rót TG...
§Ò bµi
C«ng ty dÞch vô th¬ng m¹i Trµng Thi cãliÖu t¹i th¸ng 3 n¨m 2005 nh sau :
Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vèn thµnh phÈm ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn tÝnh
nguyªn vËt liÖu xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ . ThuÕ GTGT theo
ph¬ng ph¸p khÊu trõ .
A . Sè d ®Çu kú cña mét sè tµi kho¶n trong th¸ng 3 n¨m 2005 nh sau :
SHTK ni khon D nî D
111 TiÒn mÆt 812.539.581
112 TiÒn göi ng©n hµng 971.044.531
131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 352.070.127
141 m øng 678.321.920
142 Chi p tr trJíc 10.000.680
152 Nguyªn vËt liÖu 87.620.880
154 875.246.351
155 Thµnh phÈm 46.397.600
211 i s¶n cè ®Þnh 3.681.617.619
214 Hao mßn tµin cè ®Þnh 982.120.000
311 Vay ng¾n h¹n 201.000.000
331 Ph¶i tr¶ ngJêi b¸n 872.103.000
333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 40.000.000
334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 42.000.000
341 Vay dµi h¹n 1.397.025.369
411 Nguån vèn kinh doanh 1.523.387.902
414 Quü ®Çu tJ ph¸t triÓn 212.000.000
421 Lîi nhuËn chJa ph©n phèi 1.032.103.000
431 Quü khen thJëng phóc lîi 311.000.000
441 Nguån vèn ®Çu tJ XDCB 902.120.000
Tæng 7.514.859.289 7.514.859.271
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: PP tính giá vốn thành phẩm tại cty DV TM Tràng Thi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: PP tính giá vốn thành phẩm tại cty DV TM Tràng Thi - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: PP tính giá vốn thành phẩm tại cty DV TM Tràng Thi 9 10 879