Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng vốn lưu động tại cty Mây tre XK HN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 905 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o qu¶n lý
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc, cña toµn nh©n
lo¹i, d©n téc ta díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®ang tõng ngµy,
tõng giê kh¾c phôc mäi khã kh¨n quyÕt t©m hoµn thµnh ®æi míi nÒn kinh tÕ
®Êt níc, nh»m nhanh chãng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam sím hoµ nhËp
cïng nÒn kinh tÕ c¸c quèc gia trong khu vùc. Thùc tÕ sau nhiÒu n¨m thùc hiÖn
sù chuyÓn dÞch kinh tÕ kÕ ho¹ch sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña
Nhµ níc ®Õn nay, bé mÆt cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nhiÒu thay ®æi to
lín. Vµ trë thµnh mét nÒn kinh tÕ cã tèc ®é ph¸t triÓn cao.
H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh
cña c¸c ®¬n vÞ còng nh trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Ra ®êi vµ ph¸t
triÓn cïng víi sù xuÊt hiÖn vµ tån t¹i cña nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸, hÖ
thèng hµng ho¸ tiÒn tÖ. Cho nªn hÖ thèng h¹ch to¸n kÕ to¸n ph¶i phï hîp ®¸p
øng ®îc yªu cÇu tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt x· héi, xuÊt
ph¸t tõ thùc tÕ trªn lý thuyÕt ®i ®«i víi thùc hµnh cho nªn viÖc xuèng c¬ së
thùc tËp lµ hÕt søc cÇn thiÕt.
Trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay muèn s¶n xuÊt ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt
còng nh viÖc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ ®Òu kh«ng thÓ
thiÕu ®îc "Vèn lu ®éng". §ã lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña mäi doanh
nghiÖp, qu¶n lý chÆt chÏ vèn lu ®éng lµ ®iÒu kiÖn t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng, b¶o vÖ chÆt chÏ ng¨n ngõa c¸c hiÖn tîng l·ng phÝ tham « tµi s¶n cña
c¸c ®¬n vÞ.
Ngoµi viÖc liªn quan tíi nguån tµi chÝnh quèc gia xuÊt ph¸t tõ tÇm quan
träng cña "vèn lu ®éng" qua kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i "C«ng ty m©y tre xuÊt khÈu".
Em ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì híng dÉn tËn t×nh tû mû cña thÇy (c«) gi¸o
híng dÉn vµ c¬ quan thùc tËp. Cho nªn em ®· nghiªn cøu vµ chän ®Ò tµi
"Qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng".
B¸o c¸o nµy gåm 3 phÇn chÝnh:
§Æng ThÞ H»ng - KT46E ASEAN

1

B¸o c¸o qu¶n lý
PhÇn thø nhÊt: Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty
PhÇn thø hai: Thùc tr¹ng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng.
PhÇn thø ba: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶
sö dông vèn lu ®éng.

§Æng ThÞ H»ng - KT46E ASEAN

2

B¸o c¸o qu¶n lý
PhÇn I
Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn L©m ®Æc s¶n
-m©y tre xuÊt khÈu

1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty
C«ng ty m©y tre Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, trùc thuéc Tæng
C«ng ty L©m nghiÖp ViÖt Nam ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 82/TCCB
ngµy 27/01/1986 cña Bé L©m nghiÖp nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn
n«ng th«n. Khi ®ã C«ng ty M©y tre Hµ Néi lµ mét xÝ nghiÖp ®Æ...
B¸o c¸o qu¶n lý
Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi ph¸t triÓn cña ®Êt níc, cña toµn nh©n
lo¹i, d©n téc ta díil·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®ang tõng ngµy,
tõng giê kh¾c phôc mäi k kh¨n quyÕt t©m hoµn thµnh ®æi míi nÒn kinh
®Êt níc, nh»m nhanh chãng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam sím hoµ nhËp
cïng nÒn kinh tÕ c¸c quèc gia trong khu vùc. Thùc tÕ sau nhiÒu n¨m thùc hiÖn
chuyÓn dÞch kinh ho¹ch sang nÒn kinh thÞ trêng ®iÒu tiÕt cña
Nhµ níc ®Õn nay, mÆt cña nÒn kinh ViÖt Nam ®· nhiÒu thay ®æi to
lín. Vµ trë thµnh mét nÒn kinh tÕ cã tèc ®é ph¸t triÓn cao.
H¹ch to¸n to¸n mét trong nh÷ng c«ng qu¶n kinh tÕ tµi chÝnh
cña c¸c ®¬n còng nh trong toµn nÒn kinh quèc d©n. Ra ®êi ph¸t
triÓn cïng víi xuÊt hiÖn tån t¹i cña nÒn kinh s¶n xuÊt hµng ho¸,
thèng hµng ho¸ tiÒn tÖ. Cho nªn thèng h¹ch to¸n to¸n ph¶i phï hîp ®¸p
øng ®îc yªu cÇu tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt x· héi, xuÊt
ph¸t thùc trªn thuyÕt ®i ®«i víi thùc hµnh cho nªn viÖc xuèng
thùc tËp lµ hÕt søc cÇn thiÕt.
Trong nÒn kinh hiÖn nay muèn s¶n xuÊt ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt
còng nh viÖc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ ®Òu kh«ng thÓ
thiÕu ®îc "Vèn lu ®éng". §ã mèi quan t©m hµng ®Çu cña mäi doanh
nghiÖp, qu¶n lý chÆt chÏ vèn lu ®éng lµ ®iÒu kiÖn t¨ng hiÖu qu¶ sö dông vèn l-
u ®éng, b¶o chÆt chÏ ng¨n ngõa c¸c hiÖn tîng l·ng p tham « tµi s¶n cña
c¸c ®¬n vÞ.
Ngoµi viÖc liªn quan tíi nguån tµi chÝnh quèc gia xuÊt ph¸ttÇm quan
träng cña "vèn lu ®éng" qua kh¶o s¸t thùc tÕ t¹i "C«ng ty m©y tre xuÊt khÈu".
Em ®· nhËn ®îc gióp ®ì híng dÉn tËn t×nh cña thÇy (c«) gi¸o
híng dÉn quan thùc tËp. Cho nªn em ®· nghiªn cøu chän ®Ò tµi
"Qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng".
B¸o c¸o nµy gåm 3 phÇn chÝnh:
§Æng ThÞ H»ng - KT46E ASEAN
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng vốn lưu động tại cty Mây tre XK HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng vốn lưu động tại cty Mây tre XK HN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL và sử dụng vốn lưu động tại cty Mây tre XK HN 9 10 378