Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL Vật tư tại cty May Thăng Long - XN May liên danh G & A

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 989 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi Nãi §Çu

Khi nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë níc ta chuyÓn m×nh kÐo theo sù ra ®êi cña nhiÒu
thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c nhau th× sù c¹nh tranh gay
g¾t ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn gi÷a c¸c doanh nghiÖp lµ ®iÒu thiÕt yÕu. §iÒu ®ã ®Æt
cho doanh nghiÖp mét vÊn ®Ò sèng cßn lµ muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng trong c¬ chÕ
thÞ trêng ph¶i tù t×m cho m×nh híng ®i phï hîp. Yªu cÇu ®Æt ra cho c¸c doanh
nghiÖp s¶n xuÊt lµ ph¶i ®¶m b¶o qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp
m×nh diÔn ra mét c¸ch thuËn lîi nhÊt: gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh, sè lîng s¶n phÈm
tiªu thô ngµy cµng cao. Muèn vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn tæng hßa nhiÒu
biÖn ph¸p, trong ®ã biÖn ph¸p hµng ®Çu lµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸
thµnh nh»m t¹o lîi thÕ c¹nh tranh. Muèn cã nh÷ng s¶n phÈm tèt th× nguån nguyªn
liÖu vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o duy tr× viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm, ®óng quy c¸ch phÈm chÊt,
®¸p øng kÞp thêi nh÷ng yªu cÇu trong qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn s¶n phÈm lµ v«
cïng quan träng .
ThiÕu nguyªn liÖu th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®îc hoÆc bÞ gi¸n
®o¹n. ChÊt lîng nguyªn liÖu ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm ®Õn chi phÝ
s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm tõ ®ã sÏ ¶nh hëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ sö dông
vèn.
Nh vËy c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng c«ng t¸c quan
träng hµng ®Çu ë mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, viÖc duy tr× lîng nguyªn liÖu trong
kho lu«n ®¸p øng ®îc yªu cÇu s¶n xuÊt ®Ó qu¸ tr×nh gia c«ng s¶n phÈm kh«ng bÞ
gi¸n ®o¹n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña nhµ qu¶n lý. Víi mong muèn ®îc t×m hiÓu
s©u h¬n vÒ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, sau mét
thêi gian thùc tËp ë C«ng ty may Th¨ng Long - XÝ nghiÖp may liªn doanh G&A em
®· chän ®Ò tµi: "C«ng t¸c qu¶n lý vËt t t¹i C«ng ty may Th¨ng Long - XÝ nghiÖp
may liªn doanh G&A "

1

Néi Dung B¸o c¸o gåm ba phÇn chÝnh :

PhÇn I:

qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c«ng ty may
th¨ng long - xÝ nghiÖp may liªn doanh G&A

PhÇn II:

thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vËt t t¹i c«ng ty may
th¨ng long - xÝ nghiÖp may liªn doanh G&A

PhÇn III: mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý

t¹i c«ng ty may th¨ng long - xÝ nghiÖp may liªn doanh G&A

Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty em ®· häc hái thªm ®îc rÊt nhiÒu ®iÒu vÒ
c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vËt t t¹i mét doanh nghiÖp lín. Th«ng
qua b¶n b¸o c¸o nµy em xin tr×nh bµy nh÷ng kiÕn thøc ®· thu nhËp ®îc trong qu¸
tr×nh thùc tËp võa qua t¹i C«ng ty may Th¨ng Long - XÝ nghiÖp May liªn doanh
G&A .
Tuy nhiªn tro...
Lêi Nãi §Çu
Khi nÒn kinh thÞ trêng ë níc ta chuyÓn m×nh kÐo theo ra ®êi cña nhiÒu
thµnh phÇn kinh vµ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c nhau tc¹nh tranh gay
g¾t ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®iÒu thiÕt yÕu. §iÒu ®ã ®Æt
cho doanh nghiÖp mét vÊn ®Ò sèng cßn muèn tån t¹i ®øng v÷ng trong chÕ
thÞ trêng ph¶i t×m cho m×nh híng ®i phï hîp. Yªu cÇu ®Æt ra cho c¸c doanh
nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp
m×nh diÔn ra mét c¸ch thuËn i nhÊt: gi¶m chi phÝ, gi¸ thµnh, sè lîng s¶n phÈm
tiªu thô ngµy cµng cao. Muèn vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn tæng hßa nhiÒu
biÖn ph¸p, trong ®ã biÖn ph¸p hµng ®Çu n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, gi¸
thµnh nh»m t¹o lîi thÕ c¹nh tranh. Muèn cã nh÷ng s¶n phÈm tèt th× nguån nguyªn
liÖu vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o duy tr× viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm, ®óng quy c¸ch phÈm chÊt,
®¸p øng kÞp thêi nh÷ng yªu cÇu trong qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn s¶n phÈm
cïng quan träng .
ThiÕu nguyªn liÖu th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®îc hoÆc gi¸n
®o¹n. ChÊt lîng nguyªn liÖu ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm ®Õn chi phÝ
s¶n xuÊt gi¸ thµnh s¶n phÈm ®ã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ dông
vèn.
Nh vËy c«ng t¸c qu¶n nguyªn vËt liÖu mét trong nh÷ng c«ng t¸c quan
träng hµng ®Çu ë mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, viÖc duy tr× lîng nguyªn liÖu trong
kho lu«n ®¸p øng ®îc yªu cÇu s¶n xuÊt ®Ó qu¸ tr×nh gia c«ng s¶n phÈm kh«ng
gi¸n ®o¹n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña nhµ qu¶n lý. Víi mong muèn ®îc t×m hiÓu
s©u h¬n vÒ c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu ë mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, sau mét
thêi gian thùc tËp ë C«ng ty may Th¨ng Long - nghiÖp may liªn doanh G&A em
®· chän ®Ò tµi: "C«ng t¸c qu¶n vËt t t¹i C«ng ty may Th¨ng Long - nghiÖp
may liªn doanh G&A "
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL Vật tư tại cty May Thăng Long - XN May liên danh G & A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL Vật tư tại cty May Thăng Long - XN May liên danh G & A - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL Vật tư tại cty May Thăng Long - XN May liên danh G & A 9 10 677