Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: FDI

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1253 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Môc lôc
Lêi më ®Çu
Ch¬ng I :T×nh h×nh thu hót FDI,vai trß cña nã ®èi víi nÒn kinh
tÕ ViÖt Nam
1. Sù cÇn thiÕt ph¶o thu hót FDI.
2. T×nh h×nh thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam .
3. Vai trß t¸c ®éng cña ®Çu t trùc tiÕp .

Ch¬ng II : §Æc ®iÓm FDI hiÖn nay vµ c¸c t¸c ®éng cña tù do
ho¸ th¬ng m¹i ASEAN ®Õn qu¸ tr×nh thu hót FDI t¹i ViÖt Nam
1. Qu¸ tr×nh tù do ho¸ th¬ng m¹i quèc tÕ va ASEAN
2. Nh÷ng ®Æc ®iÓm míi cña FDI trong sù t¸c ®éng cña t do ho¸ th¬ng m¹i
t¹i ViÖt Nam
3. Sù t¸c ®éng cña tù do ho¸ th¬ng m¹i ASEAN ®Õn dßng lu chuyÓn FDI
t¹i ViÖt Nam

Ch¬ng III : §Þnh híng vµ c¸c gi¶i ph¸p t¨ng cêng thu hót FDI
vµo ViÖt Nam trong ®iªï kiÖn thùc hiÖn AFTA
1. §Þnh híng thu hót FDI vµo ViÖt Nam
2. Gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng thu hót FDI vµo ViÖt Nam trong ®iªï kiªn
thùc hiªn AFTA

Lêi kÕt
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o

1

lêi më ®Çu
Ngµy nay, thÕ giíi ®· biÕt ®Õn ViÖt Nam vµ ViÖt Nam còng b¾t ®Çu ®i
ra thÕ giíi. §©y lµ xu híng hoµn toµn phï hîp víi quy luËt ph¸t triÓn, lµ ®iÒu
kiÖn thuËn lîi ®Ó ViÖt Nam héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. B¾t
nhÞp ®îc xu thÕ nµy 12/1987 Nhµ níc ta chÝnh thøc ban hµnh luËt ®Çu t níc
ngoµi t¹i ViÖt Nam.
§Çu t trùc tiÕp ngoµi ®· ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong sù
t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam.
Tuy nhiªn, trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay trong sù t¸c
®éng cña tù do hãa th¬ng m¹i ASEAN cã ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tùu to lín nhng
do nh÷ng biÕn ®éng thÊt thêng cña nÒn kinh tÕ khu vùc còng nh thÕ giíi ViÖt
Nam gÆp ph¶i nh÷ng biÕn ®éng th¨ng trÇm, phøc t¹p t¸c ®éng kh«ng tèt tíi
nÒn kinh tÕ ViÖt Nam.
XuÊt ph¸t tõ ®ã t«i ®· chän nghiªn cøu ®Ò tµi “Quan ®iÓm vµ gi¶i ph¸p
thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµo ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh tù do hãa th¬ng m¹i trong ASEAN”.

2

Ch¬ng 1

T×nh h×nh thu hót fdi ,vai trß cña nã ®èi víi
nÒn kinh tÕ viÖt nam
1. Sù cÇn thiÕt ph¶i thu hót FDI
Ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµI ngµy cµng ®îc nhiªu f níc thõa
nhËn lµ mét nh©n tè quan träng ®èi víi sù nghiÖp ph¸t triÓn cña mçi quèc
gia ,®Æc biÖt lµ ph¸t triÓn kinh tÕ.
Níc ta ,kÓ tõ khi luËt ®Çu t níc ngoµI ®îc ban hµnh vµ thùc hiÖn, ho¹t
®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµI ®îc §¶ng vµ Nhµ níc ta kh¼ng ®Þnh lµ bé phËn
cÊu thµnh quan träng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x¨ héi chñ
nghÜa, gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c nguån lùc trong níc. Sù xuÊt
hiÖn cña FDI t¹i ViÖt Nam thêi gian qua ®· ®em l¹i cho chung ta nh÷ng t¸c
®éng tÝch cùc vÒ kinh tÕ x· héi thÓ hiÖn qua c¸c khÝa c¹nh sau :
• FDI ®ãng...
Môc lôc
Lêi më ®Çu
Ch¬ng I :T×nh h×nh thu hót FDI,vai trß cña nã ®èi víi nÒn kinh
tÕ ViÖt Nam
1. Sù cÇn thiÕt ph¶o thu hót FDI.
2. T×nh h×nh thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam .
3. Vai trß t¸c ®éng cña ®Çu t trùc tiÕp .
Ch¬ng II : §Æc ®iÓm FDI hiÖn nay vµ c¸c t¸c ®éng cña tù do
ho¸ th¬ng m¹i ASEAN ®Õn qu¸ tr×nh thu hót FDI t¹i ViÖt Nam
1. Qu¸ tr×nh tù do ho¸ th¬ng m¹i quèc tÕ va ASEAN
2. Nh÷ng ®Æc ®iÓm míi cña FDI trong sù t¸c ®éng cña t do ho¸ th¬ng m¹i
t¹i ViÖt Nam
3. Sù t¸c ®éng cña tù do ho¸ th¬ng m¹i ASEAN ®Õn dßng lu chuyÓn FDI
t¹i ViÖt Nam
Ch¬ng III : §Þnh híng vµ c¸c gi¶i ph¸p t¨ng cêng thu hót FDI
vµo ViÖt Nam trong ®iªï kiÖn thùc hiÖn AFTA
1. §Þnh híng thu hót FDI vµo ViÖt Nam
2. Gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng thu hót FDI vµo ViÖt Nam trong ®iªï kiªn
thùc hiªn AFTA
Lêi kÕt
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: FDI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: FDI - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: FDI 9 10 142