Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL vốn cố định tại cty cơ giới và xây lắp số 13

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1341 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o qu¶n lý

Lêi më ®Çu

Trong bÊt kú mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng cÇn
ph¶i cã mét lîng vèn kinh doanh nhÊt ®Þnh. Vèn kinh doanh sÏ quyÕt
®Þnh ®Õn quy m« còng nh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi
doanh nghiÖp. Trong ®ã vèn cè ®Þnh l¹i ®ãng vai trß quan träng trong
vèn kinh doanh. V× vËy, cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc
d©n vµ sù tiÕn bé nhanh chãng cña khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ, vèn
cè ®Þnh trong c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng t¨ng lªn vµ ngµy cµng
chiÕm tû träng lín trong vèn kinh doanh. Quy m« vèn cè ®Þnh nhiÒu
hay Ýt sÏ ¶nh hëng ®Õn tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt, c«ng nghÖ còng nh
n¨ng lùc s¶n xuÊtkinh doanh cña mét doanh nghiÖp vµ quyÕt ®Þnh tíi
n¨ng xuÊt loa ®éng, chÊt l îng s¶n phÈm.
ViÖc khai th¸c sö dông vèn cè ®Þnh hîp lý sÏ gãp phÇn ®Èy
nhanh tèc ®é t¨ng trëng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ lîi nhuËn cña
doanh nghiÖp, lµm thÕ nµo ®Ó vèn cè ®Þnh ® îc sö dông cã hiÖu qu¶ lµ
mét kh©u träng t©m trong c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông vµ b¶o toµn vèn
kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong thêi gian qua, xung quanh vÊn
®Ò nµy cã nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp vµ thu ® îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh.
Tuy nhiªn, vÉn cßn nhiÒu v íng m¾c ®ßi hái cÇn ph¶i tiÕp tôc t×m
kiÕm ph¬ng híng hoµn thiÖn.
XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu trªn, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty
c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 13, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn trøc vµ thùc tÕ tÝch
luü®îc em ®· lùa chän nghiªn cøu ®Ò tµi: “ C«ng t¸c qu¶n lý vèn cè
®Þnh t¹i C«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 13 ” lµm ®Ò tµi b¸o c¸o qu¶n
lý cña m×nh.
B¸o c¸o thùc tËp gåm ba phÇn :
1

B¸o c¸o qu¶n lý

PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ vèn vµ vai trß cña vèn trong
SXKD
PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vèn cè ®Þnh doanh nghiÖp
PhÇn III :Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn
cña DN

PhÇn I
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ vèn vµ vai trß cña
vèn trong sxkd
I/Kh¸i niÖm cña vèn trong doanh nghiÖp:
Vèn trong doanh nghiÖp lµ h×nh th¸i gi¸ trÞ cña toµn bé TLSX
®îc doanh nghiÖp sö dông trong s¶n xuÊt kinh doanh.
Nh vËy khi xÐt vÒ h×nh th¸i vËt chÊt, vèn bao gåm hai yÕu tè
c¬ b¶n lµ t liÖu lao ®éng vµ ®èi t îng lao ®éng. §èi tîng lao ®éng t¹o
nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm. Cßn hai bé phËn nµy ®Òu lµ nh÷ng nh©n
tè quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c doanh
nghiÖp.
XÐt vÒ mÆt gÝa trÞ th× ta thÊy : gÝa trÞ cña ®èi t îng lao ®éng ®îc
chuyÓn mét lÇn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm. Cßn gi¸ trÞ cña t liÖu lao ®éng
do nã tham gia nhiÒu lÇn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nªn gi¸ trÞ cña nã ® îc chuyÓn vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm qua h×nh thøc khÊu ...
B¸o c¸o qun lý
Lêi më ®Çu
Trong bÊt kú mét ho¹t ®éng sn xuÊt kinh doanh nµo còng cÇn
phi cã mét lîng vèn kinh doanh nhÊt ®Þnh. Vèn kinh doanh sÏ quyÕt
®Þnh ®Õn quy m« còng nh mäi ho¹t ®éng sn xuÊt kinh doanh cña mçi
doanh nghiÖp. Trong ®ã vèn cè ®Þnh l¹i ®ãng vai trß quan träng trong
vèn kinh doanh. V× vËy, cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc
d©n vµ sù tiÕn bé nhanh chãng cña khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ, vèn
cè ®Þnh trong c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng t¨ng lªn vµ ngµy cµng
chiÕm tû träng lín trong vèn kinh doanh. Quy m« vèn cè ®Þnh nhiÒu
hay Ýt sÏ nh hëng ®Õn tr×nh ®é trang bÞ kü thuËt, c«ng nghÖ còng nh
n¨ng lùc sn xuÊtkinh doanh cña mét doanh nghiÖp vµ quyÕt ®Þnh tíi
n¨ng xuÊt loa ®éng, chÊt lîng sn phÈm.
ViÖc khai th¸c sö dông vèn cè ®Þnh hîp lý sÏ gãp phÇn ®Èy
nhanh tèc ®é t¨ng trëng, t¨ng kh n¨ng c¹nh tranh vµ lîi nhuËn cña
doanh nghiÖp, lµm thÕ nµo ®Ó vèn cè ®Þnh ® îc sö dông cã hiÖu qu lµ
mét kh©u träng t©m trong c«ng t¸c qun lý, sö dông vµ bo toµn vèn
kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong thêi gian qua, xung quanh vÊn
®Ò nµy cã nhiÒu ý kiÕn ®ãng gãp vµ thu ® îc nh÷ng kÕt qu nhÊt ®Þnh.
Tuy nhiªn, vÉn cßn nhiÒu víng m¾c ®ßi hái cÇn phi tiÕp tôc t×m
kiÕm ph¬ng híng hoµn thiÖn.
XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu trªn, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty
c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 13, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn trøc vµ thùc tÕ tÝch
luü®îc em ®· lùa chän nghiªn cøu ®Ò tµi: C«ng t¸c qun lý vèn cè
®Þnh t¹i C«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 13 lµm ®Ò tµi b¸o c¸o qun
lý cña m×nh.
B¸o c¸o thùc tËp gåm ba phÇn :
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL vốn cố định tại cty cơ giới và xây lắp số 13 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL vốn cố định tại cty cơ giới và xây lắp số 13 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL vốn cố định tại cty cơ giới và xây lắp số 13 9 10 295