Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng TNCĐ tại cty CP may Nam Hà

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 990 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o Qu¶n lý

NguyÔn ThÞ Thu Hêng - K10A - GT

Lêi nãi ®Çu
Tõ sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®Õn nay, nÒn kinh tÕ níc ta ®·
cã nhiÓu ®æi míi quan träng. ViÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý tõ mét nÒn kinh tÕ
tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬
chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ®· t¹o
®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp më réng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, khai th¸c tèi ®a tiÒm
lùc cña m×nh.
Tµi s¶n cè ®Þnh lµ 1 trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh. Nã lµ vËt dÉn lao ®éng cña con ngêi ®Õn víi ®èi tîng lao ®éng ®ång thêi
lµm gi¶m nhÑ vµ gi¶i phãng søc lao ®éng cña con ngêi còng nh viÖc n©ng cao
n¨ng suÊt lao ®éng cña con ngêi.
Vai trß cña TSC§ vµ tèc ®é t¨ng TSC§ trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ
quyÕt ®Þnh yªu cÇu vµ nhiÖm vô ngµy cµng cao cña c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông
TSC§. ViÖc tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n nh: Thêng xuyªn theo dâi, n¾m ch¾c
t×nh h×nh t¨ng, gi¶m vÒ c¶ sè lîng vµ gi¸ trÞ còng nh t×nh h×nh hao mßn vµ khÊu
hao cã ý nghÜa rÊt quan träng trong c«ng t¸c sö dông hîp lý c«ng suÊt cña TSC§
gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, thu håi vèn ®Çu t nhanh ®Ó t¸i s¶n xuÊt, më réng
quy m« trang bÞ thªm vµ ®æi míi TSC§ .
Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta cã nhiÒu thö th¸ch. Song
nhiÒu doanh nghiÖp ®· v¬n lªn tõ søc m¹nh néi lùc, lu«n æn ®Þnh vµ duy tr× ®îc
s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn. C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ lµ mét doanh nghiÖp trong
sè nh÷ng doanh nghiÖp ®ã ®· ®ãng gãp mét phÇn nhá cho sù nghiÖp ph¸t triÓn
chung cña ngµnh may mÆc nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc nãi chung.
Tuy nhiªn trªn con ®êng ph¸t triÓn trong thêi gian tíi c¹nh tranh ngµy
cµng gay g¾t trong xu thÕ héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi, C«ng ty cæ phÇn may
Nam Hµ ®ang ph¶i ®èi mÆt víi th¸ch thøc lín.
XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò trªn, b»ng kiÕn thøc ®· häc kÕt hîp t¹i qu¸ tr×nh thùc
tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ ®Æc biÖt lµ phßng KÕ to¸n em xin chän ®Ò
tµi: "C«ng t¸c qu¶n lý TSC§ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng
ty cæ phÇn may Nam Hµ".

1

B¸o c¸o Qu¶n lý

NguyÔn ThÞ Thu Hêng - K10A - GT

PhÇn 1
thùc tr¹ng kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty
may xuÊt khÈu Nam Hµ

1.1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña C«ng ty cæ phÇn may Nam
Hµ ¶nh hëng ®Õn kÕ to¸n TSC§.
1.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn may Nam
Hµ.
C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, ®îc thµnh
lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc cña Níc Céng hoµ X· héi
Chñ nghÜa ViÖt Nam, ®¨ng ký kinh doan...
B¸o c¸o Qu¶n lý NguyÔn ThÞ Thu Hêng - K10A - GT
Lêi nãi ®Çu
sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®Õn nay, nÒn kinh níc ta ®·
nhiÓu ®æi míi quan träng. ViÖc chuyÓn ®æi chÕ qu¶n tõ mét nÒn kinh
tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo
chÕ thÞ trêng sù qu¶n cña Nhµ níc theo ®Þnh híng héi chñ nghÜa ®· t¹o
®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp më réng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, khai th¸c tèi ®a tiÒm
lùc cña m×nh.
Tµi s¶n ®Þnh lµ 1 trong 3 yÕu b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh
doanh. vËt dÉn lao ®éng cña con ngêi ®Õn víi ®èi tîng lao ®éng ®ång thêi
lµm gi¶m nhÑ vµ gi¶i phãng søc lao ®éng cña con ngêi còng nh viÖc n©ng cao
n¨ng suÊt lao ®éng cña con ngêi.
Vai trß cña TSC§ tèc ®é t¨ng TSC§ trong nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ
quyÕt ®Þnh yªu cÇu nhiÖm ngµy cµng cao cña c«ng t¸c qu¶n lý, dông
TSC§. ViÖc chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n nh: Thêng xuyªn theo dâi, n¾m ch¾c
t×nh h×nh t¨ng, gi¶m lîng gi¸ trÞ còng nh t×nh h×nh hao mßn vµ khÊu
hao cã ý nghÜa rÊt quan träng trong c«ng t¸c sö dông hîp lý c«ng suÊt cña TSC§
gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, thu håi vèn ®Çu t nhanh ®Ó t¸i s¶n xuÊt, më réng
quy m« trang bÞ thªm vµ ®æi míi TSC§ .
Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh níc ta cã nhiÒu thö th¸ch. Song
nhiÒu doanh nghiÖp ®· v¬n lªn søc m¹nh néi lùc, lu«n æn ®Þnh duy tr× ®îc
s¶n xuÊt ph¸t triÓn. C«ng ty cæ phÇn may Nammét doanh nghiÖp trong
nh÷ng doanh nghiÖp ®ã ®· ®ãng p mét phÇn nhá cho sù nghiÖp ph¸t triÓn
chung cña ngµnh may mÆc nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc nãi chung.
Tuy nhiªn trªn con ®êng ph¸t triÓn trong thêi gian tíi c¹nh tranh ngµy
cµng gay g¾t trong xu thÕ héi nhËp khu vùc thÕ giíi, C«ng ty cæ phÇn may
Nam Hµ ®ang ph¶i ®èi mÆt víi th¸ch thøc lín.
XuÊt ph¸t vÊn ®Ò trªn, b»ng kiÕn thøc ®· häc kÕt hîp t¹i qu¸ tr×nh thùc
tËp t¹i C«ng ty phÇn may Nam ®Æc biÖt phßng to¸n em xin chän ®Ò
tµi: "C«ng t¸c qu¶n TSC§ vµ n©ng cao hiÖu qu¶dông TSC§ t¹i C«ng
ty cæ phÇn may Nam Hµ".
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng TNCĐ tại cty CP may Nam Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng TNCĐ tại cty CP may Nam Hà - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng TNCĐ tại cty CP may Nam Hà 9 10 709