Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Giá thành SP tại cty in và QC Printad

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1444 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay, sau khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n
lý kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, sù c¹nh tranh gi÷a
c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng trë nªn gay g¾t theo c¸c quy luËt c¶u nÒn
kinh tÕ thÞ trêng ngµy cµng t¨ng theo tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nã. §Ó cã
thÓ tån tÞa môc ®Ých cuèi cïng cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng lµ tèi
®a ho¸ lîi nhuËn, thu ®îc kÕt qu¶ cao nhÊt, lîi nhuËn quyÕt ®Þnh sù tån
t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. V× vËy nhiÖm vô chÝnh cña tÊt c¶
c¸c doanh nghiÖp lµ s¾p xÕp bè trÝ mét c¸ch hîp lÝ c¸c nguån lùc mµ
doanh nghiÖp cã ®îc, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch hiÖu qu¶
nhÊt.
H¬n n÷a môc ®Ých trªn cña doanh nghiÖp chØ cã thÓ ®¹t ® îc khi
c¸c s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tiªu thô ® îc trªn thÞ trêng
vµ ph¶i cã søc tranh c¹nh m¹nh mÏ, víi m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng
gay g¾t vµ khèc liÖt. S¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt cßn cã hai ®iÒu
kiÖn trªn quyÕt ®ã lµ chÊt lîng cao vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm h¹.
H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, tæng nghÜa víi viÖc h¹ thÊp chi phÝ s¶n
xuÊt bëi chi phÝ s¶n xuÊt cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ míi quan
t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. H¹ thÊp chi phÝ ®îc thùc hiÖn th«ng
qua viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt
liÖu, tiÕt kiÖm vµ qu¶n lÝ vµ sö dông tiÕt kiÖm chi phÝ lµ vÊn ®Ò quan t©m
cÊp thiÕt cña mçi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty t¹o mÉu in vµ qu¶ng c¸o PRIN
TAD nhËn thÊy tÇm quan träng cu¶ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®èi víi kÕt qu¶
kinh doanh cña C«ng ty nªn em ®· chän ®Ò tµi: “ Gi¸ thµnh s¶n phÈm
t¹i C«ng ty in vµ qu¶ng c¸o PRINTAD” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.

1

ch¬ng i. c¬ së lÝ luËn vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm.
1. Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm.
Gi¸ thµnh lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho mét khèi lîng hoÆc mét ®¬n
vÞi s¶n phÈm (c«ng viÖc, dao vô, dÞch vô) do doanh nghiÖp ®· s¶n xuÊt
hoµn thµnh.
Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu tæng hîp, ph¶n ¸nh chÊt l îng
ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t, tiÒn
vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña nh c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt mµ
doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn nh»m ®¹t ®îc môc ®Ých s¶n xuÊt khèi lîng
s¶n phÈm nhiÒu nhÊt víi chi phÝ Ýt nhÊt. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cßn lµ chØ
tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp.
2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm.
a. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo thêi gian vµ c¬ së sè liÖu tÝnh gi¸
thµnh.
C¨n cø vµo thêi gian vµ c¬ s¬ sè liÖu tÝnh gi¸ ...
lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay, sau khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ qun
lý kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, sù c¹nh tranh gi÷a
c doanh nghiÖp ngµy ng trë n gay g¾t theo c¸c quy luËt cu nÒn
kinh thÞ trêng ngµy cµng t¨ng theo tr×nh ®é ph¸t triÓn a nã. §Ó
thÓ tån tÞa môc ®Ých cuèi cïng a bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng lµ tèi
®a ho¸ lîi nhuËn, thu ®îc kÕt qu cao nhÊt, lîi nhuËn quyÕt ®Þnh sù tån
i vµ ph¸t triÓn a c¸c doanh nghiÖp. V× vËy nhiÖm vô chÝnh a tÊt c
c doanh nghiÖp lµ s¾p xÕp bè trÝ mét c¸ch hîp lÝ c¸c nguån lùc mµ
doanh nghiÖp cã ®îc, tæ chøc sn xuÊt kinh doanh mét c¸ch hiÖu qu¶
nhÊt.
H¬n a môc ®Ých trªn a doanh nghiÖp chØ cã thÓ ®¹t ®îc khi
c sn phÈm a doanh nghiÖp kh ng tiªu thô ®îc trªn thÞ trêng
pi cã søc tranh nh m¹nh mÏ, víi m«i trêng c¹nh tranh ny cµng
gay g¾t vµ khèc liÖt. Sn phÈm do doanh nghiÖp sn xuÊt cßn cã hai ®iÒu
kiÖn trªn quyÕt ®ã lµ chÊt lîng cao vµ gi¸ thµnh sn phÈm h¹.
H¹ gi¸ thµnh n phÈm, tæng nghÜa víi viÖc h¹ thÊp chi phÝ sn
xuÊt bëi chi p sn xuÊt u thµnh nªn gi¸ thµnh sn phÈm míi quan
m hµng ®Çu cña c doanh nghiÖp. H¹ thÊp chi phÝ ®îc thùc hiÖn th«ng
qua viÖc n©ng cao ng suÊt lao ®éng tiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn t
liÖu, tiÕt kiÖm vµ qun lÝ vµ sö dông tiÕt kiÖm chi p lµ vÊn ®Ò quan m
p thiÕt a mçi doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ.
Trong thêi gian thùc tËp i C«ng ty t¹o mÉu in qung o PRIN
TAD nhËn thÊy tÇm quan träng cu gi¸ thµnh sn phÈm ®èi i kÕt qu
kinh doanh cña C«ng ty nªn em ®· chän ®Ò tµi: Gi¸ thµnh sn phÈm
t¹i C«ng ty in vµ qung c¸o PRINTADlµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Giá thành SP tại cty in và QC Printad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Giá thành SP tại cty in và QC Printad - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Giá thành SP tại cty in và QC Printad 9 10 22