Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Đánh giá năng lực cạnh tranh của Giày Thuỵ Khuê trong AFTA

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1442 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong xu híng héi nhËp ho¸, toµn cÇu ho¸ vÒ kinh tÕ c¸c níc vµ nÒn
kinh tÕ vµ thÕ giíi, ho¹t ®éng kinh tÕ trë nªn hªt søc quan träng, t¹o tiÒn ®Ò
thóc ®Èy nÒn kinh tÕ c¸c quèc gia còng nh thÕ giíi ph¸t triÓn c¶ vÒ bÒ réng lÉn
chiÒu s©u.
Cïng víi sù h×nh thµnh c¸c khu vùc Th¬ng m¹i tù do nh EU, NAFTA,
c¸c níc ASEAN còng ®ang h×nh thµnh khu vùc th¬ng m¹i tù do ASEAN
(ASEAN FREETRADEAREA – AFTA). Më ra cho c¸c níc trong khu vùc
nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc hÕt søc to lín. trong ®ã ViÖt Nam chóng ta.
C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, ®Æc biÖt lµ c¸c nícdoanh nghiÖp s¶n xuÊt
giÇy xuÊt khÈu cÇn thÊy ®îc ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu, ®¸nh gi¸ kh¨ n¨ng c¹nh
tranh còng nh vÞ thÕ cña m×nh khi ViÖt Nam tham gia AFTA tõ ®ã ®Ó ®Ò ra
c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t huy ®iÓm m¹nh h¹n chÕ ®iÓm yÕu, gia t¨ng kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña m×nh. XuÊt ph¸t tõ ®ßi hái nµy còng nh t×nh h×nh thùc tÕ n¬i c¬
së thùc tËp cña m×nh, t«i chän ®Ò tµi: "§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
c«ng ty giÇy Thôþ Khª trong ®iÒu kiÖn héi nhËp AFTA" cho chuyªn ®Ò thùc
tËp tèt nghiÖp cña m×nh nh»m ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trong
®iÒu kiÖn h«Þ nhËp AFTA tõ ®ã ®a ra mét sè ®Þnh híng, gi¶i ph¸p cho c«ng ty
còng nh c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp lµ Së c«ng nghiÖp Hµ Néi nh÷ng kiÕn nghÞ
nh»m gióp c«ng ty gia t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh.
Néi dung cña ®Ò tµi bao gåm 3 ch¬ng.
Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ tranh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng vµ héi nhËp AFTA.
Ch¬ng II: §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty GiÇy Thôy Khuª trong
®iÒu kiÖn héi nhËp AFTA.
Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng
ty GiÇy Thôy Khuª trong ®iÒu kiÖn héi nhËp AFTA.

1

Ch¬ng I
Lý luËn chung vÒ tranh cña doanh

nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
vµ héi nhËp AFTA.
A. C¹nh tranh.
I. Mét sè lý luËn chung trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.

1. ThÞ trêng - kinh tÕ thÞ trêng - c¬ chÕ thÞ trêng vµ c¸c quy luËt cña thÞ
trêng.
Kh¸i niÖm thÞ trêng cho ®Õn nay ®· cã rÊt nhiÒu trong qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn cña nã. Mçi kh¸i niÖm tiÕp cËn díi mét gãc ®é kh¸c nhau nhng môc ®Ých
cuèi cïng lµ ®Ó tr¶ lêi c©u hái:
ThÞ trêng lµ g×?
- Theo quan ®iÓm cña héi qu¶n trÞ Hoa Kú: “ThÞ trêng lµ tæng hîp c¸c
lùc lîng trong ®ã ngêi mua vµ ngêi b¸n thùc hiÖn c¸ch quyÕt ®Þnh chuyÓn giao
hµng ho¸ vµ dÞch vô tõ ngêi b¸n sang ngêi mua".
- ThÞ trêng lµ n¬i ngêi mua vµ ngêi b¸n gÆp nhau ®Ó tiÕn hµnh c¸c cuéc
mua b¸n nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña mçi bªn.
- ThÞ trêng lµ tæng thÓ cung cÇu ®èi víi mét lo¹i hµng ho¸ trªn thÞ trêng
vËn ®éng theo nh...
Lêi më ®Çu
Trong xu híng héi nhËp ho¸, toµn cÇu ho¸ kinh c¸c níc nÒn
kinh tÕ vµ thÕ giíi, ho¹t ®éng kinh tÕ t nªn hªt søc quan träng, t¹o tiÒn ®Ò
thóc ®Èy nÒn kinh tÕ c¸c quèc gia còng nh thÕ giíi ph¸t triÓn c¶ vÒ bÒ réng lÉn
chiÒu s©u.
Cïng víi h×nh thµnh c¸c khu vùc Th¬ng m¹i do nh EU, NAFTA,
c¸c níc ASEAN còng ®ang h×nh thµnh khu vùc th¬ng i do ASEAN
(ASEAN FREETRADEAREA AFTA). ra cho c¸c níc trong khu vùc
nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc hÕt søc to lín. trong ®ã ViÖt Nam chóng ta.
C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, ®Æc biÖt c¸c nícdoanh nghiÖp s¶n xuÊt
giÇy xuÊt khÈu cÇn thÊy ®îc ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu, ®¸nh gi¸ kh¨ n¨ng c¹nh
tranh còng nh thÕ cña m×nh khi ViÖt Nam tham gia AFTA tõ ®ã ®Ó ®Ò ra
c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t huy ®iÓm m¹nh h¹n chÕ ®iÓm yÕu, gia t¨ng kh¶ n¨ng
c¹nh tranh cña m×nh. XuÊt ph¸t tõ ®ßi hái nµy còng nh t×nh h×nh thùc tÕ n¬i c¬
thùc tËp cña m×nh, t«i chän ®Ò tµi: "§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña
c«ng ty giÇy Thôþ Ktrong ®iÒu kiÖn héi nhËp AFTA" cho chuyªn ®Ò thùc
tËp tèt nghiÖp cña m×nh nh»m ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trong
®iÒu kiÖn h«Þ nhËp AFTA tõ ®ã ®a ra mét sè ®Þnh híng, gi¶i ph¸p cho c«ng ty
còng nh c¬ quan qu¶ntrùc tiÕpc«ng nghiÖp Néi nh÷ng kiÕn nghÞ
nh»m gióp c«ng ty gia t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh.
Néi dung cña ®Ò tµi bao gåm 3 ch¬ng.
 luËn chung tranh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ
thÞ trêng vµ héi nhËp AFTA.
 §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty GiÇy Thôy Khuª trong
®iÒu kiÖn héi nhËp AFTA.
 Gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng
ty GiÇy Thôy Khuª trong ®iÒu kiÖn héi nhËp AFTA.
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Đánh giá năng lực cạnh tranh của Giày Thuỵ Khuê trong AFTA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Đánh giá năng lực cạnh tranh của Giày Thuỵ Khuê trong AFTA - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Đánh giá năng lực cạnh tranh của Giày Thuỵ Khuê trong AFTA 9 10 111