Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: XN May Thăng Long

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 2305 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o Tæng hîp

§Ò bµi
XÝ nghiÖp may Th¨ng Long h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª
khai thêng xuyªn vµ tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Ph¬ng ph¸p
tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho lµ ph¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷. Ho¹t ®éng
cña xÝ nghiÖp trong th¸ng 2 n¨m 2004. ( ChØ h¹ch to¸n tiªu thô trong níc ).
A Sè d ®Çu kú c¸c tµI kho¶n:
TK
111
112
131
138
141
142
152
153
154
155
211
214
311
331
333
334
338
341
411
414
421
441

Tªn tµI kho¶n
TiÒn mÆt
TiÒn göi ng©n hµng
Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c
T¹m øng
Chi phÝ tr¶ tríc
Nguyªn liÖu vËt liÖu
C«ng cô, dông cô
Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh DD
Thµnh phÈm
TSC§ h÷u h×nh
KhÊu hao TSC§
Vay ng¾n h¹n
Ph¶i tr¶ ngêi b¸n
ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN
Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn
Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c
Vay dµI h¹n
Nguån vèn kinh doanh
QuÜ ®Çu t ph¸t triÓn
Lîi nhuËn ch¬a ph©n phèi
Ph¶i thu néi bé kh¸c
Céng

D nî
329.640.000
952.000.000
181.900.000
81.462.033
14.300.000
16.345.000
11.830.000
23.750.000
39.457.967
18.115.000
1.835.600.000

3.504.400.000

D cã

19.163.319
142.800.000
42.960.000
13.630.000
26.890.000
29.860.000
891.900.000
1.010.583.681
462.664.663
670.000.000
193.948.337
3.504.400.000

B sè d chi tiÕt c¸c tµI kho¶n
* TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
M· kh¸ch
Tªn kh¸ch
KT
C«ng ty XNK Kh¸nh Thµnh
BL
C«ng ty TNHH B¶o Long
P§
C«ng ty Ph¬ng §«ng
*TK 331: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n

D nî
56.700.000
91.282.000
33.918.000

1

B¸o c¸o Tæng hîp

M· kh¸ch
Tªn kh¸ch
NL
C«ng ty TNHH NhËt Linh
NK
C«ng ty XNK Ngäc Kh¸nh
ML
C«ng ty Mai Linh
*TK 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu
M· sè
KC
VI
LT

Lo¹i vËt liÖu
Khuy chám
V¶I cotton
Lìi trai

§VT
C¸i
M
C¸i

D cã
12.080.000
17.000.000
13.880.000

Sè lîng
900
1400
800

Thµnh tiÒn
270.000
11.200.000
360.000

*TK 155: Thµnh phÈm
M· sè
VH. 212
MA .234
TG .198
HVM.753
TH .2412

Tªn thµnh phÈm
Mò lìi trai
Mò lìi trai
Mò lìi trai
Mò lìi trai
Mò lìi trai

§VT
ChiÕc
ChiÕc
ChiÕc
ChiÕc
ChiÕc

Sè lîng
300
400
250
200
500

Thµnh tiÒn
3.060.000
4.520.000
2.875.000
2.060.000
5.600.000

* TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ph©n bæ cho 3 s¶n phÈm
M· sè
MA.234
TG.198
HVM.753

Tªn thµnh phÈm
Mò lìi trai
Mò lìi trai
Mò lìi trai

Sè tiÒn
13.627.289
15.649.923
10.180.000

C c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh trong kú;
1.PhiÕu nhËp kho sè 311, ngµy 1/2. Ho¸ ®¬n GTGT sè 455645, xÝ nghiÖp nhËp
kho v¶i cña c«ng ty B×nh Minh. §¬n gi¸ cha cã thuÕ VAT 10%. XÝ nghiÖp cha
thanh to¸n tiÒn hµng.
Tªn NVL
V¶i cotton

§VT
m

Sè lîng
3.300

§¬n gi¸
8.000

Thµnh tiÒn
26.400.000

2.PhiÕu nhËp kho sè 312, ngµy 2/2...
B¸o c¸o Tæng hîp
§Ò bµi
nghiÖp may Th¨ng Long ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p
khai thêng xuyªn vµ tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Ph¬ng ph¸p
tÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt kho ph¬ng ph¸p b×nh qu©n tr÷. Ho¹t ®éng
cña xÝ nghiÖp trong th¸ng 2 n¨m 2004. ( ChØ h¹ch to¸n tiªu thô trong níc ).
A Sè d ®Çu kú c¸c tµI kho¶n:
TK Tªn tµI kho¶n D nî D cã
111 TiÒn mÆt 329.640.000
112 TiÒn göi ng©n hµng 952.000.000
131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 181.900.000
138 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c 81.462.033
141 T¹m øng 14.300.000
142 Chi phÝ tr¶ tríc 16.345.000
152 Nguyªn liÖu vËt liÖu 11.830.000
153 C«ng cô, dông cô 23.750.000
154 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh DD 39.457.967
155 Thµnh phÈm 18.115.000
211 TSC§ h÷u h×nh 1.835.600.000
214 KhÊu hao TSC§ 19.163.319
311 Vay ng¾n h¹n 142.800.000
331 Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 42.960.000
333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 13.630.000
334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 26.890.000
338 Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 29.860.000
341 Vay dµI h¹n 891.900.000
411 Nguån vèn kinh doanh 1.010.583.681
414 QuÜ ®Çu t ph¸t triÓn 462.664.663
421 Lîi nhuËn ch¬a ph©n phèi 670.000.000
441 Ph¶i thu néi bé kh¸c 193.948.337
Céng 3.504.400.000 3.504.400.000
B sè d chi tiÕt c¸c tµI kho¶n
* TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng
M kh¸ch· Tªn kh¸ch D nî
KT C«ng ty XNK Kh¸nh Thµnh 56.700.000
BL C«ng ty TNHH B¶o Long 91.282.000
C«ng ty Ph¬ng §«ng 33.918.000
*TK 331: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n
1
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: XN May Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: XN May Thăng Long - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
ĐATN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN: XN May Thăng Long 9 10 348