Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng NVL tại cty công trình đường thuỷ WACO

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 937 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Nguyªn vËt liÖu vµ C«ng cô dông cô lµ ®èi tîng lao ®éng vµ lµ ph¬ng tiÖn
s¶n suÊt cña C«ng ty , v× vËy hiÓu vµ qu¶n lý sö dông cã hiÖu qu¶ chóng gióp cho
C«ng ty tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu chi phÝ. MÆt kh¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu con gióp
cho c«ng ty sö dông nguyªn vËt liÖu tèt trong thi c«ng vµ trong s¶n xuÊt b¶o ®¶m
s¶n phÈm mµ c«ng ty lµm ra ®óng tiªu chuÈn chÊt lîng, kü thuËt cña nhµ chñ c«ng
tr×nh. C«ng cô dông cô lµ ph¬ng tiªn tham gia vµo qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm nã t¸c
®éng ®Õn chÊt lîng tèt sÊu cña s¶n phÈm, nÕu c«ng cô dông cô dïng trong s¶n xuÊt
thi c«ng ®Çy ®ñ vµ ®¶m b¶o tiªu chuÈn chÊt lîng gióp ngêi c«ng nh©n n©ng cao
n¨ng suÊt lao ®éng ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é yªu cÇu cña nhµ qu¶n lý
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ sù
biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ trêng thêng lµ t¨ng cao kh«ng lêng. V× vËy mµ chi phÝ vÒ
nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¨ng cao lµm ¶nh hëng kh«ng nhá tíi nguån
vèn lu ®éng cña C«ng ty v× vËy viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chÆt chÏ nguyªn vËt liÖu
vµ c«ng cô dông cô gióp cho C«ng ty n¨ng ®éng h¬n trong viÖc gi¶m chi phÝ gi¸
thµnh c¸c hîp ®ång , n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.
Chuyªn ®Ò thùc tËp cña em t¹i ®îc tr×nh bÇy thµnh 3 phÇn
PhÇn 1 : §Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña C«ng ty c«ng tr×nh
®êng thuû
PhÇn 2 : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu vµ
c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû
PhÇn 3 : §¸nh gi¸ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng
cô dông cô t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy
Thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty c¨n cø vµo lý thuyÕt víi sù vËn dông
thùc tÕ t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy em ®· tr×nh bÇy mét sè ho¹t ®éng lao
®éng s¶n xuÊt vµ qu¶n lý t¹i C«ng ty. Nhng do yÕu tæ chñ quan vÒ nhËn thøc vµ
c¸ch nh×n nhËn cña mét sinh viªn thùc tËp v× vËy chuyªn ®Ò cña em sÏ cã nh÷ng
thiÕu sãt nhÊt ®Þnh vËy em mong muèn nhËn ®îc sù chØ b¶o cña thÇy c« híng dÉn
cïng c¸c c« c¸c chó trong phßng kÕ to¸n t¹i C«ng ty gióp bµi viÕt cña em ®îc hoµn
thiÖn
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
Sinh viªn
NguyÔn Anh TuÊn

PhÇn 1
®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña c«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy
1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty
C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy lµ Doanh nghiÖp Nhµ níc, ®îc tæ chøc s¶n
xuÊt kinh doanh h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, cã con dÊu
riªng, ®îc phÐp më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong khu«n khæ cña ph¸p luËt ViÖt
Nam vµ quy ®Þnh cña Tæng c«ng ty,.lµ ®¬n vÞ trùc thué...
Lêi nãi ®Çu
Nguyªn vËt liÖu vµ C«ng cô dông®èi tîng lao ®éng lµ ph¬ng tiÖn
s¶n suÊt cña C«ng ty , vËy hiÓu qu¶n dông hiÖu qu¶ chóng gióp cho
C«ng ty tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu chi phÝ. MÆt kh¸c qu¶n nguyªn vËt liÖu con gióp
cho c«ng ty dông nguyªn vËt liÖu tèt trong thi c«ng trong s¶n xuÊt b¶o ®¶m
s¶n phÈm mµ c«ng ty lµm ra ®óng tiªu chuÈn chÊt lîng, thuËt cña nhµ chñ c«ng
tr×nh. C«ng cô dông cô lµ ph¬ng tiªn tham gia vµo qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm nã t¸c
®éng ®Õn chÊt lîng tèt sÊu cña s¶n phÈm, nÕu c«ng cô dông cô dïng trong s¶n xuÊt
thi c«ng ®Çy ®ñ ®¶m b¶o tiªu chuÈn chÊt lîng gióp ngêi c«ng nh©n n©ng cao
n¨ng suÊt lao ®éng ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é yªu cÇu cña nhµ qu¶n lý
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do biÕn ®éng cña nÒn kinh ®Æc biÖt
biÕn ®éng cña gi¸ thÞ trêng thêng t¨ng cao kh«ng lêng. vËy chi phÝ
nguyªn vËt liÖu c«ng dông t¨ng cao lµm nh hëng kh«ng nhá tíi nguån
vèn lu ®éng cña C«ng tyvËy viÖc qu¶n lý h¹ch to¸n chÆt chÏ nguyªn vËt liÖu
c«ng dông gióp cho C«ng ty n¨ng ®éng h¬n trong viÖc gi¶m chi phÝ gi¸
thµnh c¸c hîp ®ång , n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.
Chuyªn ®Ò thùc tËp cña em t¹i ®îc tr×nh bÇy thµnh 3 phÇn
PhÇn 1 : §Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña C«ng ty c«ng tr×nh
®êng thuû
PhÇn 2 : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu
c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thuû
PhÇn 3 : §¸nh gi¸ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng
cô dông cô t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy
Thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty c¨n vµo thuyÕt víi vËn dông
thùc t¹i C«ng ty c«ng tr×nh ®êng thñy em ®· tr×nh bÇy mét ho¹t ®éng lao
®éng s¶n xuÊt qu¶n t¹i C«ng ty. Nhng do yÕu chñ quan nhËn thøc vµ
c¸ch nh×n nhËn cña mét sinh viªn thùc tËp vËy chuyªn ®Ò cña em nh÷ng
thiÕu sãt nhÊt ®Þnh vËy em mong muèn nhËn ®îc chØ b¶o cña thÇy híngn
cïng c¸c c« c¸c chó trong phßng kÕ to¸n t¹i C«ng ty gióp bµi viÕt cña em ®îc hoµn
thiÖn
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n !
Sinh viªn
NguyÔn Anh TuÊn
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng NVL tại cty công trình đường thuỷ WACO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng NVL tại cty công trình đường thuỷ WACO - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng NVL tại cty công trình đường thuỷ WACO 9 10 516