Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: CN và phát triển CN tại HN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 1585 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Th¸i B¸ §íc K38.0801
nghiÖp

LuËn v¨n tèt

Ch¬ng I
Vai trß cña ngµnh c«ng nghiÖp trong ph¸t triÓn kinh tÕ
thñ ®« vµ c¸c nguån vèn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hµ
néi.

1.1. VÞ trÝ vai trß cña ngµnh c«ng nghiÖp Hµ Néi trong ph¸t triÓn
kinh tÕ thñ ®«

1.1.1. T×nh h×nh chung vÒ c«ng nghiÖp Hµ Néi.
- Sau 15 n¨m ®æi míi ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ Hµ Néi
®· thùc sù khëi s¾c vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín. Tuy cßn nhiÒu khã kh¨n
vµ th¸ch thøc, song Hµ Néi ®· cïng víi c¶ níc vît qua cuéc khñng ho¶ng kinh
tÕ, t¹o cho Hµ Néi thÕ vµ lùc míi, ®Ó ph¸t triÓn toµn diÖn, v÷ng ch¾c trong nh÷ng
n¨m ®Çu thÕ kû XXI.
Trong giai ®o¹n 1986-1990 tèc ®é t¨ng trëng cña Hµ Néi lµ 7,1% ®Õn giai
®o¹n 1991-1995 ®· ®¹t tíi 12,5% vµ giai ®o¹n 1996-2000 t¨ng 10,6% lµ mét
trong nh÷ng ®Þa ph¬ng cã tèc ®é t¨ng trëng cao. Tû träng GDP cña Hµ Néi trong
c¶ níc ®· t¨ng tõ 5,1% (n¨m 1990) lªn 7,12% (n¨m 1999) vµ hiÖn chiÕm 40%
GDP ®ång b»ng s«ng Hång.
Gi¸ trÞ s¶n lîng c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 14,4% n«ng
nghiÖp t¨ng 3,9%. Nh×n chung tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ Hµ Néi lu«n cao h¬n tèc
®é t¨ng cña c¶ níc tõ 3% - 4% mçi n¨m (giai ®o¹n 1990 - 2000 tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n cña Hµ Néi ®¹t 11,6% trong khi c¶ níc ®¹t 7,7%/n¨m). §iÒu nµy
cho thÊy vai trß ®Çu tÇu cña Hµ Néi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n íc. Tõ
mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, quan liªu bao cÊp Hµ Néi ®ang tõng b íc
x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬
chÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa.
Kinh tÕ Nhµ níc ®ang tõng bíc ®æi míi theo híng chÊt lîng hiÖu qu¶
kh¼ng ®Þnh vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc l îng
s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt míi tõng bíc ®îc x©y dùng vµ cñng cè. HÖ thèng
-1-

Th¸i B¸ §íc K38.0801
nghiÖp

LuËn v¨n tèt

doanh nghiÖp Nhµ níc ®ang s¾p xÕp l¹i, vµ ®· hoµn thµnh c¬ b¶n viÖc
chuyÓn ®æi c¸c hîp t¸c x· theo luËt nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶ kinh tÕ. Khu
vùc kinh tÕ ngoµi Nhµ níc ®· ®îc quan t©m ph¸t triÓn vµ cã bíc t¨ng trëng
kh¸ chiÕm tû träng 19,7% GDP cña thµnh phè n¨m 1999.
- C¬ cÊu kinh tÕ ®· cã bíc chuyÓn quan träng theo híng c«ng nghiÖp dÞch vô – n«ng nghiÖp. N¨m 1985 tû träng c¸c ngµnh kinh tÕ trong GDP thµnh
phè lµ: C«ng nghiÖp 37,2%, n«ng nghiÖp 7,3%, dÞch vô 55,5% vµ n¨m 2000, tû
träng c«ng nghiÖp chiÕm 38%, dÞch vô 58,2%, n«ng nghiÖp 3,8%.
HiÖn nay sau thµnh phè Hå ChÝ Minh, Hµ Néi lµ ®Þa ph¬ng tËp trung c«ng
nghiÖp ®øng thø 2 c¶ níc, vÒ sè c¸c dù ¸n thùc hiÖn vµ sè vèn ®Çu t. N¨m 2002,
c«ng nghiÖp ...
Th¸i B¸ §íc K38.0801 LuËn v¨n tèt
nghiÖp
Ch¬ng I
Vai trß cña ngµnh c«ng nghiÖp trong ph¸t triÓn kinh tÕ
thñ ®« vµ c¸c nguån vèn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hµ
néi.
1.1. VÞ trÝ vai trß cña ngµnh c«ng nghiÖp Hµ Néi trong ph¸t triÓn
kinh tÕ thñ ®«
1.1.1. T×nh nh chung ng nghp Néi.
- Sau 15 m ®æi míi ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y, n kinh tÕ Hµ i
®· thùc khëi c ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to n. Tuy cßn nhiÒu khã kn
th¸ch thøc, song i ®· cïng i níc t qua cc khñng hng kinh
, o cho Néi t lùc míi, ®Ó pt triÓn tn diÖn, ng ch¾c trong nng
m ®Çu thÕ XXI.
Trong giai ®o¹n 1986-1990 tèc ®é ng trëng cña Hµ Néi 7,1% ®Õn giai
®o¹n 1991-1995 ®· ®¹t tíi 12,5% giai ®o¹n 1996-2000 ng 10,6% mét
trong nh÷ng ®Þa ph¬ng cã c ®é ng trëng cao. tng GDP cña Hµ Néi trong
c ®· t¨ng 5,1% (m 1990) lªn 7,12% (n¨m 1999) hiÖn chiÕm 40%
GDP ®ångng s«ng ng.
Gi¸ trÞ s¶n lîng c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n hµng m 14,4% n«ng
nghiÖp t¨ng 3,9%. Nn chung c ®é ng trëng kinh tÕ Néi ln cao h¬n tèc
®é ng a níc 3% - 4% i n¨m (giai ®o¹n 1990 - 2000 tèc ®é ng tr-
ëng b×nh qu©n cña i ®¹t 11,6% trong khi níc ®¹t 7,7%/m). §iÒu nµy
cho thÊy vai trß ®Çu tÇu cña Hµ Néi trong q tnh pt trn kinh tÕ ®Êt níc. Tõ
t nÒn kinh hch h tËp trung, quan liªu bao cÊp i ®ang tõng bíc
y dùng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng h nhiÒu thµnh pn vËn ®éng theo c¬
chÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· i chñ nghÜa.
Kinh tÕ N níc ®ang ng bíc ®æi míi theo híng chÊt lîng hiÖu q
kh¼ng ®Þnh vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ. Cïng i sù ph¸t triÓn cña c lîng
n xt, quan hÖ sn xuÊt míi tõng bíc ®îc x©y dùng vµ cñng cè. HÖ thèng
- 1 -
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: CN và phát triển CN tại HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: CN và phát triển CN tại HN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: CN và phát triển CN tại HN 9 10 896