Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL vốn tại cty XD TM Sóc Sơn

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1069 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

S

ù nghiÖp ®æi míi do §¶ng ta khëi xíng vµ l·nh ®¹o ®¶ ®a ®Êt níc
ta tõ nÒn kinh tÕ mang nÆng tÝnh tù cung tù cÊp víi c¬ chÕ quan
liªu bao c©psang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN.

C«ng cuéc ®æi míi ®ang ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhiÒu th¸ch
thøc bëi lÜnh vùc kinh doanh th¬ng maÞo ®ang tõng bíc héi nhËp víi nÒn
kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ. Sù c¹nh tranh vµ kh¸t väng lîi nhuËn ®· trë
thµnh ®éng lùc th«i thóc c¸c DN t¨ng cêng ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ. §Çu
t vµo nh÷ng ngµnh nghÒ míi vµ chiÔm lÜnh thÞ trêng. T×nh h×nh trªn ®· lµm
gia t¨ng nhu cÇu vèn trong nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn
ph¶i cã mét lîng vèn nhÊt ®Þnh bao gåm vèn cè ®Þnh vèn lu ®éng vµ vèn
chuyÓn dông kh¸c. Qua ®ã viÖc sö dông vèn tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ hiÖu qu¶
®îc coi lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. Ph¶i lu«n
n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh sö dông vèn ta ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh ®Ò
x¸c ®Þnh vèn.
V× vËy nhu cÇu vèn ( vèn cè ®Þnh vèn lu ®éng vµ vèn chuyÓn ®éng
kh¸c) trong mçi doanh nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó tham gia ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. ViÖc thêng xuyªn tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh
t¹i c¸c doanh nghiÖp sÏ gióp cho bé phËn ®iÒu hµnh, n½m râ ®îc u nhîc
®iÓm trong c«ng t¸c qu¶n lý vèn cña m×nh ®Ó tù do cã c¸c biÖn ph¸p nh»m
hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i –x©y dùng Sãc
S¬n sau khi t×m hiÓu vµ nhËn thÊy tÇm quan träng cña vèn trong c«ng ty,
em ®· chän ®Ò tµi “ Tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý vèn l u ®éng trong c«ng ty
th¬ng m¹i – x©y dùng Sãc S¬n.” . Tuy nhiªn do cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt
®Þnh, b¶n b¸o c¸o ch¾c ch¾n kh«ng tr¸ch khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong

1

nhËn ®îc ý kiÕn nhËn xÐt cua c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Kinh tÕ vµ c¸c c«
chó trong c«ng ty ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a b¸o c¸o cña em.

B¸o c¸o gåm 3 phÇn
PhÇn I : LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty.
PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vèn lu ®éng t¹i c«ng ty cæ
phÇn th¬ng m¹i – x©y dùng Sãc S¬n.
PhÇn III: Mét sè ý kiÕn vµ ph¬ng híng hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý
vèn lu ®éng t¹i c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i – x©y dùng Sãc S¬n.
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu em xin ch©n thµnh c¸m ¬n sù gióp ®ì tËn
t×nh cña c« Lª Kim Anh vµ ban qu¶n lý vèn cña c«ng ty .

2

PhÇn I:
Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty cæ phÇn th¬ng m¹i-x©y
dùng Sãc S¬n.
I.LÞch sö h×nh thµnh cña c«ng ty vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty
1.LÞch sö h×nh thµnh cña c«ng ty
C«ng ty CP TM-TH Sãc S¬n lµ mét DNNN ho¹t ®éng trong ...
Lêi nãi ®Çu
ù nghiÖp ®æi míi do §¶ng ta khëi xíng vµ l·nh ®¹o ®¶ ®a ®Êt níc
ta nÒn kinh mang nÆng tÝnh cung cÊp víi chÕ quan
liªu bao c©psang nÒn kinh thÞ trêng theo ®Þnh híng XHCN.
C«ng cuéc ®æi míi ®ang ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nhiÒu th¸ch
thøc bëi lÜnh vùc kinh doanh th¬ng maÞo ®ang tõng bíc héi nhËp víi nÒn
kinh khu vùc quèc tÕ. c¹nh tranh kh¸t väng lîi nhuËn ®· trë
thµnh ®éng lùc th«i thóc c¸c DN t¨ng cêng ®æi míi thiÕt c«ng nghÖ. §Çu
t vµo nh÷ng ngµnh nghÒ míi chiÔm lÜnh thÞ trêng. T×nh h×nh trªn ®· lµm
gia t¨ng nhu cÇu vèn trong nÒn kinh tÕ. ChÝnh vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn
ph¶i mét lîng vèn nhÊt ®Þnh bao gåm vèn ®Þnh vèn lu ®éng vèn
chuyÓn dông kh¸c. Qua ®ã viÖc sö dông vèn tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ hiÖu qu¶
®îc coi ®iÒu kiÖn tån t¹i ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. Ph¶i lu«n
n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh dông vèn ta ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh ®Ò
x¸c ®Þnh vèn.
S
vËy nhu cÇu vèn ( vèn ®Þnh vèn lu ®éng vèn chuyÓn ®éng
kh¸c) trong mçi doanh nghiÖp rÊt cÇn thiÕt ®Ó tham gia ho¹t ®éng s¶n
xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. ViÖc thêng xuyªn tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh
t¹i c¸c doanh nghiÖp gióp cho phËn ®iÒu hµnh, n½m ®îc u nhîc
®iÓm trong c«ng t¸c qu¶n vèn cña m×nh ®Ó do c¸c biÖn ph¸p nh»m
hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty phÇn th¬ng m¹i –x©y dùng Sãc
S¬n sau khi t×m hiÓu nhËn thÊy tÇm quan träng cña vèn trong c«ng ty,
em ®· chän ®Ò tµi chøc c«ng t¸c qu¶n vèn l u ®éng trong c«ng ty
th¬ng m¹i x©y dùng Sãc S¬n. . Tuy nhiªn do nh÷ng h¹n c nhÊt
®Þnh, b¶n b¸o c¸o ch¾c ch¾n kh«ng tr¸ch khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL vốn tại cty XD TM Sóc Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL vốn tại cty XD TM Sóc Sơn - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: QL vốn tại cty XD TM Sóc Sơn 9 10 769