Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL vốn tại cty CDT

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 994 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
- Nªu tÇm quan träng cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
- T¹i sao l¹i ph¶i qu¶n lý vèn
- Nªu kÕt cÊu cña ®Ò tµi (gåm 3 phÇn)
PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th¬ng m¹i CDT
I. Giíi thiÖu vµ kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th¬ng
m¹i CDT
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH x©y dùng vµ
th¬ng m¹i CDT
2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty
2.1. Chøc n¨ng
2.2. NhiÖm vô
3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng cña c«ng ty s¶n xuÊt
kinh doanh
3.1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty
3.2. Chøc n¨ng
4. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty
4.1. S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm
II. Kh¸i qu¸t mét sè kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc cña C«ng ty nh÷ng n¨m võa qua
1. Sù t¨ng trëng cña c«ng ty vÒ doanh thu ®¹t bao nhiªu (%) cña n¨m
2004 so víi n¨m 2003
2. LËp s¬ ®å b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh
PhÇn II: C«ng t¸c qu¶n lý vèn t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th¬ng m¹i
CDT
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ vèn
1. Kh¸i niÖm vÒ vèn cña doanh nghiÖp
2. Ph©n lo¹i vèn kinh doanh
3. Nguån h×nh thµnh vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp
II. Thùc tr¹ng sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty TNHH x©y dùng vµ
th¬ng m¹i CDT

1. DiÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn cña C«ng ty
1.1. LËp b¶ng
1.2. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ sù thay ®æi nguån vèn vµ sö dông vèn n¨m 2004
2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh huy ®éng vèn ®¸p øng nhu cÇu vèn s¶n xuÊt kinh
doanh cña c«ng ty
2.1. KÕt qu¶ t¨ng hay gi¶m tû träng vÒ vèn cña c«ng ty
2.2. LËp b¶ng
3. T×nh h×nh tæ chøc nguån vèn vµ ph©n bæ nguån vèn ®¸p øng nhu cÇu
s¶n xuÊt kinh doanh
3.1. T×nh h×nh qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh
3.2. LËp b¶ng
III. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty
- HiÖu qu¶ sö dông cã 3 lo¹i: VL§, VC§, VKD
PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i
C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th¬ng m¹i CDT
I. §Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông
vèn t¹i C«ng ty.
1. Mét sè gi¶i ph¸p.
KÕt luËn.

Lêi nãi ®Çu
Vèn s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp lµ yÕu tè quan träng
quyÕt ®Þnh tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Bëi vËy bÊt kú mét
doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i quan t©m ®Õn vÊn ®Ò t¹o lËp
vèn, qu¶n lý ®ång vèn sao cho cã hiÖu qu¶, nh»m mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt
cho doanh nghiÖp trªn c¬ së t«n träng c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý tµi chÝnh, tÝn
dông vµ chÊp hµnh ®óng ph¸p luËt nhµ níc.
Sù ph¸t triÓn kinh tÕ kinh doanh víi quy m« ngµy cµng lín cña c¸c
doanh nghiÖp ®ßi hái ph¶i cã mét lîng vèn n...
Lêi nãi ®Çu
- Nªu tÇm quan träng cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.
- T¹i sao l¹i ph¶i qu¶n lý vèn
- Nªu kÕt cÊu cña ®Ò tµi (gåm 3 phÇn)
PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th¬ng m¹i CDT
I. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t chung C«ng ty TNHH x©y dùng th¬ng
m¹i CDT
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH x©y dùng
th¬ng m¹i CDT
2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty
2.1. Chøc n¨ng
2.2. NhiÖm vô
3. §Æc ®iÓm chøc m¸y qu¶n ho¹t ®éng cña c«ng ty s¶n xuÊt
kinh doanh
3.1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty
3.2. Chøc n¨ng
4. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty
4.1. S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm
II. Kh¸i qu¸t mét sè kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc cña C«ng ty nh÷ng n¨m võa qua
1. t¨ng trëng cña c«ng ty doanh thu ®¹t bao nhiªu (%) cña n¨m
2004 so víi n¨m 2003
2. LËp s¬ ®å b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh
PhÇn II: C«ng t¸c qu¶n lý vèn t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th¬ng m¹i
CDT
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ vèn
1. Kh¸i niÖm vÒ vèn cña doanh nghiÖp
2. Ph©n lo¹i vèn kinh doanh
3. Nguån h×nh thµnh vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp
II. Thùc tr¹ng dông vèn kinh doanh cña C«ng ty TNHH x©y dùng
th¬ng m¹i CDT
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL vốn tại cty CDT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL vốn tại cty CDT - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL vốn tại cty CDT 9 10 52