Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL tiền lương tại XN giống gia súc gia cầm Bắc Ninh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1064 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Më ®Çu
Lao ®éng lµ ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña con ngêi ®Ó t¹o ra cña c¶i
vËt chÊt vµ c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn x· héi . Lao ®éng cã n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ
hiÖu qu¶ cao lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Lao ®éng lµ mét
trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt.
Chi phÝ vÒ lao ®éng lµ mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n cÊu thµnh nªn gi¸
trÞ s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. Sö dông hîp lý lao ®éng trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ lao ®éng sèng gãp phÇn h¹
thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng doanh lîi cho doanh nghiÖp vµ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó
c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho CNV, ngêi lao ®éng trong
doanh nghiÖp.
TiÒn l¬ng (hay tiÒn c«ng) lµ mét phÇn s¶n phÈm x· héi ®îc Nhµ níc
ph©n phèi cho ngêi lao ®éng mét c¸ch cã kÕ ho¹ch, c¨n cø vµo kÕt qu¶ lao
®éng mµ mçi ngêi cèng hiÕn cho x· héi biÓu hiÖn b»ng tiÒn nã lµ phÇn thï
lao lao ®éng ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng bï ®¾p hao phÝ lao ®éng cña c«ng
nh©n viªn ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. TiÒn l¬ng g¾n liÒn
víi thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng mµ c«ng nh©n viªn ®· thùc hiÖn, tiÒn l¬ng
lµ phÇn thu nhËp chÝnh cña c«ng nh©n viªn. Trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay
viÖc tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn cã nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, nhng chÕ ®é
tiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm ®ang ®îc thùc hiÖn ë mét sè doanh nghiÖp lµ ®îc quan t©m h¬n c¶. Trong néi dung lµm chñ cña ngêi lao ®éng vÒ mÆt kinh
tÕ, vÊn ®Ò c¬ b¶n lµ lµm chñ trong viÖc ph©n phèi s¶n phÈm x· héi nh»m thùc
hiÖn ®óng nguyªn t¾c “ph©n phèi theo lao ®éng” . Thùc hiÖn tèt chÕ ®é tiÒn
l¬ng s¶n phÈm sÏ kÕt hîp ®îc nghÜa vô vµ quyÒn lîi, nªu cao ý thøc tr¸ch
nhiÖm cña c¬ së s¶n xuÊt, nhãm lao ®éng vµ ngêi lao ®éng ®èi víi s¶n phÈm
m×nh lµm ra ®ång thêi ph¸t huy n¨ng lùc s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng, kh¾c

Chuyªn ®Ò thùc tËp
phôc khã kh¨n trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch. Trong c¬
chÕ qu¶n lý míi hiÖn nay thùc hiÖn réng r·i h×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm
trong c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cã ý nghÜa quan träng cho c¸c doanh nghiÖp
®i vµo lµm ¨n cã l·i, kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn.
Tõ vai trß, ý nghÜa trªn cña c«ng t¸c tiÒn l¬ng ®èi víi ngêi lao ®éng.
Víi kiÕn thøc h¹n hÑp cña m×nh, em m¹nh d¹n nghiªn cøu vµ tr×nh bµy
chuyªn ®Ò: “C«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng t¹i XÝ nghiÖp gièng gia sóc - gia
cÇm - B¾c ninh”.
Trong thêi gian ®i thùc tÕ ®Ó viÕt chuyªn ®Ò t¹i XÝ nghiÖp gièng gia
sóc - gia cÇm trùc thuéc XÝ nghiÖp N«ng s¶n -B¾c ninh, em ®îc sù gióp ®ì
nhi...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Më ®Çu
Lao ®éng ho¹t ®éng quan träng nhÊt cña con ngêi ®Ó t¹o ra cña c¶i
vËt chÊt c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn héi . Lao ®éng n¨ng suÊt, chÊt lîng
hiÖu qu¶ cao lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. Lao ®éng lµ mét
trong ba yÕu b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt yÕu quyÕt ®Þnh nhÊt.
Chi phÝ lao ®éng mét trong c¸c yÕuchi pc¬ b¶n cÊu thµnh nªn gi¸
trÞ s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. Sö dông hîp lý lao ®éng trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng sèng gãp phÇn
thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng doanh lîi cho doanh nghiÖp ®iÒu kiÖn ®Ó
c¶i thiÖnng cao ®êi sèngt chÊt tinh thÇn cho CNV, ngêi lao ®éng trong
doanh nghiÖp.
TiÒn l¬ng (hay tiÒn c«ng) mét phÇn s¶n phÈm x· héi ®îc Nhµ níc
ph©n phèi cho ngêi lao ®éng mét c¸ch kÕ ho¹ch, c¨n vµo kÕt qu¶ lao
®éng mµ mçi ngêi cèng hiÕn cho héi biÓu hiÖn b»ng tiÒn phÇn thï
lao lao ®éng ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng ®¾p hao phÝ lao ®éng cña c«ng
nh©n viªn ®· ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. TiÒn l¬ng g¾n liÒn
víi thêi gian kÕt qu¶ lao ®éng mµ c«ng nh©n viªn ®· thùc hiÖn, tiÒn l¬ng
lµ phÇn thu nhËp chÝnh cña c«ng nh©n viªn. Trong c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay
viÖc tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, nhng chÕ ®é
tiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm ®ang ®îc thùc hiÖn ë mét sè doanh nghiÖp lµ ®-
îc quan t©m h¬n c¶. Trong néi dung lµm chñ cña ngêi lao ®éng mÆt kinh
tÕ, vÊn ®Ò c¬ b¶n lµ lµm chñ trong viÖc ph©n phèi s¶n phÈm x· héi nh»m thùc
hiÖn ®óng nguyªn t¾c “ph©n phèi theo lao ®éng” . Thùc hiÖn tèt chÕ ®é tiÒn
l¬ng s¶n phÈm kÕt hîp ®îc nghÜa quyÒn lîi, nªu cao ý thøc tr¸ch
nhiÖm cña s¶n xuÊt, nhãm lao ®éng ngêi lao ®éng ®èi víi s¶n phÈm
m×nh lµm ra ®ång thêi ph¸t huy n¨ng lùc s¸ng t¹o cña ngêi lao ®éng, kh¾c
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL tiền lương tại XN giống gia súc gia cầm Bắc Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL tiền lương tại XN giống gia súc gia cầm Bắc Ninh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL tiền lương tại XN giống gia súc gia cầm Bắc Ninh 9 10 434