Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tiêu thụ TP và xđ kq bán hàng tại cty Cơ khí HN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 2518 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi cam ®oan
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Toàn bộ các số liệu, kết
quả nêu trong chuyên đề là chính xác và trung thực dựa trên các ghi chép, tính toán
hợp lệ, hợp pháp xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.

Sinh viên thực hiện

Lêi më ®Çu
Ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ thÞ trêng, môc tiªu hµng ®Çu vµ còng lµ ®iÒu
kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp lµ “lîi nhuËn”. §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu
trªn, c¸c nhµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i gi¶i quyÕt mét c¸ch tèt nhÊt mèi quan hÖ gi÷a
“®Çu vµo” vµ “®Çu ra” cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc tÕ còng nh lý thuyÕt
®Òu cho thÊy, tÝnh quyÕt ®Þnh cña yÕu tè “®Çu ra” ®èi víi c¸c yÕu tè “ ®Çu vµo”. §èi
víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× yÕu tè ®Çu ra chÝnh lµ s¶n phÈm s¶n xuÊt trong ®ã thµnh
phÈm l¹i ®ãng vai trß chñ yÕu. V× vËy vÊn ®Ò tæ chøc vµ qu¶n lý thµnh phÈm cã ý
nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. ViÖc n©ng cao chÊt lîng thµnh
phÈm vµ thóc ®Èy tiªu thô thµnh phÈm lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c nhµ doanh
nghiÖp hiÖn ®¹i.
NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi lu«n ®Æc biÖt chó ý ®Õn c«ng
t¸c tæ chøc vµ qu¶n lý thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh
doanh. Trong ®ã, kÕ to¸n lµ c«ng cô chñ yÕu ®Ó h¹ch to¸n vµ qu¶n lý. HiÖn nay, kÕ
to¸n thµnh phÈm , tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh lµ phÇn hµnh
rÊt quan träng trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña nhµ m¸y. Nã kh«ng nh÷ng lµm c«ng t¸c
h¹ch to¸n cung cÊp sè liÖu cho c¸c ®èi tîng sö dông th«ng tin mµ cßn lµ mét nguån
tin chñ yÕu gióp l·nh ®¹o nhµ m¸y ®a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vµ kÞp thêi.
Qua thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu bé m¸y vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty
c¬ khÝ Hµ Néi, nhËn thÊy tÇm quan träng cña kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh
phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ , em xin lùa chän ®Ò tµi “Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh
phÈm vµ tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ë c«ng ty c¬ khÝ Hµ
Néi” lµm ®Ò tµi LuËn v¨n cuèi khãa cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, LuËn v¨n cã kÕt cÊu gåm ba phÇn:
Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c
®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ
x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi.

Ch¬ng 3: Hoµn thiÖn tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm , tiªu thô thµnh
phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi.
Trong khuôn khổ cuốn chuyên đề này, vận dụng những kiến thức đã học được
trong nhà trường kết hợp với thời gian thực tập...
Lêi cam ®oan
Tôi xin cam đoan đây công trình nghiên cứu của riêng tôi. Toàn bcác số liệu, kết
quả nêu trong chuyên đề chính xác trung thực dựa trên các ghi chép, tính toán
hợp lệ, hợp pháp xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị thực tập.
Sinh viên thực hiện
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tiêu thụ TP và xđ kq bán hàng tại cty Cơ khí HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tiêu thụ TP và xđ kq bán hàng tại cty Cơ khí HN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tiêu thụ TP và xđ kq bán hàng tại cty Cơ khí HN 9 10 2