Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Mar XK tại cty Giày Thuỵ Khuê

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1181 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m cuèi cïng cña thÕ kû nµy, níc ta ®· cã nh÷ng bíc tiÕn
quan träng trong vÊn ®Ò héi nhËp ASEAN (n¨m 1995) APEC (n¨m 1998 cïng
víi viÖc ®ang xóc tiÕn ®µm ph¸n ra nhËp AFTA, WTO vµ HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i
ViÖt Nam – Hoa kú. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp ®ã, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®Æc
biÖt rÊt quan t©m ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
Do nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao, chóng ta kh«ng thÓ th©m nhËp thÞ
trêng ®Æc biÖt lµ thÞ trêng thÕ giíi b»ng nh÷ng mÆt hµng manh món, c«ng
nghÖ thÊp chÊt lîng kÐm vµ cµng kh«ng thÓ chñ quan ¸p ®Æt nh÷ng mÆt hµng
s½n cã trªn thÞ trêng. ChÝnh v× lý do ®ã, ®Ó thµnh c«ng trªn con ®êng kinh
doanh quèc tÕ nã ®ßi hái tÊt c¶ c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam ph¶i
kh«ng ngõng t×m tßi, häc hái, n¾m b¾t ®îc nh÷ng c¬ héi cña thÞ trêng.
NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Ó ho¹t ®éng kinh
doanh xuÊt nhËp khÈu cã hiÖu qu¶, c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam
®· vµ ®ang ®Èy m¹nh viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ trêng ®Ó tõ ®ã mµ vËn dông
c¸c chiÕn lîcMarketing – xuÊt nhËp khÈu ë nhiÒu møc ®é kh¸c nhau. Vµ
trong sè ®ã cã C«ng ty GiÇy Thôy Khuª.
C«ng ty giÇy Thôy Khuª lµ mét ®¬n vÞ chuyªn s¶n xuÊt - kinh doanh mÆt
hµng GiÇy dÐp. Hµng n¨m C«ng ty ®ãng gãp mét phÇ kh«ng nhá vµo tæng kim
ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng GiÇy dÐp cña nhµ níc. Song vµi n¨m gÇn ®©y do
chÞu nhiÒu t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè kh¸ch quan, chñ quan ho¹t ®éng xuÊt
khÈu cña C«ng ty xuÊt hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ®æi míi, nh tÇm quan träng cña
ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu.
XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®iÒu trªn, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty GiÇy
Thôy Khuª t«i ®· chän ®Ò tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ho¹t
®éng Marketing xuÊt khÈu t¹i C«ng ty GiÇy Thôy Khuª” lµm ®Ò tµi
chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.
Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi ®ã lµ: VËn dông tæng hîp c¬ së lý luËn,
kÕt hîp víi ph©n tÝch ®iÒu kiÖn kinh doanh thùc t¹i ë C«ng ty, trªn c¬ së ®ã
chØ ra u ®iÓm, nhîc ®iÓm cßn tån t¹i cïng nguyªn nh©n g©y ra ®Ó ®Ò xuÊt

1

nh÷ng biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn ho¹t ®éng Marketing – xuÊt khÈu ë C«ng
ty.
Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi do ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i quèc
tÕlµ mét lÜnh vùc v« cïng réng lín, ho¹t ®éng Marketing – xuÊt khÈu cßn
kh¸ míi mÎ, ®Çy phøc t¹p vµ th¸ch thøc... cho nªn víi n¨ng lùc cña mét sinh
viªn t«i kh«ng thÓ nghiªn cøu tÊt c¶ c¸c néi dung cña ®Ò tµi mµ chØ tËp trung
nghiªn cøu nh÷ng néi dung c¬ b¶n ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ Marketing
– xuÊt khÈu t¹i C«ng ty GiÇy Thôy Khuª.
Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ®Ò tµi: Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu t«i ®· c...
Lêi më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m cuèi cïng cña thÕ nµy, níc ta ®· nh÷ng bíc tiÕn
quan träng trong vÊn ®Ò héi nhËp ASEAN (n¨m 1995) APEC (n¨m 1998 cïng
víi viÖc ®ang xóc tiÕn ®µm ph¸n ra nhËp AFTA, WTO vµ HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i
ViÖt Nam Hoa kú. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp ®ã, §¶ng Nhµ níc ta ®Æc
biÖt rÊt quan t©m ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
Do nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao, chóng ta kh«ng thÓ th©m nhËp thÞ
trêng ®Æc biÖt thÞ trêng thÕ giíi b»ng nh÷ng t hµng manh món, c«ng
nghÖ thÊp chÊt lîng kÐm cµng kh«ng thÓ chñ quan ¸p ®Æt nh÷ng mÆt hµng
s½n trªn thÞ trêng. ChÝnh do ®ã, ®Ó thµnh c«ng trªn con ®êng kinh
doanh quèc tÕ nã ®ßi hái tÊt c¶ c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam ph¶i
kh«ng ngõng t×m tßi, häc hái, n¾m b¾t ®îc nh÷ng c¬ héi cña thÞ trêng.
NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Ó ho¹t ®éng kinh
doanh xuÊt nhËp khÈu hiÖu qu¶, c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam
®· vµ ®ang ®Èy m¹nh viÖc nghiªn cøu, t×m hiÓu thÞ trêng ®Ó tõ ®ã mµ vËn dông
c¸c chiÕn lîcMarketing xuÊt nhËp khÈu ë nhiÒu møc ®é kh¸c nhau.
trong sè ®ã cã C«ng ty GiÇy Thôy Khuª.
C«ng ty giÇy Thôy Khuª lµ mét ®¬n vÞ chuyªn s¶n xuÊt - kinh doanh mÆt
hµng GiÇy dÐp. Hµng n¨m C«ng ty ®ãng gãp mét phÇ kh«ng nhá vµo tæng kim
ng¹ch xuÊt khÈu mÆt hµng GiÇy dÐp cña nhµ níc. Song vµi n¨m gÇn ®©y do
chÞu nhiÒu t¸c ®éng cña c¸c nh©n kh¸ch quan, chñ quan ho¹t ®éng xuÊt
khÈu cña C«ng ty xuÊt hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ®æi míi, nh tÇm quan träng cña
ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu.
XuÊt ph¸t nh÷ng ®iÒu trªn, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty GiÇy
Thôy Khuª t«i ®· chän ®Ò tµi: Mét gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ho¹t
®éng Marketing xuÊt khÈu t¹i C«ng ty GiÇy Thôy Khuª lµm ®Ò tµi
chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.
Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi ®ã lµ: VËn dông tæng hîp luËn,
kÕt hîp víi ph©n tÝch ®iÒu kiÖn kinh doanh thùc t¹i ë C«ng ty, trªn ®ã
chØ ra u ®iÓm, nhîc ®iÓm cßn tån t¹i cïng nguyªn nh©n g©y ra ®Ó ®Ò xuÊt
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Mar XK tại cty Giày Thuỵ Khuê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Mar XK tại cty Giày Thuỵ Khuê - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Mar XK tại cty Giày Thuỵ Khuê 9 10 784