Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tổ hợp SX đá Thi Sơn

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1024 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BiÓu sè 05:
Sæ chi tiÕt vËt liÖu n¨m 2001
Tªn kho: ®éi x©y dùng 2
Tªn vËt liÖu, dông cô, s¶n phÈm, hµng ho¸: §¸ 20-37,5mm
Qui c¸ch phÈm chÊt: Tèt
Chøng tõ
DiÔn gi¶i
SH
Ngµy
Sè d ®Çu kú 01/09/2001
410
14/.9
NhËp ®¸ cña tæng hîp s¶n xuÊt ®¸ Thi S¬n
433
14/.9
R¶i mÆt ®êng SÇm S¬n Thanh Ho¸
Céng
Tªn vËt liÖu, dông cô, s¶n phÈm, hµng ho¸: §¸ 10-20mm
Qui c¸ch phÈm chÊt: Tèt
410
14/.9
NhËp ®¸ cña tæng hîp s¶n xuÊt ®¸ Thi S¬n
433
14/.9
R¶i mÆt ®êng SÇm S¬n Thanh Ho¸
Céng
Tªn vËt liÖu, dông cô, s¶n phÈm, hµng ho¸: §¸ 05-10mm
Qui c¸ch phÈm chÊt: Tèt
410
14/.9
NhËp ®¸ cña tæng hîp s¶n xuÊt ®¸ Thi S¬n
433
14/.9
R¶i mÆt ®êng SÇm S¬n Thanh Ho¸
Céng
Tªn vËt liÖu, dông cô, s¶n phÈm, hµng ho¸: §¸ 0-5mm
Qui c¸ch phÈm chÊt: Tèt
410
14/.9
NhËp ®¸ cña tæng hîp s¶n xuÊt ®¸ Thi S¬n
433
14/.9
R¶i mÆt ®êng SÇm S¬n Thanh Ho¸
Céng
Tªn vËt liÖu, dông cô, s¶n phÈm, hµng ho¸: §¸ th¶i
Qui c¸ch phÈm chÊt: §¹t tiªu chuÈn
410
14/.9
NhËp ®¸ cña tæng hîp s¶n xuÊt ®¸ Thi S¬n
433
14/.9
R¶i mÆt ®êng SÇm S¬n Thanh Ho¸
Céng
Tªn vËt liÖu, dông cô, s¶n phÈm, hµng ho¸: Bét ®¸
Qui c¸ch phÈm chÊt: §¹t tiªu chuÈn
410
14/.9
NhËp ®¸ cña tæng hîp s¶n xuÊt ®¸ Thi S¬n
433
14/.9
R¶i mÆt ®êng SÇm S¬n Thanh Ho¸
Céng

TK§¦

§¬n gi¸

NhËp
Lîng

331
621

70.909
70.909

XuÊt
TiÒn

Lîng

1.971

1.971
139.761.639 1.971

Tån
TiÒn

Lîng

TiÒn

139.761.639

1.971

§¬n vÞ tÝnh: m3
Ghi chó

139.761.639
139.761.639
§¬n vÞ tÝnh: m3

331
621

70.909
70.909

292
292

20.705.428
20.705.428

292
292

20.705.428
20.705.428
§¬n vÞ tÝnh: m3

331
621

70.909
70.909

598

42.403.582

598

42.403.582

598
598

42.403.582
42.403.582
§¬n vÞ tÝnh: m3

331
621

70.909
70.909

7,5

409.087

7,5

409.087

7,5
7,5

409.087
409.087
§¬n vÞ tÝnh: m3

331
621

34.545
34.545

187,2
187,2

6.466.824
6.466.824

187,2
187,2

6.466.824
6.466.824
§¬n vÞ tÝnh: m3

331
621

209.909
209.909

32

6.690.880

32

6.690.880

32
32

6.690.880
6.690.880

BiÓu sè 06:
Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ngêi b¸n
Tµi kho¶n 331
§èi tîng: Tæ hîp s¶n xuÊt ®¸ Thi S¬n
Th¸ng 09 n¨m 2001
Ngµy
th¸ng

Chøng tõ
SH

DiÔn gi¶i

Ngµy

Thêi h¹n
®îc chiÕt
khÊu

TK
§¦

Sè ph¸t sinh
Nî

Cã

Sè d
Nî

Cã

Sè d ®Çu kú 1/9/2001
9/2001

034009

3/9/2001

Mua ®¸ c¸c lo¹i

152

216.437.440

034009

ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ

153

21.643.744

UNC123

Bµ Tuynh: Tr¶ tiÒn
mua ®¸

311

Céng
Sè d ®Çu kú

Ngêi lËp

138.081.184
138.081.184

238.081.184
100.000.000

KÕ to¸n trëng

Ngµy
th¸ng ®·
thanh
to¸n

BiÓu sè 07:
B¶ng tæng hîp sè ph¸t sinh tµi kho¶n 331 quý III n¨m 2001
ST
T
1
2
3
4
5
6
7
8...
BiÓu sè 05:
Sæ chi tiÕt vËt liÖu n¨m 2001
Tªn kho: ®éi x©y dùng 2
Tªn vËt liÖu, dông cô, s¶n phÈm, hµng ho¸: §¸ 20-37,5mm
Qui c¸ch phÈm chÊt: Tèt §¬n vÞ tÝnh: m
3
Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ §¬n gi¸ NhËp XuÊt Tån Ghi chó
SH Ngµy Lîng TiÒn Lîng TiÒn Lîng TiÒn
Sè d ®Çu kú 01/09/2001
410 14/.9 NhËp ®¸ cña tæng hîp s¶n xuÊt ®¸ Thi S¬n 331 70.909 1.971 139.761.639
433 14/.9 R¶i mÆt ®êng SÇm S¬n Thanh Ho¸ 621 70.909 1.971 139.761.639
Céng 1.971 139.761.639 1.971 139.761.639
Tªn vËt liÖu, dông cô, s¶n phÈm, hµng ho¸: §¸ 10-20mm
Qui c¸ch phÈm chÊt: Tèt §¬n vÞ tÝnh: m
3
410 14/.9 NhËp ®¸ cña tæng hîp s¶n xuÊt ®¸ Thi S¬n 331 70.909 292 20.705.428
433 14/.9 R¶i mÆt ®êng SÇm S¬n Thanh Ho¸ 621 70.909 292 20.705.428
Céng 292 20.705.428 292 20.705.428
Tªn vËt liÖu, dông cô, s¶n phÈm, hµng ho¸: §¸ 05-10mm
Qui c¸ch phÈm chÊt: Tèt §¬n vÞ tÝnh: m
3
410 14/.9 NhËp ®¸ cña tæng hîp s¶n xuÊt ®¸ Thi S¬n 331 70.909 598 42.403.582
433 14/.9 R¶i mÆt ®êng SÇm S¬n Thanh Ho¸ 621 70.909 598 42.403.582
Céng 598 42.403.582 598 42.403.582
Tªn vËt liÖu, dông cô, s¶n phÈm, hµng ho¸: §¸ 0-5mm
Qui c¸ch phÈm chÊt: Tèt §¬n vÞ tÝnh: m
3
410 14/.9 NhËp ®¸ cña tæng hîp s¶n xuÊt ®¸ Thi S¬n 331 70.909 7,5 409.087
433 14/.9 R¶i mÆt ®êng SÇm S¬n Thanh Ho¸ 621 70.909 7,5 409.087
Céng 7,5 409.087 7,5 409.087
Tªn vËt liÖu, dông cô, s¶n phÈm, hµng ho¸: §¸ th¶i
Qui c¸ch phÈm chÊt: §¹t tiªu chuÈn §¬n vÞ tÝnh: m
3
410 14/.9 NhËp ®¸ cña tæng hîp s¶n xuÊt ®¸ Thi S¬n 331 34.545 187,2 6.466.824
433 14/.9 R¶i mÆt ®êng SÇm S¬n Thanh Ho¸ 621 34.545 187,2 6.466.824
Céng 187,2 6.466.824 187,2 6.466.824
Tªn vËt liÖu, dông cô, s¶n phÈm, hµng ho¸: Bét ®¸
Qui c¸ch phÈm chÊt: §¹t tiªu chuÈn §¬n vÞ tÝnh: m
3
410 14/.9 NhËp ®¸ cña tæng hîp s¶n xuÊt ®¸ Thi S¬n 331 209.909 32 6.690.880
433 14/.9 R¶i mÆt ®êng SÇm S¬n Thanh Ho¸ 621 209.909 32 6.690.880
Céng 32 6.690.880 32 6.690.880
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tổ hợp SX đá Thi Sơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tổ hợp SX đá Thi Sơn - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: Tổ hợp SX đá Thi Sơn 9 10 70