Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK linh kiện xe máy tại cty QHQT - ĐTSX

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1300 lần   |   Lượt tải: 1 lần
lêi nãi ®Çu
§Êt níc ta ®ang bíc vµo thêi k× ®æi míi, héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc
vµ thÕ giíi. §Ó b¾t kÞp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, t¹i ®¹i héi §¶ng kho¸ VIII, §¶ng
®· chñ tr¬ng : “tiÕp tôc thùc hiÖn ®êng lèi ®èi ngo¹i tù chñ, më réng ®a ph¬ng
ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ ®èi ngo¹i víi tinh thÇn VÞªt N¹m muèn lµm b¹n
víi tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi, phÊn ®Êu v× hoµ b×nh, ®éc lËp vµ ph¸t triÓn. Hîp
t¸c nhiÒu m¨t, song ph¬ng vµ ®a ph¬ng víi c¸c níc, c¸c khu vùc trªn nguyªn t¾c
t«n träng ®éc lËp chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ cña nhau, b×nh ®¼ng cïng cã lîi
gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i vµ tranh chÊp b»ng th¬ng lîng.
Trªn c¬ së ®ã ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ ë níc ta ngµy cµng ph¸t triÓn,
v× th¬ng m¹i quèc tÕ lµ tÊt yÕu kh¸ch quan t¹o ra hiÖu qu¶ cao nhÊt trong nÒn s¶n
xuÊt cña mçi quèc gia cñng nh trªn toµn thÕ giíi. ë níc ta, viÖc nhËp khÈu ®Èy
nhanh qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ
theo híng ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë níc ta cßn h¹n chÕ mµ chñ yÕu lµ nhËp khÈu, cã
thÓ lµ nhËp thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó phôc vô s¶n xuÊt, nhËp nguyªn vËt liÖu ®Ó gia
c«ng xuÊt khÈu , nhËp t liÖu vÒ s¶n xuÊt phôc vô ®êi sèng d©n sinh . VÞªt Nam ta
®· qua th¬i ph¶i lo cho viÖc ¨n sao cho ®ñ no mÆc sao cho ®ñ Êm, mµ b©y giê v¬n lªn nhu cÇu tù tho¶ m·n b¶n th©n, mua s¾m phôc vô ®êi sèng, nhu cÇu ®i l¹i
sao cho thuËn tÞªn. HÞªn nay xe m¸y vµ xe ®¹p vÉn lµ nh÷ng ph¬ng tiÖn ®i l¹i
chñ yÕu cña ngêi d©n VÞªt Nam, thÞ trêng xe m¸y hiÖn nay rÊt s«i ®éng vµ kinh
doanh mÆt hµng xe m¸y ®ang lµ nguån lîi cña nhiÒu c«ng ty.
C«ng ty Quan HÖ Quèc TÕ -§Çu T S¶n XuÊt cñng tham gia vµo thÞ trêng
®ã vµ ho¹t ®éng liªn tôc cã l·i trong nhiÒu n¨m qua .Trong thêi gian thùc tËp vµ
nghiªn cøu t¹i c«ng ty,t«i ®· chän ®Ò tµi:“NhËp khÈu linh kiÖn l¾p r¸p xe m¸y
cña c«ng ty Quan HÖ Quèc TÕ §Çu T S¶n XuÊt ThuËn lîi , khã kh¨n vµ gi¶i
ph¸p”.
§Ò tµi gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:

Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ nhËp khÈu
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng nhËp khÈu linh kiÖn l¾p r¸p xe m¸y cña
c«ng ty Quan HÖ Quèc TÕ §Çu T S¶n XuÊt Giai ®o¹n n¨m 2000 – 2002
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p tiÕn hµnh ho¹t ®éng nhËp khÈu linh kiÖn l¾p
r¸p xe m¸y cã hiÖu qu¶ cña c«ng ty Quan HÖ Quèc TÕ §Çu T S¶n XuÊt

2

Ch¬ng I
Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ nhËp khÈu

I.Vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu
1. Vai trß cña ho¹t ®éng nhËp khÈu ®èi víi doanh nghiÖp

Ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh c...
lêi nãi ®Çu
§Êt níc ta ®ang bíc vµo thêi k× ®æi míi, héi nhËp víi nÒn kinh khu vùc
thÕ giíi. §Ó b¾t kÞp víi nÒn kinhthÕ giíi, t¹i ®¹i héi §¶ng kho¸ VIII, §¶ng
®· c tr¬ng : “tiÕp tôc thùc hiÖn ®êng lèi ®èi ngo¹i tù chñ, réng ®a ph¬ng
ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸c quan ®èi ngo¹i víi tinh thÇn VÞªt N¹m muèn lµm b¹n
víi tÊt c¸c níc trªn thÕ giíi, phÊn ®Êu hoµ b×nh, ®éc lËp ph¸t triÓn. Hîp
t¸c nhiÒu m¨t, song ph¬ng ®a ph¬ng víi c¸c níc, c¸c khu vùc trªn nguyªn t¾c
t«n träng ®éc lËp chñ quyÒn, toµn vÑn l·nh thæ cña nhau, b×nh ®¼ng cïng lîi
gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i vµ tranh chÊp b»ng th¬ng lîng.
Trªn c¬ së ®ã ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ ë níc ta ngµy cµng ph¸t triÓn,
v× th¬ng m¹i quèc tÕ lµ tÊt yÕu kh¸ch quan t¹o ra hiÖu qu¶ cao nhÊt trong nÒn s¶n
xuÊt cña mçi quèc gia cñng nh trªn toµn thÕ giíi. ë níc ta, viÖc nhËp khÈu ®Èy
nhanh qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, chuyÓn ch c¬ cÊu kinh tÕ
theo híng ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë níc ta cßn h¹n chÕ chñ yÕu nhËp khÈu,
thÓ nhËp thiÕt m¸y mãc ®Ó phôc s¶n xuÊt, nhËp nguyªn vËt liÖu ®Ó gia
c«ng xuÊt khÈu , nhËp t liÖu vÒ s¶n xuÊt phôc ®êi sèng d©n sinh . VÞªt Nam ta
®· qua th¬i ph¶i lo cho viÖc ¨n sao cho ®ñ no mÆc sao cho ®ñ Êm, b©y giê v-
¬n lªn nhu cÇu tho¶ m·n b¶n th©n, mua s¾m phôc ®êi sèng, nhu cÇu ®i l¹i
sao cho thuËn tÞªn. HÞªn nay xe m¸y xe ®¹p n nh÷ng ph¬ng tiÖn ®i l¹i
chñ yÕu cña ngêi d©n VÞªt Nam, thÞ trêng xe m¸y hiÖn nay rÊt s«i ®éng vµ kinh
doanh mÆt hµng xe m¸y ®ang lµ nguån lîi cña nhiÒu c«ng ty.
C«ng ty Quan Quèc -§Çu T S¶n XuÊt cñng tham gia vµo thÞ trêng
®ã ho¹t ®éng liªn tôc l·i trong nhiÒu n¨m qua .Trong thêi gian thùc tËp
nghiªn cøu t¹i c«ng ty,t«i ®· chän ®Ò tµi:NhËp khÈu linh kiÖn l¾p r¸p xe m¸y
cña c«ng ty Quan Quèc §Çu T S¶n XuÊt ThuËn lîi , k kh¨n vµ gi¶i
ph¸p”.
§Ò tµi gåm c¸c néi dung chñ yÕu sau:
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK linh kiện xe máy tại cty QHQT - ĐTSX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK linh kiện xe máy tại cty QHQT - ĐTSX - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK linh kiện xe máy tại cty QHQT - ĐTSX 9 10 406