Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng NVL tại cty Cơ khí ôtô 1-5

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1499 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

NÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· vµ ®ang mang l¹i nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc lín
cho c¸c doanh nghiÖp, ®ång thêi mang l¹i nh÷ng lîi Ých cho ngêi tiªu dïng, ®ã lµ
s¶n phÈm ®Ñp, mÉu m· ®Ñp chÊt lîng cao, gi¸ thµnh phï hîp. Víi nhiÒu lo¹i h×nh
s¶n xuÊt vµ víi nhiÒu h×nh thøc së h÷u, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ®îc th×
ph¶i t×m ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp ®Ó s¶n phÈm cña m×nh cã thÓ
c¹nh tranh ®îc vµ ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng. ChÝnh v× vËy, ®ßi hái c¸c doanh
nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh
tranh. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i sö dông nhiÒu c«ng cô
qu¶n lý kh¸c nhau, trong ®ã h¹ch to¸n ®ãng vai trß rÊt quan träng ®Ó qu¶n lý
ho¹t ®éng kinh doanh s¶n xuÊt, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc sö dông tµi s¶n nh»m ®¶m
b¶o s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh liªn tôc, qu¶n lÝ vµ sö dông tµi s¶n, nh»m ®¶m b¶o
s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh liªn tôc, qu¶n lý vµ sö dông mét c¸ch tèt nhÊt c¸c yÕu
tè chi phÝ ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi phôc vô
cho c¸c nhµ qu¶n lý kinh tÕ, tõ ®ã ®a ra c¸c kÕ ho¹ch, dù ¸n vµ kiÓm tra viÖc
thùc hiÖn kÕ ho¹ch, quyÕt ®Þnh nªn s¶n xuÊt s¶n phÈm g×, b»ng nguyªn vËt liÖu
nµo? mua ë ®©u vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña tõng thêi kú. V× vËy c¸c doanh
nghiÖp cÇn x©y dùng quy tr×nh h¹ch to¸n mét c¸ch khoa häc, hîp lý, trong ®ã
h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu lµ rÊt quan träng.
Vµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, th× h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu lµ rÊt quan
träng bëi c¸c lý do sau:
Thø nhÊt, nguyªn vËt liÖu lµ yÕu tè ®Çu vµo cña qóa tr×nh s¶n xuÊt, nã quyÕt
®Þnh chÊt lîng s¶n phÈm ®Çu ra.
Thø hai, chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt,
v× thÕ nã mang tÝnh träng yÕu. Mçi sù biÕn ®éng vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµm ¶nh hëng ®Õn sù biÕn ®éng cña gi¸ thµnh s¶n phÈm. V× thÕ sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt
liÖu lµ rÊt quan träng.
Thø ba, nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp hÕt søc ®a d¹ng, nhiÒu chñng
lo¹i do ®ã yªu cÇu ph¶i cã ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n thËt tèt vµ thËn träng. ViÖc b¶o qu¶n
tèt sÏ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña c«ng t¸c qu¶n
lý s¶n xuÊt kinh doanh.

1

Trong mÊy n¨m gÇn ®©y, h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt
kinh doanh ®· cã nh÷ng bíc tiÕn râ rÖt. Tuy nhiªn do tr×nh ®é qu¶n lý vµ ph¸t triÓn
s¶n xuÊt kinh doanh cßn nhiÒu h¹n chÕ thÓ hiÖn ë nhiÒu mÆt, nhÊt lµ chÕ ®é kÕ to¸n
tµi chÝnh cha phï hîp víi quy m« vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ.
Còng gièng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Ó hoµ nhËp víi nÒn kinh...
Lêi nãi ®Çu
NÒn kinh thÞ trêng ®· ®ang mang l¹i nh÷ng héi th¸ch thøc lín
cho c¸c doanh nghiÖp, ®ång thêi mang l¹i nh÷ng lîi Ých cho ngêi tiªu dïng, ®ã lµ
s¶n phÈm ®Ñp, mÉu ®Ñp chÊt lîng cao, gi¸ thµnh phï hîp. Víi nhiÒu lo¹i h×nh
s¶n xuÊt víi nhiÒu h×nh thøc h÷u, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ®îc th×
ph¶i t×m ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp ®Ó s¶n phÈm cña m×nh cã thÓ
c¹nh tranh ®îc ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng. ChÝnh vËy, ®ßi hái c¸c doanh
nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh
tranh. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i dông nhiÒu c«ng
qu¶n kh¸c nhau, trong ®ã h¹ch to¸n ®ãng vai trß rÊt quan träng ®Ó qu¶n
ho¹t ®éng kinh doanh s¶n xuÊt, kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc dông tµi s¶n nh»m ®¶m
b¶o s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh liªn tôc, qu¶n dông tµi s¶n, nh»m ®¶m b¶o
s¶n xuÊt ®îc tiÕn hµnh liªn tôc, qu¶n dông t c¸ch tèt nhÊt c¸c yÕu
chi phÝ ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh ®ång thêi phôc
cho c¸c nhµ qu¶n kinh tÕ, ®ã ®a ra c¸c ho¹ch, ¸n kiÓm tra viÖc
thùc hiÖn ho¹ch, quyÕt ®Þnh nªn s¶n xuÊt s¶n phÈm g×, b»ng nguyªn vËt liÖu
nµo? mua ë ®©u vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh cña tõng thêi kú. vËy c¸c doanh
nghiÖp cÇn x©y dùng quy tr×nh h¹ch to¸n mét c¸ch khoa häc, hîp lý, trong ®ã
h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu lµ rÊt quan träng.
Vµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, th× h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu lµ rÊt quan
träng bëi c¸c lý do sau:
Thø nhÊt, nguyªn vËt liÖu yÕu ®Çu vµo cña qóa tr×nh s¶n xuÊt, quyÕt
®Þnh chÊt lîng s¶n phÈm ®Çu ra.
Thø hai, chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín trong tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt,
thÕ mang tÝnh träng yÕu. Mçi biÕn ®éng chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµm ¶nh h-
ëng ®Õn biÕn ®éng cña gi¸ thµnh s¶n phÈm. thÕ dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt
liÖu lµ rÊt quan träng.
Thø ba, nguyªn vËt liÖu trong c¸c doanh nghiÖp hÕt søc ®a d¹ng, nhiÒu chñng
lo¹i do ®ã yªu cÇu ph¶i cã ®iÒu kiÖn bo qu¶n thËt tètthËn träng. ViÖc b¶o qu¶n
tèt sÏ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh thµnhng cña ng t¸c qu¶n
lý s¶n xuÊt kinh doanh.
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng NVL tại cty Cơ khí ôtô 1-5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng NVL tại cty Cơ khí ôtô 1-5 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng NVL tại cty Cơ khí ôtô 1-5 9 10 841