Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Đánh giá hiệu quả KD XNK tại cty VIMEDIMEX

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 996 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
ë ViÖt Nam, tõ sau ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø s¸u vµo th¸ng 121996, ®· cã sù thay ®æi c¨n b¶n trong ®êng lèi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña
®Êt níc. §ã lµ chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ tËp chung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã
sù qu¶n lý cña nhµ níc.
Qua h¬n 10 n¨m thùc hiÖn sù ®æi míi nµy ®· t¹o nªn nh÷ng chuyÓn biÕn
®¸ng kÓ, t¹o nªn mét nÒn t¶ng c¬ b¶n quan träng lµm tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn æn
®Þnh l©u dµi cña ®Êt níc. Sù ®æi míi nµy §¶ng ®· chñ tr¬ng x©y dùng mét nÒn
kinh tÕ më, ®a ph¬ng ho¸ ®a d¹ng ho¸ nÒn kinh tÕ ®èi ngo¹i híng m¹nh vÒ xuÊt
khÈu nh»m trang thñ vèn c«ng nghÖ vµ thÞ trêng quèc tÕ ®Ó tiÕn hµnh c«ng cuéc
c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, nh»m n¾m b¾t thêi c¬ v¬n lªn ph¸t triÓn
nhanh t¹o thÕ vµ lùc míi vît qua thö th¸ch kh¾c phôc nguy c¬ trong tiÕn tr×nh
héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc.
Víi sù khuyÕn khÝch vµ ®Çu t thÝch ®¸ng cña nhµ níc hµng lo¹t c¸c doanh
nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ®· ra ®êi vµ ph¸t triÓn, nhng còng cã kh«ng Ýt c¸c doanh
nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh thua lç dÉn ®Õn ph¸ s¶n. §iÒu nµy thÓ hiÖn sj c¹nh
tranh gay g¾t cña kinh tÕ thÞ trêng. Do vËy mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ
ph¸t triÓn th× ®ßi hái c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i cã hiÖu
qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao th× doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn më réng vµ
ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ®Çu t mua s¾m thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn ®Ó ho¹t
®éng kinh doanh vµ ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thu©th c«ng nghÖ cao vµo ho¹t
®éng kinh doanh cña m×nh... chÝnh v× vËy hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng chØ lµ thíc
®o trßnh ®é tæ chøc qu¶n lý kinh doanh mµ cßn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña mçi
doanh nghiÖp.
Tuy nhiªn lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c ho¹t ®éng
xuÊt nhËp khÈu ®ã l¹i lµ c©u hái ®îc ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp ®ang tham, gia
ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trªn thÞ trêng. §Ó tr¶ lêi c©u hái nµy ®ßi
hái mçi c«ng ty ph¶i cã hÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ mét c¸ch kh¸ch
quan khoa häc tõ ®ã gióp cho c«ng ty cã c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu cho c¸c ho¹t
®éng kinh doanh cña m×nh.

1

NhËn thøc ®îc sù phøc t¹p vµ tÇm quan träng cña ho¹t ®éng kinh doanh
xuÊt nhËp khÈu còng nh tríc nh÷ng ®ßi hái thùc tÕ cña viÖc hoµn thiÖn vµ n©ng
cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: víi ph¹m vi kiÕn thøc ®îc trang bÞ trong nhµ trêng vµ nh÷ng t×m hiÓu thùc tÕ trong ®ît thùc tËp cu«Ý
kho¸ t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Y tÕ I - Hµ Néi (VIMEDIMEX) t«i lùa chän ®Ò
tµi: “Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë
c«ng ty VI...
Lêi nãi ®Çu
Lêi nãi ®Çu
ë ViÖt Nam, sau ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø s¸u vµo th¸ng 12-
1996, ®· thay ®æi c¨n b¶n trong ®êng lèi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh cña
®Êt níc. §ã chuyÓn ®æi nÒn kinh tËp chung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng
sù qu¶n lý cña nhµ níc.
Qua h¬n 10 n¨m thùc hiÖn ®æi míi nµy ®· t¹o nªn nh÷ng chuyÓn biÕn
®¸ng kÓ, t¹o nªn mét nÒn t¶ng c¬ b¶n quan träng lµm tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn æn
®Þnh l©u dµi cña ®Êt níc. ®æi míi nµy §¶ng ®· chñ tr¬ng x©y dùng mét nÒn
kinh më, ®a ph¬ng ho¸ ®a d¹ng ho¸ nÒn kinh ®èi ngo¹i híng m¹nh xuÊt
khÈu nh»m trang thñ vèn c«ng nghÖ thÞ trêng quèc ®Ó tiÕn hµnh c«ng cuéc
c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, nh»m n¾m b¾t thêi v¬n lªn ph¸t triÓn
nhanh t¹o thÕ lùc míi vît qua thö th¸ch kh¾c phôc nguy trong tiÕn tr×nh
héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc.
Víi khuyÕn khÝch ®Çu t thÝch ®¸ng cña nhµ níc hµng lo¹t c doanh
nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ®· ra ®êi ph¸t triÓn, nhng còng kh«ng Ýt c¸c doanh
nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh thua dÉn ®Õn ph¸ s¶n. §iÒu nµy thÓ hiÖn sj c¹nh
tranh gay g¾t cña kinh t trêng. Do vËy mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i
ph¸t triÓn th× ®ßi hái c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i cã hiÖu
qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao th× doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn réng
ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ®Çu t mua s¾m thiÕt ph¬ng tiÖn ®Ó ho¹t
®éng kinh doanh ¸p dông tiÕn khoa häcthu©th c«ng nghÖ cao vµo ho¹t
®éng kinh doanh cña m×nh... chÝnh v× vËy hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng chØ thíc
®o trßnh ®é tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cßn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña mçi
doanh nghiÖp.
Tuy nhiªn lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c ho¹t ®éng
xuÊt nhËp khÈu ®ã l¹i lµ c©u hái ®îc ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp ®ang tham, gia
ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trªn thÞ trêng. §Ó tr¶ lêi c©u hái nµy ®ßi
hái mçi c«ng ty ph¶i cã thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ mét c¸ch kh¸ch
quan khoa häc ®ã gióp cho c«ng ty cã c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu cho c¸c ho¹t
®éng kinh doanh cña m×nh.
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Đánh giá hiệu quả KD XNK tại cty VIMEDIMEX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Đánh giá hiệu quả KD XNK tại cty VIMEDIMEX - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Đánh giá hiệu quả KD XNK tại cty VIMEDIMEX 9 10 512