Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: KD Du lịch QT

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1347 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi :
Ngµy nay, cïng víi xu híng quèc tÕ ho¸ vµ toµn cÇu ho¸, du lÞch nãi
chung vµ du lÞch quèc tÕ nãi riªng ®· vµ ®ang trë thµnh mét nghµnh dÞch vô
quan träng ,chiÕm tØ träng ngµy cµng lín trong GDP cña mçi quèc gia. §©y lµ
ho¹t ®éng kinh doanh mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn cã triÓn väng ph¸t triÓn trong
x· héi hiÖn ®¹i. Nh÷ng n¨m tríc ®©y, nhÊt lµ tõ khi ®Êt níc thèng nhÊt, c«ng ty
du lÞch c«ng ®oµn ViÖt Nam ( VTUT Co) ®· tæ chøc cho c«ng nh©n viªn chøc
vµ ngêi lao ®éng ®i nghØ ng¬i, tham qua du lÞch mçi n¨m mét nhiÒu. §i theo
tuyÕn du lÞch c«ng ®oµn, kh¸ch du lÞch cã thÓ tham quan c¸c danh lam th¾ng
c¶nh, di tÝch lÞch sö, c¸c c«ng tr×nh kinh tÕ, v¨n ho¸ cña ®Êt níc vµ trao ®æi
kinh nghiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng c«ng ®oµn, nh÷ng kinh nghiÖm qu¶n lý s¶n xuÊt
kinh doanh. Ngoµi ra, C«ng ty cßn tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng phôc vô ®oµn viªn
vµ lao ®éng du lÞch ë bníc ngoµi vµ ®ãn kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµo ViÖt Nam
theo con ®êng hîp t¸c vµ trao ®æi du lÞch.
Tuy nhiªn, c«ng t¸c tæ chøc vµ phôc vô tham quan du lÞch vÉn chñ yÕu
mang tÝnh kiªm nhiÖm vµ bao cÊp. §èi víi phôc vô chñ yÕu lµ c«ng nh©n viªn
chøc, nh÷ng ngêi lao ®éng cã thµnh tÝch trong lao ®éng s¶n xuÊt ®îc lùa chän
mét c¸ch c«ng khai vµ ®îc hëng c¸c chÕ ®é u ®·i cña c¬ quan xÝ nghiÖp hay ng
©n s¸ch b¶o hiÔm x· héi.
Khi chuyÓn sang kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng ®iÒu nµy ®· lµm cho
c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n.
Thø nhÊt : C«ng ty cha quen víi viÖc tæ chøc vµ phôc vô tham quan du
lÞch víi t c¸ch lµ mét ho¹t ®éng kinh doanh. V× vËy, c«ng t¸c tæ chøc phôc vô
cßn mang tÝnh chÊt tr× trÖ, nhÊt lµ vÒ hÖ thèng nhµ nghØ vµ chÊt lîng phôc vô.
Thø hai : nÕu nh tríc kia, nguån kh¸ch quèc tÕ ®Õn víi c«ng ty chñ yÕu
lµ do viÖc ký kÕt hîp ®ång víi c¸c liªn ®oµn lao ®éng cña c¸c níc x· héi chñ
nghÜa ( chñ yÕu lµ c¸c níc §«ng ¢u vµ Liªn X« cò ) th× giê ®©ykÓ tõ khi Liªn

1

X« tan r·, nguån kh¸ch nµy kh«ng cßn duy tr× æn ®Þnh nh tríc n÷a, thªm vµo
®ã viÖc ®a ngêi ViÖt Nam sang c¸c níc nµy còng gÆp nhiÒu khã kh¨n
Thø ba : NhËn thøc ®îc kinh doanh du lÞch lµ mét trong c¸c ho¹t ®éng
kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ cao v¬Ý chi phÝ thÊp h¬n nhiÒu so víi hiÖu qu¶
mang l¹i, kh«ng Ýt c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp thuéc c¸c ngµnh, ban chøc n¨ng kh¸c
nhau kÓ c¶ khu vùc Nhµ níc vµ t nh©n ®· x©m nhËp vµo thÞ trêng kinh doanh
du lÞch, khai th¸c mét c¸ch tèi ®a nh÷ng lîi thÕ trong lÜnh vùc kinh doanh nµy.
§øng tríc nh÷ng khã kh¨n trªn, ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch nãi chung
vµ kinh doanh l÷ hµnh nãi riªng cña c«ng ty...
Lêi më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi 

!"#$
%"&%'()*"+,-.
/#0"/1234%54
 #6/,78".9:099;
;<6"=<>?>@ABC;.C
D#&E""+8""#1,-F
;04""G
HIJK;L08*9B
06"1/#;706"HMJH9
0,@;N/#5$$
#!O0<6"
FD25B,
>;BC5$$"P*
"I0"6"O95,-5$$*;.
C7D#I#JH92Q%
"#;02!# *EI65
.JOHR" #,
S4J0ED1"
;T50;I008,
>C9@;F6BC5$$"
"#/#0,<L3;BC5$$
N"I9L6916&925$$,
>C0U0;*
60M025U#*#*
V=*-;WXY;ZALD.04:0X
[
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: KD Du lịch QT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: KD Du lịch QT - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: KD Du lịch QT 9 10 106