Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL LĐ và tiền lương tại Viện chiến lược và phát triển GD

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 944 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PhÇn I: Më ®Çu

Lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn, cÇn thiÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña
x· héi, lµ yÕu tè c¬ b¶n cã t¸c dông quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Lao
®éng cña con ngêi trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cã tÝnh chÊt hai mÆt: Mét
mÆt con ngêi lµ tiÒm lùc cña s¶n xuÊt, lµ yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cßn
mÆt kh¸c con ngêi ®îc hëng lîi Ých cña m×nh lµ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch
theo l¬ng.
TiÒn l¬ng lµ kho¶n tiÒn c«ng tr¶ cho ngêi lao ®éng t¬ng øng víi sè lîng, chÊt lîng vµ kÕt qu¶ lao ®éng.
TiÒn l¬ng lµ nguån thu nhËp cña c«ng nh©n viªn chøc, ®ång thêi lµ
nh÷ng yÕu tè CFSX quan träng cÊu thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh
nghiÖp.
Qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt vµ lu«n ®îc c¸c
chñ doanh nghiÖp quan t©m nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi c¬ chÕ tõ c¬
chÕ bao cÊp sang. Em ®· nhËn râ vÊn ®Ò nµy vµ lùa chän ®Ò tµi: "Mét sè vÊn
®Ò qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng ë ViÖn chiÕn lîc vµ ch¬ng tr×nh gi¸o dôc".
§Ò tµi gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Lêi më ®Çu
PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ qu¶n lý tiÒn l¬ng ë ViÖn chiÕn lîc vµ ch¬ng
tr×nh gi¸o dôc.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng
tiÒn l¬ng ë ViÖn chiÕn lîc vµ ch¬ng tr×nh gi¸o dôc.

1

PhÇn II
Thùc tr¹ng vÒ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng ë ViÖn
chiÕn lîc vµ ch¬ng tr×nh gi¸o dôc

I. Giíi thiÖu vÒ ViÖn chiÕn lîc vµ Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc
1. Sù ra ®êi cña ViÖn
Theo QuyÕt ®Þnh sè 4218/Q§-BGD vµ §T ngµy 1/8/2003 cña Bé trëng
Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. ViÖn chiÕn lîc vµ Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc ®îc thµnh
lËp trªn c¬ së s¸t nhËp 2 ViÖn (ViÖn Khoa häc gi¸o dôc vµ ViÖn nghiªn cøu
ph¸t triÓn gi¸o dôc cò). ViÖn chiÕn lîc vµ Ch¬ng tr×nh gi¸o dôc thuéc Bé
Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, ®îc thµnh lËp theo NghÞ ®Þnh sè 29/CP cña ChÝnh phñ lµ
c¬ quan nghiªn cøu quèc gia vÒ kÕ ho¹ch gi¸o dôc nh»m phôc vô ph¸t triÓn
sù nghiÖp gi¸o dôc ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc.
2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña ViÖn chiÕn lîc vµ Ch¬ng tr×nh gi¸o
dôc
2.1. Chøc n¨ng
- Nghiªn cøu c¬ b¶n vµ triÓn khai khoa häc gi¸o dôc cho gi¸o dôc mÇm
non, gi¸o dôc phæ th«ng, gi¸o dôc trung häc chuyªn nghiÖp - d¹y nghÒ, gi¸o
dôc ®¹i häc, gi¸o dôc thêng xuyªn, gi¸o dôc d©n sè m«i trêng, ®¸nh gi¸ chÊt
lîng gi¸o dôc t vÊn khoa häc cho Bé trëng trong viÖc ®Ò ra c¸c chñ tr¬ng gi¶i
ph¸p chØ ®¹o, qu¶n lý vµ ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o, tæng kÕt kinh
nghiÖm gi¸o dôc tiªn tiÕn, x©y dùng m« h×nh gi¸o dôc cho nhµ trêng t¬ng lai,
gãp phÇn x©y dùng khoa häc gi¸o dôc ViÖt Nam.
- §µo t¹o vµ båi dìng c¸n bé cã tr×nh ®é §¹i häc...
PhÇn I: Më ®Çu
Lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn, cÇn thiÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña
héi, yÕu b¶n t¸c dông quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Lao
®éng cña con ngêi trong ph¸t triÓn kinh héi tÝnh chÊt hai mÆt: Mét
mÆt con ngêi tiÒm lùc cña s¶n xuÊt, yÕu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, cßn
mÆt kh¸c con ngêi ®îc hëng lîi Ých cña m×nh tiÒn l¬ng c¸c kho¶n trÝch
theo l¬ng.
TiÒn l¬ng kho¶n tiÒn c«ng tr¶ cho ngêi lao ®éng t¬ng øng víi l-
îng, chÊt lîng vµ kÕt qu¶ lao ®éng.
TiÒn l¬ng nguån thu nhËp cña c«ng nh©n viªn chøc, ®ång thêi lµ
nh÷ng yÕu CFSX quan träng cÊu thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh
nghiÖp.
Qu¶n lao ®éng tiÒn l¬ng mét yªu cÇu cÇn thiÕt lu«n ®îc c¸c
chñ doanh nghiÖp quan t©m nhÊt trong ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi chÕ
chÕ bao cÊp sang. Em ®· nhËn vÊn ®Ò nµy lùa chän ®Ò tµi: "Mét vÊn
®Ò qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng ë ViÖn chiÕn lîc vµ ch¬ng tr×nh gi¸o dôc".
§Ò tµi gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Lêi më ®Çu
PhÇn II: Thùc tr¹ng qu¶n tiÒn l¬ng ë ViÖn chiÕn lîc ch¬ng
tr×nh gi¸o dôc.
PhÇn III: Mét gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng
tiÒn l¬ng ë ViÖn chiÕn lîc vµ ch¬ng tr×nh gi¸o dôc.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL LĐ và tiền lương tại Viện chiến lược và phát triển GD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL LĐ và tiền lương tại Viện chiến lược và phát triển GD - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL LĐ và tiền lương tại Viện chiến lược và phát triển GD 9 10 136