Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Cải cách KT của Nhật Bản và quan hệ VN - NB

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1069 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ, víi nh÷ng xu thÕ
vËn ®éng vµ bèi c¶nh kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc, víi
nh÷ng t¸c ®éng cña t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi… ®Ó tr¸nh khái bÞ tôt
hËu ViÖt Nam ®ang ®øng tríc thêi c¬ míi vµ th¸ch thøc míi. §èi víi ViÖt
Nam, trong ®iÒu kiÖn chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp
trung sang kinh tÕ thÞ trêng l¹i cã ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, tèc ®é t¨ng trëng
kinh tÕ cha cao, ®Ó ®a ®Êt níc ph¸t triÓn nhanh §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh ”
Ph¸t huy cao ®é néi lùc, ®ång thêi tranh thñ nguån lùc bªn ngoµi” Qu¸
tr×nh tham gia vµo héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc lµ tÊt yÕu.
NhËt B¶n lµ mét trong nh÷ng níc cã tÇm ¶nh hëng rÊt lín trong nÒn
kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng. NhËt B¶n lµ mét cêng
quèc kinh tÕ ®· tr¶i qua nhiÒu n¨m ph¸t triÓn thÇn kú vµo tríc thËp niªn
90cña thÕ kû XX khiÕn cho c¶ thÕ giíi kh©m phôc. NhiÒu níc trong khu
vùc Ch©u ¸ ®· phÊn ®Êu noi theo m« h×nh ph¸t triÓn cña NhËt B¶n, trong ®ã
mét sè níc vµ l·nh thæ §«ng ¸ ®· nhanh chãng trë thµnh con rång, con hæ
kinh tÕ, gi¶i quyÕt thµnh c«ng nhiÒu vÊn ®Ò ®êi sèng kinh tÕ – x· héi, chØ
trong vßng 2 – 3 thËp niªn.V× vËy, viÖc xem xÐt, nghiªn cøu, t×m hiÓu häc
hái nh÷ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p, chiÕn lîc mµ chÝnh phñ NhËt
B¶n ®· sö dông ®Ó ®a nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh vËy ®èi víi ViÖt
Nam lµ rÊt cÇn thiÕt nh»m t¹o ra sù t¨ng trëng cao vµ bÒn v÷ng cho viÖc
ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi.
Sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Trung t©m Nghiªn cøu NhËt B¶n em ®· hoµn
thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: “C¶i c¸ch kinh tÕ cña NhËt
B¶n vµ mèi quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam – NhËt B¶n” .
V× thêi gian ng¾n vµ kiÕn thøc b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn néi dung
chuyªn ®Ò thùc tËp nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong c¸c
thÇy c« chØ b¶o, gãp ý ®Ó chuyªn ®Ò thùc tËp cña em ®îc hoµn chØnh h¬n.

1

Môc tiªu vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
I. Môc tiªu nghiªn cøu ®Ò tµi
§Ò tµi tËp trung nghiªn cøu, hÖ thèng nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c¶i c¸ch kinh
tÕ cña NhËt B¶n, hiÖu qu¶ cña cuéc c¸c cuéc c¶i c¸ch ®ã vµ sù ¶nh hëng
cña nã tíi ViÖt Nam.
§¸nh gi¸ bíc ®Çu hiÖu qu¶ cña c¸c cuéc c¶i c¸ch ®ã ®èi víi viÖc thóc
®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña NhËt B¶n, ViÖt Nam vµ mét sè tån t¹i.
Trªn c¬ së ®ã ®Ó cã nh÷ng gi¶i ph¸p vµ t×m ra nh÷ng ¶nh hëng cña
c¸c cuéc c¶i c¸ch ®ã ®èi víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung vµ ViÖt Nam nãi
riªng trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ – x· héi.
II. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
§Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu trªn cÇn ph...
Lêi nãi ®Çu
Trong tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸ ®ang diÔn ranh mÏ, víi nh÷ng xu thÕ
vËn ®éng bèi c¶nh kh¸ch quan cña nÒn kinh thÕ giíi khu vùc, víi
nh÷ng t¸c ®éng cña t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi ®Ó tr¸nh khái bÞ tôt
hËu ViÖt Nam ®ang ®øng tríc thêi míi th¸ch thøc míi. §èi víi ViÖt
Nam, trong ®iÒu kiÖn chuyÓn nÒn kinh theo chÕ ho¹ch ho¸ tËp
trung sang kinh thÞ trêng l¹i ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp, tèc ®é t¨ng trëng
kinh cha cao, ®Ó ®a ®Êt níc ph¸t triÓn nhanh §¶ng ta ®· kh¼ng ®Þnh
Ph¸t huy cao ®é néi lùc, ®ång thêi tranh thñ nguån lùc bªn ngoµi Qu¸
tr×nh tham gia vµo héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc lµ tÊt yÕu.
NhËt B¶n mét trong nh÷ng níc tÇm ¶nh hëng rÊt lín trong nÒn
kinh thÕ giíi nãi chung ViÖt Nam nãi riªng. NhËt B¶n mét cêng
quèc kinh ®· tr¶i qua nhiÒu n¨m ph¸t triÓn thÇn vµo tríc thËp niªn
90cña thÕ XX khiÕn cho thÕ giíi kh©m phôc. NhiÒu níc trong khu
vùc Ch©u ¸ ®· phÊn ®Êu noi theo m« h×nh ph¸t triÓn cña NhËt B¶n, trong ®ã
mét níc l·nh thæ §«ng ¸ ®· nhanh chãng trë thµnh con rång, con
kinh tÕ, gi¶i quyÕt thµnh c«ng nhiÒu vÊn ®Ò ®êi sèng kinh héi, chØ
trong vßng 2 3 thËp niªn.V× vËy, viÖc xem xÐt, nghiªn cøu, t×m hiÓu häc
hái nh÷ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p, chiÕn lîc chÝnh phñ NhËt
B¶n ®· dông ®Ó ®a nÒn kinh ph¸t triÓn m¹nh nh vËy ®èi víi ViÖt
Nam rÊt cÇn thiÕt nh»m t¹o ra t¨ng trëng cao bÒn v÷ng cho viÖc
ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi.
Sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Trung t©m Nghiªn cøu NhËt B¶n em ®· hoµn
thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: C¶i c¸ch kinhcña NhËt
B¶n vµ mèi quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam NhËt B¶n .
thêi gian ng¾n vµ kiÕn thøc b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn néi dung
chuyªn ®Ò thùc tËp nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. nh mong c¸c
thÇy c« chØ b¶o, gãp ý ®Ó chuyªn ®Ò thùc tËp cña em ®îc hoµn chØnh h¬n.
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Cải cách KT của Nhật Bản và quan hệ VN - NB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Cải cách KT của Nhật Bản và quan hệ VN - NB - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Cải cách KT của Nhật Bản và quan hệ VN - NB 9 10 155