Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Mở rộng XK tại cty SX que hàn điện Việt Đức

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1143 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu

Doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ mét tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ, lµ n¬i trùc tiÕp s¶n xuÊt ra
cu¶ vËt chÊt cho x· héi. TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong mäi thêi kú ®Òu ph¶i c¹nh
tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, nhÊt lµ trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay c¸c doanh
nghiÖp lu«n ph¶i c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng chØ dùa vµo néi lùc
còng nh dùa vµo thÞ trêng hiÖn cã mµ lu«n ph¶i v¬n tíi thÞ trêng níc ngoµi ®Ó cã
®îc nh÷ng c¬ héi míi vµ tiÒm lùc míi. V× vËy mµ c«ng t¸c më réng thÞ trêng lµ
vÊn ®Ò quan träng hiÖn nay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp vµ ®Æc biÖt ®èi víi doanh
nghiÖp cã ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t lîi
nhuËn bÞ chia sÎ c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i v¬n tíi thÞ trêng míi nh»m khai th¸c
c¸c tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh míi
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt ra víi khèi lîng lín cung vît
qu¸ cÇu v× thÕ kh©u tiªu thô hµng ho¸ cã ý nghÜa quan träng h¬n c¶. Víi c¸c
doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Ó xuÊt khÈu kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc duy tr×
mµ ph¶i tÝnh ®Õn viÖc më réng thÞ trêng xuÊt khÈu nh»m ®¸p øng yªu cÇu tån t¹i
vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Më réng thÞ trêng ®ång nghÜa víi viÖc t×m ®Çu ra
cho s¶n phÈm gióp hµng ho¸ ®îc lu th«ng b×nh thêng, t¨ng thu nhËp cho ngêi lao
®éng kÝch cÇu cho nÒn kinh tÕ
C«ng Ty Que Hµn §iÖn ViÖt -§øc lµ c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm s¶n
xuÊt chñ yÕu lµ c¸c que hµn ®iÖn ,d©y hµn phôc vô cho phÇn lín nhu cÇu tiªu
dïng trong níc. Cïng víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty
®· më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm ra ngoµi thÕ giíi. §øng tríc xu thÕ quèc
tÕ ho¸ cña ho¹t ®éng kinh doanh, vµ nhËn thøc ®îc vai trß cña viÖc më réng thÞ
trêng quèc tÕ ®èi víi C«ng Ty Que Hµn §iÖn ViÖt -§øc, em ®· ®i s©u vµo t×m
hiÓu vµ chän ®Ò tµi híng c«ng ty tíi ho¹t ®éng më réng thÞ trêng quèc tÕ
§îc sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o Th.S : §µm Quang Vinh vµ sù híng dÉn cña c¸c
anh chÞ, chó b¸c trong C«ng Ty Que Hµn §iÖn ViÖt -§øc em ®· ®· hoµn thµnh
1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp víi ®Ò tµi "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng thÞ
trêng xuÊt khÈu cña C«ng Ty Que Hµn §iÖn ViÖt -§øc "
Chuyªn ®Ò nµy gåm cã ba ch¬ng sau:
Ch¬ngI : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ thÞ trêng, xuÊt khÈu vµ ho¹t ®éng më réng thÞ
trêng xuÊt khÈu
Ch¬ngII : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng më réng thÞ trêng xuÊt khÈu cña C«ng Ty Que
Hµn §iÖn ViÖt -§øc trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y
Ch¬ngIII : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m më réng thÞ trêng xuÊt khÈu cña C«ng Ty
Que Hµn §iÖn ViÖt -§øc

2

Chuyªn ®Ò ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ mét tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ, lµ n¬i trùc tiÕp s¶n xuÊt ra
cu¶ vËt chÊt cho x· héi. TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp trong mäi thêi kú ®Òu ph¶i c¹nh
tranh ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn, nhÊt trong chÕ thÞ trêng hiÖn nay c¸c doanh
nghiÖp lu«n ph¶i c¹nh tranh ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn kh«ng chØ dùa vµo néi lùc
còng nh dùa vµo thÞ trêng hiÖn lu«n ph¶i v¬n tíi thÞ trêng níc ngoµi ®Ó
®îc nh÷ng héi míi tiÒm lùc míi. vËy mµ c«ng t¸c réng thÞ trêng
vÊn ®Ò quan träng hiÖn nay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt ®èi víi doanh
nghiÖp cã ho¹t ®éng kinh doanh quèc trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t lîi
nhuËn chia c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i v¬n tíi thÞ trêng míi nh»m khai th¸c
c¸c tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh míi
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt ra víi khèi lîng lín cung vît
qu¸ cÇu thÕ kh©u tiªu thô hµng ho¸ ý nghÜa quan träng h¬n c¶. Víi c¸c
doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Ó xuÊt khÈu kh«ng c dõng l¹i ë viÖc duy tr×
ph¶i tÝnh ®Õn viÖc réng thÞ trêng xuÊt khÈu nh»m ®¸p øng yªu cÇu tån t¹i
ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Më réng thÞ trêng ®ång nghÜa víi viÖc t×m ®Çu ra
cho s¶n phÈm gióp hµng ho¸ ®îc lu th«ng b×nh thêng, t¨ng thu nhËp cho ngêi lao
®éng kÝch cÇu cho nÒn kinh tÕ
C«ng Ty Que Hµn §iÖn ViÖt -§øc lµ c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm s¶n
xuÊt chñ yÕu c¸c que hµn ®iÖn ,d©y hµn phôc cho phÇn lín nhu cÇu tiªu
dïng trong níc. Cïng víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty
®· réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm ra ngoµi thÕ giíi. §øng tríc xu thÕ quèc
ho¸ cña ho¹t ®éng kinh doanh, nhËn thøc ®îc vai trß cña viÖc réng thÞ
trêng quèc ®èi víi C«ng Ty Que Hµn §iÖn ViÖt -§øc, em ®· ®i s©u vµo t×m
hiÓu vµ chän ®Ò tµi híng c«ng ty tíi ho¹t ®éng më réng thÞ trêng quèc tÕ
§îc gióp ®ì cña thÇy gi¸o Th.S : §µm Quang Vinh híng dÉn cña c¸c
anh chÞ, chó b¸c trong C«ng Ty Que Hµn §iÖn ViÖt -§øc em ®· ®· hoµn thµnh
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Mở rộng XK tại cty SX que hàn điện Việt Đức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Mở rộng XK tại cty SX que hàn điện Việt Đức - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Mở rộng XK tại cty SX que hàn điện Việt Đức 9 10 687