Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Cty liên doanh thép VSC - POSCO

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1369 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Xu híng toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ hiÖn ®ang lµ xu híng cã ¶nh híng
m¹nh mÏ nhÊt trªn thÕ giíi. Theo xu híng nµy, sè lîng c¸c c«ng ty tham gia vµo
thÞ trêng thÕ giíi ngµy mét nhiÒu h¬n, dÉn ®Õn sù c¹nh tranh ngµy cµng quyÕt
liÖt h¬n, rñi ro còng nhiÒu h¬n. §iÒu nµy cho thÊy, ®Ó ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ
ph¸t triÓn cña m×nh, c¸c c«ng ty kh«ng chØ lu«n chó träng ®Õn viÖc n©ng cao
tr×nh ®é qu¶n lý, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn hay ®æi míi c«ng nghÖ … mµ cßn ph¶i
quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy nhiªn, lµm thÕ nµo
®Ó sö dông tèt c¸c nguån lùc s½n cã, ph¸t huy tèi ®a c¸c lîi thÕ vÒ vèn, c«ng
nghÖ hay nguån nh©n lùc … lu«n lµ mét bµi to¸n khã ®èi víi l·nh ®¹o c¸c c«ng
ty.
Lµ mét c«ng ty liªn doanh nªn vÊn ®Ò lµm g× ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh
doanh lu«n lµ mét vÊn ®Ò ®îc ban l·nh ®¹o c«ng ty quan t©m nhÊt. Tríc sù
tham gia ngµy mét nhiÒu c¸c doanh nghiÖp vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt thÐp x©y dùng,
thÞ trêng thÕ giíi trong thêi gian qua l¹i cã nh÷ng bÊt æn khiÕn cho viÖc s¶n xuÊt
kinh doanh cña c«ng ty liªn doanh ThÐp VSC - POSCO gÆp nhiÒu khã kh¨n. Do
vËy, viÖc c«ng ty cÇn t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu h¬n mét mÆt nh»m n©ng
cao hiÖu qu¶ kinh doanh, mét mÆt nh»m gi¶i quyÕt mét sè víng m¾c trong qu¸
tr×nh kinh doanh lµ ®iÒu hÕt søc cÊp thiÕt. XuÊt ph¸t viÖc nhËn thøc ®îc tÇm
quan träng cña vÊn ®Ò nµy ®èi víi thùc tÕ c«ng ty, céng víi sù khÝch lÖ cña c«
gi¸o vµ b¹n bÌ nªn em m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao
hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty liªn doanh ThÐp VSC - POSCO” lµm chuyªn
®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Môc ®Ých cña ®Ò tµi: TiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao
hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty liªn doanh ThÐp VSC - POSCO trong thêi gian qua.
§ång thêi chØ ra nh÷ng u ®iÓm, nhîc ®iÓm vµ c¸c nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i ®ã.
Cuèi cïng, vËn dông t duy kinh tÕ vµ c¬ chÕ kinh doanh hiÖn hµnh, em xin m¹nh d¹n
®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty liªn doanh
ThÐp VSC - POSCO.

1

Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: vËn dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng kÕt hîp
víi t duy ®æi míi nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ níc, vµ lÊy ®ã lµm tiÒn ®Ò ®Ó
nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i hiÖn t¹i cña c«ng ty.
KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 phÇn:

Lêi nãi ®Çu
Ch¬ng I:

Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh vµ sù cÇn thiÕt ph¶i
n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp liªn
doanh víi níc ngoµi.

Ch¬ng II:

Ph©n tÝch thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty liªn doanh
ThÐp VPS

Ch¬ng III:

Mét sè gi¶i ph¸p nh...
Lêi më ®Çu
Xu híng toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ hiÖn ®ang xu híng ¶nh híng
m¹nh mÏ nhÊt trªn thÕ giíi. Theo xu híng nµy, sè lîng c¸c c«ng ty tham gia vµo
thÞ trêng thÕ giíi ngµy mét nhiÒu h¬n, dÉn ®Õn c¹nh tranh ngµy cµng quyÕt
liÖt h¬n, rñi ro còng nhiÒu h¬n. §iÒu nµy cho thÊy, ®Ó ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ
ph¸t triÓn cña m×nh, c¸c c«ng ty kh«ng chØ lu«n chó träng ®Õn viÖc n©ng cao
tr×nh ®é qu¶n lý, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn hay ®æi míi c«ng nghÖ mµ cßn ph¶i
quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Tuy nhiªn, lµm thÕ nµo
®Ó dông tèt c¸c nguån lùc s½n cã, ph¸t huy tèi ®a c¸c lîi thÕ vèn, c«ng
nghÖ hay nguån nh©n lùc lu«n mét bµi to¸n khã ®èi víi l·nh ®¹o c¸c c«ng
ty.
mét c«ng ty liªn doanh nªn vÊn ®Ò lµm ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh
doanh lu«n mét vÊn ®Ò ®îc ban l·nh ®¹o c«ng ty quan t©m nhÊt. Tríc
tham gia ngµy mét nhiÒu c¸c doanh nghiÖp vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt thÐp x©y dùng,
thÞ trêng thÕ giíi trong thêi gian qua l¹i cã nh÷ng bÊt æn khiÕn cho viÖc s¶n xuÊt
kinh doanh cña c«ng ty liªn doanh ThÐp VSC - POSCO gÆp nhiÒu khã kh¨n. Do
vËy, viÖc c«ng ty cÇn t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu h¬n mét mÆt nh»m n©ng
cao hiÖu qu¶ kinh doanh, mét mÆt nh»m gi¶i quyÕt mét víng m¾c trong qu¸
tr×nh kinh doanh ®iÒu hÕt søc cÊp thiÕt. XuÊt ph¸t viÖc nhËn thøc ®îc tÇm
quan träng cña vÊn ®Ò nµy ®èi víi thùc c«ng ty, céng víi khÝch cña
gi¸o b¹n nªn em m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi: Mét gi¶i ph¸p n©ng cao
hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty liªn doanh ThÐp VSC - POSCO lµm chuyªn
®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Môc ®Ých cña ®Ò tµi: TiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao
hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty liªn doanh ThÐp VSC - POSCO trong thêi gian qua.
§ång thêi chØ ra nh÷ng u ®iÓm, nhîc ®iÓm c¸c nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i ®ã.
Cuèi cïng, vËn dông t duy kinh c¬ chÕ kinh doanh hiÖn hµnh, em xin m¹nh d¹n
®Ò xuÊt mét biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty liªn doanh
ThÐp VSC - POSCO.
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Cty liên doanh thép VSC - POSCO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Cty liên doanh thép VSC - POSCO - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Cty liên doanh thép VSC - POSCO 9 10 172