Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng TSCĐ tại cty CP chè Long Phú

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 967 lần   |   Lượt tải: 2 lần
§Ò ¸n m«n häc

Lêi Më §Çu
Vèn lµ ph¹m trï cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸, lµ mét trong hai yÕu tè quyÕt
®Þnh ®Õn s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸.V× vËy bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn
tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò t¹o lËp, qu¶n lý vµ sö dông ®ång
vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt nh»m ®em l¹i nh÷ng lîi Ých tèi ®a cho doanh nghiÖp.
Vèn cè ®Þnh lµ mét trong hai thµnh phÇn cña vèn s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt kinh doanh nã tham gia vµo hÇu hÕt c¸c giai ®o¹n vµ gi÷ mét vÞ trÝ quan
träng. Vèn cè ®Þnh thêng chiÕm mét tû lÖ vèn kh¸ lín trong doanh nghiÖp.ViÖc
qu¶n lý vµ sö dông vèn cè ®Þnh nh thÕ nµo ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ sanr
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.V× vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh
lu«n lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña mäi doanh nghiÖp.
Tõ tÇm quan träng cña vèn nãi chung vµ vèn cè ®Þnh nãi riªng trong lÜnh
vùc s¶n xuÊt kinh doanh, qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng Ty ChÌ Long Phó, cïng
sù híng dÉn tËn t×nh cña c¸n bé l·nh ®¹o C«ng ty nãi chung, phßng kÕ to¸n tµi
chÝnh nãi riªng vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o §Æng H¶i Lý, t«i ®· t×m hiÓu vµ
chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông Vèn Cè §Þnh
t¹i Cong ty chÌ Long Phó”.
§Ò ¸n m«n häc ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn cßn gåm cã nh÷ng néi
dung chÝnh sau ®©y:
- Ch¬ng 1: Nh÷ng lý luËn chung vÒ vèn cè ®Þnh vµ qu¶n lý sö dông Vèn cè ®Þnh.
- Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ Vèn cè ®Þnh vµ qu¶n lý, sö dông Vèn cè ®Þnh t¹i C«ng
Ty ChÌ Long Phó .
- Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông Vèn cè
®Þnh t¹i C«ng Ty ChÌ Long Phó.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n C«ng Ty chÌ Long Phó ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cho em trong thêi gian kiÕn tËp t¹i C«ng Ty.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o §Æng H¶i Lý ®· tËn t×nh híng dÉn em
hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n m«n häc nµy.
Ch¬ng 1:Nh÷ng VÊn §Ò Chung VÒ Vèn Cè §Þnh Vµ

NguyÔn ThÞ Thu Giang

Líp Q10-K3

§Ò ¸n m«n häc
Qu¶n Lý Sö Dông Vèn Cè §Þnh
1.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ Vèn Cè §Þnh.
1.1.1 Kh¸i niÖm.
ViÖc mua s¾m, x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c tµi s¶n cè ®Þnh(TSC§) cña doanh
nghiÖp trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¶i thanh to¸n chi tr¶ b»ng tiÒn. Sè
vèn ®Çu t øng tríc ®Ó mua s¾m, x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c TSC§ h÷u h×nh vµ v« h×nh ®îc gäi lµ vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. §ã lµ sè vèn ®Çu t øng tríc v× sè vèn nµy
nÕu ®îc sö dông cã hiÖu qu¶ sÏ kh«ng mÊt ®i, doanh nghiÖp sÏ thu håi ®îc sau khi
tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cña m×nh.
V× lµ vèn ®Çu t øng tríc ®Ó ®Çu t mua s¾m, x©y dùng c¸c TSC§ nªn quy m«
cña Vèn cè ®Þnh l...
§Ò ¸n m«n häc
Lêi Më §Çu
Vèn ph¹m trï cña nÒn kinh hµng ho¸, mét trong hai yÕu quyÕt
®Þnh ®Õn s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸.V× vËy bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo muèn
tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò t¹o lËp, qu¶n lý vµ sö dông ®ång
vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt nh»m ®em l¹i nh÷ng lîi Ých tèi ®a cho doanh nghiÖp.
Vèn ®Þnh mét trong hai thµnh phÇn cña vèn s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh
s¶n xuÊt kinh doanh tham gia vµo hÇu hÕt c¸c giai ®o¹n gi÷ mét trÝ quan
träng. Vèn cè ®Þnh thêng chiÕm mét vèn kh¸ lín trong doanh nghiÖp.ViÖc
qu¶n vµ sö dông vèn ®Þnh nh thÕ nµonh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ sanr
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.V× vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn ®Þnh
lu«n lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña mäi doanh nghiÖp.
tÇm quan träng cña vèn nãi chung vèn ®Þnh nãi riªng trong lÜnh
vùc s¶n xuÊt kinh doanh, qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng Ty ChÌ Long Phó, cïng
híng dÉn tËn t×nh cña c¸n l·nh ®¹o C«ng ty nãi chung, phßng to¸n tµi
chÝnh nãi riªng gióp ®ì tËn t×nh cña gi¸o §Æng H¶i Lý, t«i ®· t×m hiÓu
chän ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông Vèn Cè §Þnh
t¹i Cong ty chÌ Long Phó”.
§Ò ¸n m«n häc ngoµi phÇn ®Çu phÇn kÕt luËn cßn gåm nh÷ng néi
dung chÝnh sau ®©y:
- Ch¬ng 1: Nh÷ng lý luËn chung vÒ vèn cè ®Þnh vµ qu¶n lý sö dông Vèn cè ®Þnh.
- Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng Vèn ®Þnh qu¶n lý, dông Vèn ®Þnh t¹i C«ng
Ty ChÌ Long Phó .
- Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông Vèn cè
®Þnh t¹i C«ng Ty ChÌ Long Phó.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n C«ng Ty chÌ Long Phó ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cho em trong thêi gian kiÕn tËp t¹i C«ng Ty.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o §Æng H¶i ®· tËn t×nh híng dÉn em
hoµn thµnh b¶n ®Ò ¸n m«n häc nµy.
Ch¬ng 1:Nh÷ng VÊn §Ò Chung VÒ Vèn Cè §Þnh Vµ
NguyÔn ThÞ Thu Giang Líp Q10-K3
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng TSCĐ tại cty CP chè Long Phú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng TSCĐ tại cty CP chè Long Phú - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng TSCĐ tại cty CP chè Long Phú 9 10 753