Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tiêu thụ TP và xđ kq bán hàng tại cty TNHH Trung Tuấn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1374 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, víi sù c¹nh tranh cña c¸c
doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc, c¸c C«ng ty… chuyªn kinh doanh s¶n xuÊt c¸c lo¹i
mÆt hµng t¬ng tù nhau diÔn ra hÕt søc gay g¾t. V× vËy thÞ trêng lµ vÊn ®Ò sèng
cßn cña c¸c doanh nghiÖp, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp
®Òu ph¶i g¾n liÒn víi thÞ trêng cho nªn b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m
nguån mua vµ tiªu thô hµng ho¸ cña hä ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
Kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng g¾n trùc tiÕp víi môc tiªu lîi nhuËn. V×
vËy, trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¸n hµng vµ tæ chøc c«ng
t¸c kÕ to¸n b¸n hµng cã ¶nh hëng lín ®Õn doanh sè b¸n ra vµ lîi nhuËn cña
doanh nghiÖp. Nã cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c cho ho¹t ®éng b¸n
hµng. Tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña
doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt quan träng.
Quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy ®· ®îc sù gióp ®ì cña C«ng ty TNHH D¬ng Phó
- n¬i em thùc tËp, em chän ®Ò tµi: "KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh
kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm ë C«ng ty TNHH Trung TuÊn" lµm chuyªn ®Ò
thùc tËp cña m×nh.
Môc tiªu cña chuyªn ®Ò nµy lµ t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô thµnh
phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm cña C«ng ty. Trªn c¬ së ®ã ®èi
chiÕu víi chÕ ®é kÕ to¸n cña ViÖt Nam vµ tõ ®ã rót ra nh÷ng u ®iÓm vµ h¹n chÕ
trong tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm.
Bµi viÕt nµy gåm 3 ch¬ng chÝnh:
Ch¬ng I:

Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng ë doanh
nghiÖp th¬ng m¹i

Ch¬ng II: T×nh h×nh thùc tÕ vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng ë
C«ng ty TNHH Trung TuÊn

1

Ch¬ng III: Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch
to¸n tiªu thô s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh
t¹i c«ng ty TNHH Trung TuÊn
Do kinh nghiÖm thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn b¶n chuyªn ®Ò nµy kh«ng
thÓ tr¸nh khái nhiÒu thiÕu sãt. V× vËy em mong nhËn ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy
c« gi¸o vµ c¸c anh t¹i phßng kÕ to¸n cña C«ng ty TNHH D¬ng Phó ®Ó hoµn
thiÖn thªm b¶n chuyªn ®Ò nµy cña em.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

2

Ch¬ng I
Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng ë
doanh nghiÖp th¬ng m¹i
I. b¸n hµng vµ ý nghÜa cña kÕ to¸n b¸n hµng trong c¸c
doanh nghiÖp th¬ng m¹i.
1. Qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ ®èi tîng b¸n hµng.
- Qu¸ tr×nh b¸n hµng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ qu¸ tr×nh xuÊt giao
hµng ho¸ cho ngêi mua vµ ngêi mua nhËn ®îc hµng, tr¶ tiÒn hay chÊp nhËn tr¶
tiÒn. Khi ®ã ®îc coi lµ tiªu thô.
- Doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµm nhiÖm vô lu chuyÓn hµng ho¸ phôc vô cho
s¶n xuÊt vµ tiªu dïng v× vËy ®èi ...
Lêi nãi ®Çu
Trong ®iÒu kiÖn kinh thÞ trêng hiÖn nay, víi c¹nh tranh cña c¸c
doanh nghiÖp, c¸c chøc, c¸c C«ng ty chuyªn kinh doanh s¶n xuÊt c¸c lo¹i
mÆt hµng t¬ng nhau diÔn ra hÕt søc gay g¾t. vËy thÞ trêng vÊn ®Ò sèng
cßn cña c¸c doanh nghiÖp, mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp
®Òu ph¶i g¾n liÒn víi thÞ trêng cho nªn b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp ph¶i m
nguån mua vµ tiªu thô hµng ho¸ cña hä ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn.
Kinh doanh trong chÕ thÞ trêng g¾n trùc tiÕp víi môc tiªu lîi nhuËn.
vËy, trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¸n hµng chøc c«ng
t¸c to¸n b¸n hµng ¶nh hëng lín ®Õn doanh b¸n ra lîi nhuËn cña
doanh nghiÖp. cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c cho ho¹t ®éng b¸n
hµng. chøc to¸n n hµng x¸c ®Þnh kÕt qu ho¹t ®éng kinh doanh cña
doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt quan träng.
Quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy ®· ®îc sù gióp ®ì cña C«ng ty TNHH D¬ng Phó
- n¬i em thùc tËp, em chän ®Ò tµi: "KÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm x¸c ®Þnh
kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm ë C«ng ty TNHH Trung TuÊn" lµm chuyªn ®Ò
thùc tËp cña m×nh.
Môc tiªu cña chuyªn ®Ò nµy m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu t thµnh
phÈm x¸c ®Þnh kÕt qu tiªu thô thµnh phÈm cña C«ng ty. Trªn ®ã ®èi
chiÕu víi chÕ ®é to¸n cña ViÖt Nam ®ã rót ra nh÷ng u ®iÓm h¹n chÕ
trong tæ chøc kÕ to¸n tiªu thô thµnh phÈm.
Bµi viÕt nµy gåm 3 ch¬ng chÝnh:
Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒto¸n b¸n hµng ë doanh
nghiÖp th¬ng m¹i
Ch¬ng II: T×nh h×nh thùc tÕ chøc c«ng t¸c to¸n n hµng ë
C«ng ty TNHH Trung TuÊn
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tiêu thụ TP và xđ kq bán hàng tại cty TNHH Trung Tuấn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tiêu thụ TP và xđ kq bán hàng tại cty TNHH Trung Tuấn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tiêu thụ TP và xđ kq bán hàng tại cty TNHH Trung Tuấn 9 10 877