Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL NVL tại các DN SX  - cty Thủ Đô 1

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1257 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
N©ng cao chÊt lîng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh lµ môc tiªu
cña bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo. §Æc biÖt trong giai ®o¹n c¹nh tranh quyÕt
liÖt nh hiÖn nay, cã thÓ nãi vÊn ®Ò nµy mang tÝnh chÊt sèng cßn ®èi víi mçi doanh
nghiÖp. Bªn c¹nh viÖc chó träng c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh: Lao ®éng, vèn, c«ng nghÖ
c¸c nhµ qu¶n lý ®Æc biÖt lu t©m ®Õn yÕu tè nguyªn vËt liÖu bëi lÏ:
- YÕu tè nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm tû träng chi phÝ rÊt lín trong tæng chi
phÝ s¶n xuÊt: trªn 60% do vËy nh÷ng biÕn ®éng vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp.
- §Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu cho s¶n xuÊt kinh doanh bÊt cø doanh nghiÖp s¶n
xuÊt nµo còng cÇn ph¶i cã mét lîng nguyªn vËt liªô dù tr÷. Lîng nguyªn liÖu tån
kho bao nhiªu lµ hîp lý? B¶o qu¶n chóng nh thÕ nµo? Lµm thÕ nµo ®Ó ph©n phèi sè
nguyªn vËt liÖu Êy mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt? §©y lµ
nh÷ng c©u hái lu«n ®îc ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý trong tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiÖp.
TÊt c¶ nh÷ng vÊn ®Ò ®ã ®· ®Æt ra cho c«ng t¸c qu¶n lý mét yªu cÇu rÊt cÊp
thiÕt: ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu.
Sau mét thêi gian nghiªn cøu, häc hái, t×m hiÓu hÖ thèng kÕ to¸n níc ta, ®Æc
®iÓm cña lo¹i h×nh doanh nghiÖp s¶n xuÊt... Em xin tr×nh bµy chuyªn ®Ò :"VÊn ®Ò
tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ".
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu
trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Thñ §« 1.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu
t¹i c«ng ty Thñ ®« 1.
Do thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, lîng kiÕn thøc tÝch luü ®îc cha nhiÒu chuyªn
®Ò nµy ch¾c ch¾n cã nhiÒu h¹n chÕ, thiÕu sãt. Em mong ®îc sù chØ dÉn cña c« gi¸o
®Ó cã c¸i nh×n ®Çy ®ñ h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

2

PhÇn thø nhÊt
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn
vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt
I. Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c qu¶n lý
nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
1. Nguyªn vËt liÖu vµ tÇm quan träng cña nã trong qóa tr×nh s¶n xuÊt.
* Nguyªn vËt liÖu lµ g×?
Nguyªn vËt liÖu lµ ®èi tîng lao ®éng ®îc biÓu hiÖn b»ng h×nh th¸i vËt chÊt khi
tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu ®îc chuyÓn mét lÇn vµo chi
phÝ s¶n xuÊt kinh doanh.
* §Æc ®iÓm, vÞ trÝ, tÇm quan träng:
- Nguyªn vËt liÖu cïng víi c¸c yÕu tè: vèn, lao ®éng, ...
Lêi nãi ®Çu
N©ng cao chÊt lîng,gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh lµ môc tiªu
cña bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt nµo. §Æc biÖt trong giai ®o¹n c¹nh tranh quyÕt
liÖt nh hiÖn nay, thÓ nãi vÊn ®Ò nµy mang tÝnh chÊt sèng cßn ®èi víi mçi doanh
nghiÖp. Bªn c¹nh viÖc chó träng c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh: Lao ®éng, vèn, c«ng nghÖ
c¸c nhµ qu¶n lý ®Æc biÖt lu t©m ®Õn yÕu tè nguyªn vËt liÖu bëi lÏ:
- YÕu nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm träng chi phÝ rÊt lín trong tæng chi
phÝ s¶n xuÊt: trªn 60% do vËy nh÷ng biÕn ®éng vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu cã ¶nh h-
ëng rÊt lín ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
doanh nghiÖp.
- §Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu cho s¶n xuÊt kinh doanh bÊt cø doanh nghiÖp s¶n
xuÊt nµo còng cÇn ph¶i cã mét lîng nguyªn vËt liªô tr÷. Lîng nguyªn liÖu tån
kho bao nhiªu lµ hîp lý? B¶o qu¶n chóng nh thÕ nµo? Lµm thÕ nµo ®Ó ph©n phèi sè
nguyªn vËt liÖu Êy mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt cho c¸c phËn s¶n xuÊt? §©y
nh÷ng c©u hái lu«n ®îc ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý trong tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt
kinh doanh cña doanh nghiÖp.
TÊt nh÷ng vÊn ®Ò ®ã ®· ®Æt ra cho c«ng t¸c qu¶n mét yªu cÇu rÊt cÊp
thiÕt: ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu.
Sau mét thêi gian nghiªn cøu, häc hái, t×m hiÓu thèng kÕ to¸n níc ta, ®Æc
®iÓm cña lo¹i h×nh doanh nghiÖp s¶n xuÊt... Em xin tr×nh bµy chuyªn ®Ò :"VÊn ®Ò
tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ".
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò luËn c¬ b¶n c«ng t¸c qu¶n nguyªn vËt liÖu
trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt.
PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Thñ §« 1.
PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶nnguyªn vËt liÖu
t¹i c«ng ty Thñ ®« 1.
Do thêi gian nghiªn cøu h¹n, lîng kiÕn thøcch luü ®îc cha nhiÒu chuyªn
®Ò nµy ch¾c ch¾n cã nhiÒu h¹n chÕ, thiÕu sãt. Em mong ®îc sù chØ dÉn cña c« gi¸o
®Ó cã c¸i nh×n ®Çy ®ñ h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
2
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL NVL tại các DN SX  - cty Thủ Đô 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL NVL tại các DN SX  - cty Thủ Đô 1 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL NVL tại các DN SX  - cty Thủ Đô 1 9 10 875