Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Khu KT cửa khẩu và tác động của nó đến việc phát triển vùng đông Bắc

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1501 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

PhÇn I: Khu kinh tÕ cöa khÈu vµ t¸c ®éng cña
nã ®èi víi viÖc ph¸t triÓn vïng §«ng B¾c

I. Mét sè kh¸i niÖm vÒ khu kinh tÕ cöa khÈu:
1. Kh¸i niÖm:
ThuËt ng÷ khu kinh tÕ cöa khÈu míi ®îc dïng ë ViÖt Nam trong
mét sè n¨m gÇn ®©y khi quan hÖ kinh tÕ-th¬ng m¹i ViÖt Nam vµ Trung
Quèc ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn míi, ®ßi hái ph¶i cã m« h×nh kinh tÕ phï
hîp nh»m khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh kinh tÕ cña hai níc th«ng qua
c¸c cöa khÈu biªn giíi. Bªn c¹nh ®ã ViÖt Nam cßn cã biªn giíi víi Lµo vµ
Campuchia, tuy hä lµ c¸c quèc gia nhá, cßn khã kh¨n vÒ kinh tÕ, nhng l¹i
cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng lµ n»m trong tiÓu vïng s«ng Mªk«ng. Gi÷a c¸c
quèc gia thuéc tiÓu vïng s«ng Mªk«ng ®ang cã nhiÒu dù ¸n x©y dùng cÇu,
®êng thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ theo tuyÕn hµnh lang §«ng-T©y trªn c¬ së
dßng ch¶y tù nhiªn cña s«ng Mªk«ng. T©t c¶ c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi trªn
chØ cã thÓ ph¸t huy tèt nÕu cã c¸c m« h×nh kinh tÕ thÝch hîp, trong ®ã ph¶i
kÓ ®Õn khu kinh tÕ cöa khÈu.
§Ó ®a ra ®îc kh¸i niÖm vÒ khu kinh tÕ cöa khÈu, cÇn ph¶i dùa trªn
c¬ së cña nhiÒu kh¸i niÖm cã liªn quan. Kh¸i niÖm ®îc ®Ò cËp ®Õn ®Çu tiªn
lµ “giao lu kinh tÕ qua biªn giíi”, tõ tríc ®Õn nay kh¸i niÖm vÒ “giao lu
kinh tÕ qua biªn giíi” thêng ®îc hiÓu theo nghÜa hÑp lµ c¸c ho¹t ®éng trao
®æi th¬ng m¹i, trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c d©n sinh sèng trong khu vùc biªn
giíi, hoÆc gi÷a c¸c doanh nghiÖp nhá ®ãng t¹i c¸c ®Þa bµn biªn giíi x¸c
®Þnh, thuéc tØnh cã cöa khÈu biªn giíi. Th¬ng m¹i qua c¸c cöa khÈu biªn
giíi cã thÓ ®îc thùc hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau: trao ®æi hµng ho¸
qua c¸c cÆp chî biªn giíi, n¬i c d©n 2 bªn biªn giíi thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng
mua/b¸n hµng ho¸ trªn c¬ së tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ tæng
khèi lîng hoÆc tæng gi¸ trÞ trao ®æi. §Þa ®iÓm cho c¸c cÆp chî nµy do chÝnh
quyÒn cña c¶ 2 bªn tháa thuËn. HoÆc lµ c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i biªn giíi

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

thùc hiÖn díi d¹ng trao ®æi hµng ho¸ gi÷a hai xÝ nghiÖp nhá t¹i ®Þa ph¬ng
víi c¸c ®èi t¸c cña m×nh ë bªn kia biªn giíi. Th«ng thêng, ®©y lµ c¸c ho¹t
®éng trao ®æi hµng ho¸ víi gi¸ trÞ kh«ng lín l¾m. Trong khi ®ã, hiÓu theo
nghÜa réng, giao lu kinh tÕ qua biªn giíi bao gåm c¸c d¹ng ho¹t ®éng trao
®æi kinh tÕ, kÜ thuËt qua c¸c cöa khÈu biªn giíi, trong ®ã c¸c ho¹t ®éng trao
®æi th¬ng m¹i lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cÊu thµnh. Trong vßng h¬n mét
thËp kØ võa qua , néi dung cña giao lu kinh tÕ ®· cã nh÷ng thay ®æi lín vµ
trë thµnh c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c kinh tÕ, kÜ thuËt ngµy cµng ®Çy ®ñ vµ toµn
diÖn h¬n. Trong ®ã,...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
PhÇn I: Khu kinh tÕ cöa khÈu vµ t¸c ®éng cña
nã ®èi víi viÖc ph¸t triÓn vïng §«ng B¾c
I. Mét sè kh¸i niÖm vÒ khu kinh tÕ cöa khÈu:
1. Kh¸i niÖm:
ThuËt ng÷ khu kinh cöa khÈu míi ®îc dïng ë ViÖt Nam trong
mét n¨m gÇn ®©y khi quan kinh tÕ-th¬ng m¹i ViÖt Nam Trung
Quèc ®· nh÷ng bíc ph¸t triÓn míi, ®ßi hái ph¶i cã h×nh kinh phï
hîp nh»m khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh kinh cña hai níc th«ng qua
c¸c cöa khÈu biªn giíi. Bªn c¹nh ®ã ViÖt Nam cßn biªn giíi víi Lµo
Campuchia, tuy c¸c quèc gia nhá, cßn khã kh¨n kinh , nhng l¹i
trÝ hÕt søc quan träng n»m trong tiÓu vïng s«ng Mªk«ng. Gi÷a c¸c
quèc gia thuéc tiÓu vïng s«ng Mªk«ng ®ang nhiÒu ¸n x©y dùng cÇu,
®êng thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ theo tuyÕn hµnh lang §«ng-T©y trªn
dßng ch¶y tù nhiªn cña s«ng Mªk«ng. T©t c c¸c ®iÒu kiÖn thuËn i trªn
chØ thÓ ph¸t huy tèt nÕu c¸c h×nh kinh thÝch hîp, trong ®ã ph¶i
kÓ ®Õn khu kinh tÕ cöa khÈu.
§Ó ®a ra ®îc kh¸i niÖm khu kinh cöa khÈu, cÇn ph¶i a trªn
cña nhiÒu kh¸i niÖm liªn quan. Kh¸i niÖm ®îc ®Ò cËp ®Õn ®Çu tiªn
“giao lu kinh qua biªn giíi”, tríc ®Õn nay kh¸i niÖm “giao lu
kinh qua biªn giíithêng ®îc hiÓu theo nghÜa p c¸c ho¹t ®éng trao
®æi th¬ng m¹i, trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c d©n sinh sèng trong khu vùc biªn
giíi, hoÆc gi÷a c¸c doanh nghiÖp nhá ®ãng t¹i c¸c ®Þa bµn biªn giíi x¸c
®Þnh, thuéc tØnh cöa khÈu biªn giíi. Th¬ng m¹i qua c¸c cöa khÈu biªn
giíi thÓ ®îc thùc hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau: trao ®æi hµng ho¸
qua c¸c cÆp chî biªn giíi, n¬i c d©n 2 bªn biªn giíi thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng
mua/b¸n hµng ho¸ trªn së tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc tæng
khèi lîng hoÆc tæng gi¸ trÞ trao ®æi. §Þa ®iÓm cho c¸c cÆp chî nµy do chÝnh
quyÒn cña 2 bªn tháa thuËn. HoÆc c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i biªn giíi
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Khu KT cửa khẩu và tác động của nó đến việc phát triển vùng đông Bắc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Khu KT cửa khẩu và tác động của nó đến việc phát triển vùng đông Bắc - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Khu KT cửa khẩu và tác động của nó đến việc phát triển vùng đông Bắc 9 10 607