Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: AFTA

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1616 lần   |   Lượt tải: 8 lần
lêi nãi ®Çu
AFTA dï Ýt, nhiÒu mang ý nghÜa quan träng ®èi víi t¬ng lai kinh tÕ ViÖt
Nam. Th¸ch thøc cña AFTA yªu cÇu ph¶i n©ng cao tÝnh n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶
cña c¶ nÒn kinh tÕ, con ®êng tham gia AFTA ®ßi hái tiªu chuÈn hiÖu qu¶ ph¶i ®a lªn hµng ®Çu trong c¸c lÜnh vùc qu¶n lý, ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cña Nhµ nuíc,
trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chÝnh c¸c doanh nghiÖp, buéc ViÖt
Nam ph¶i cã nç lùc lín vÒ c¶i c¸ch kinh tÕ vµ hµnh chÝnh, c¶i c¸ch doanh
nghiÖp Nhµ níc theo híng hiÖu suÊt ho¸.
Cho dï cßn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn tiÕp tôc ®îc lµm s¸ng tá, AFTA ®· thÓ hiÖn
mét bíc chuyÓn ®æi chiÕn lîc ®óng ®¾n cña sù hîp t¸c kinh tÕ ASEAN. AFTA
lµ c¬ së ®Ó x©y dùng khu vùc më vµ lµ mét ®ãng gãp quan träng vµo tiÕn tr×nh tù
do ho¸ th¬ng m¹i toµn cÇu. B¶n th©n AFTA lµ bíc më ®Çu ®Ó ®a HiÖp héi c¸c
quèc gia §«ng Nam ¸ ®i tõ liªn minh th¬ng m¹i ®Õn c¸c liªn minh vÒ thuÕ
quan, liªn minh tiÒn tÖ, liªn minh kinh tÕ.
§Ó ®Èy nhanh tiÕn tr×nh thùc hiÖn AFTA, c¸c doanh nghiÖp trong níc cÇn
c¨n cø theo híng ph¸t triÓn trong t×nh h×nh míi ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi
vµ phï hîp. Doanh nghiÖp cÇn xem xÐt, ®¸nh gi¸ cô thÓ c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn
s¶n xuÊt, tiªu thô cña tõng mÆt hµng trong t¬ng quan c¸c mÆt hµng cïng lo¹i tõ
ASEAN. Qua ®ã, doanh nghiÖp cã thÓ t×m ra c¸c s¶n phÈm míi, hay ph¸t triÓn
c¸c s¶n phÈm cã tiÒm n¨ng xuÊt khÈu, t×m ra thÞ trêng míi cho s¶n phÈm cña
m×nh, c¸c gi¶i ph¸p ®Ó cã thÓ lµm chñ ®îc thÞ trêng néi ®Þa vµ sau ®ã ph¶i t×m
kiÕm kh¶ n¨ng xuÊt khÈu, ®Þnh híng vÒ c¸c s¶n phÈm chñ lùc, thÞ trêng träng
®iÓm ®Ó cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt-kinh doanh ®¸p øng c¸c nhu cÇu xuÊt khÈu sang
ASEAN hoÆc ngoµi ASEAN. H¬n n÷a, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong níc cÇn
®¸nh gi¸ c¸c chän lùa vµ ®a ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ tríc m¾t vµ gi¶i ph¸p l©u dµi.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng quan ®iÓm trªn, em ®· chän néi dung cña kho¸ luËn tèt
nghiÖp vµ ®Ò cËp nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®Èy nhanh viÖc thùc hiÖn c¸c cam
kÕt cña ViÖt Nam trong khu«n khæ AFTA.

Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n

Ch¬ng I :
tæng quan vÒ khu vùc mËu dÞch tù do
asean (AFTA)
I. MéT Sè VÊN §Ò CHUNG VÒ LI£N KÕT KINH TÕ KHU
VùC
1.Kh¸i niÖm:
Khu vùc mËu dÞch tù do lµ mét liªn minh quèc tÕ gi÷a hai hoÆc nhiÒu níc
nh»m môc ®Ých tù do hoa ho¸ viÖc bu«n b¸n vÒ mét hoÆc mét sè nhãm mÆt
hµng nµo ®ã. BiÖn ph¸p sö dông lµ b·i miÔn c¸c c«ng cô thuÕ quan vµ phi thuÕ
quan gi÷a c¸c níc thµnh viªn song c¸c níc thµnh viªn vÉn thi hµnh chÝnh s¸ch
ngo¹i th¬ng ®éc lËp víi c¸c níc ngoµi liªn minh.
2.CÊp ®é liªn kÕt:
Khu vùc mËu dÞch tù do lµ mét li...
lêi nãi ®Çu
AFTA Ýt, nhiÒu mang ý nghÜa quan träng ®èi víi t¬ng lai kinh ViÖt
Nam. Th¸ch thøc cña AFTA yªu cÇu ph¶i n©ng cao tÝnh n¨ng ®éng hiÖu qu¶
cña c¶ nÒn kinh tÕ, con ®êng tham gia AFTA ®ßi hái tiªu chuÈn hiÖu qu¶ ph¶i ®-
a lªn hµng ®Çu trong c¸c lÜnh vùc qu¶n lý, ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cña Nhµ nuíc,
trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chÝnh c¸c doanh nghiÖp, buéc ViÖt
Nam ph¶i lùc lín c¶i c¸ch kinh hµnh chÝnh, c¶i c¸ch doanh
nghiÖp Nhµ níc theo híng hiÖu suÊt ho¸.
Cho cßn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn tiÕp tôc ®îc lµm s¸ng tá, AFTA ®· thÓ hiÖn
mét bíc chuyÓn ®æi chiÕn lîc ®óng ®¾n cña sù hîp t¸c kinh tÕ ASEAN. AFTA
lµ c¬ së ®Ó x©y dùng khu vùc më vµ lµ mét ®ãng gãp quan träng vµo tiÕn tr×nh tù
do ho¸ th¬ng i toµn cÇu. B¶n th©n AFTA lµ bíc ®Çu ®Ó ®a HiÖp héi c¸c
quèc gia §«ng Nam ¸ ®i liªn minh th¬ng m¹i ®Õn c¸c liªn minh vÒ thuÕ
quan, liªn minh tiÒn tÖ, liªn minh kinh tÕ.
§Ó ®Èy nhanh tiÕn tr×nh thùc hiÖn AFTA, c¸c doanh nghiÖp trong níc cÇn
c¨n theo híng ph¸t triÓn trong t×nh h×nh míi ®Ó nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi
vµ phï hîp. Doanh nghiÖp cÇn xem xÐt, ®¸nh gi¸ cô thÓ c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn
s¶n xuÊt, tiªu thô cña tõng mÆt hµng trong t¬ng quan c¸c mÆt hµng cïng lo¹i
ASEAN. Qua ®ã, doanh nghiÖp t t×m ra c¸c s¶n phÈm míi, hay ph¸t triÓn
c¸c s¶n phÈm cã tiÒm n¨ng xuÊt khÈu, t×m ra thÞ trêng míi cho s¶n phÈm cña
m×nh, c¸c gi¶i ph¸p ®Ó t lµm c ®îc t trêng néi ®Þa sau ®ã ph¶i t×m
kiÕm k n¨ng xuÊt khÈu, ®Þnh híng c¸c s¶n phÈm c lùc, thÞ trêng träng
®iÓm ®Ó ph¬ng ¸n s¶n xuÊt-kinh doanh ®¸p øng c¸c nhu cÇu xuÊt khÈu sang
ASEAN hoÆc ngoµi ASEAN. H¬n n÷a, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong níc cÇn
®¸nh gi¸ c¸c chän lùa vµ ®a ra c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ tríc m¾t vµ gi¶i ph¸p l©u dµi.
XuÊt ph¸t nh÷ng quan ®iÓm trªn, em ®· chän néi dung cña kho¸ luËn tèt
nghiÖp vµ ®Ò cËp nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®Èy nhanh viÖc thùc hiÖn c cam
kÕt cña ViÖt Nam trong khu«n khæ AFTA.
Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: AFTA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: AFTA - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: AFTA 9 10 832