Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK ở cty XNK và kĩ thuật bao bì

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1359 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

Qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang diÔn ra víi tèc ®é ngµy cµng
nhanh vµ s©u s¾c. §ã lµ xu thÕ tÊt yÕu kh¸ch quan vµ lµ mét quy luËt mµ mäi
quèc gia trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ®Òu ph¶i tu©n theo. BiÓu hiÖn râ nÐt nhÊt
cña xu thÕ nµy lµ qu¸ tr×nh tù do ho¸ bu«n b¸n trong khu vùc vµ ph¹m vi toµn cÇu.
Thùc hiÖn ®êng lèi chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ
thÕ giíi. §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· chñ tr¬ng kh«ng ngõng më réng quan hÖ kinh tÕ
®èi ngo¹i, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ. Trong ®ã,Th¬ng m¹i
quèc tÕ lµ lÜnh vùc quan träng ®Ó ViÖt Nam dÇn cã chç ®øng trong khu vùc vµ
trªn ph¹m vi thÕ giíi, thùc hiÖn môc tiªu mµ §¹i héi §¶ng VIII ®Ò ra: “Më réng
hîp t¸c quèc tÕ, ®a ph¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i...x©y
dùng mét nÒn kinh tÕ më, héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi...”*
Ho¹t ®éng Th¬ng m¹i quèc tÕ bao gåm néi dung chñ yÕu vµ quan träng lµ c¸c
ho¹t ®éng xuÊt nhËp kh©ñ. NÕu xuÊt khÈu ®em l¹i nguån ngo¹i tÖ tÝch luü cho ®Êt
níc th× ho¹t ®éng nhËp khÈu t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn sù ph¸t triÓn c©n ®èi vµ khai
th¸c tiÒm n¨ng, thÕ m¹nh cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vÒ søc lao ®éng, vèn, tµi
nguyªn vµ khoa häc kü thuËt. XuÊt khÈu nh»m b¶o ®¶m nguån vèn cho nhËp khÈu
vµ nhËp khÈu phôc vô cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, x©y
dùng c¬ cÊu kinh tÕ híng m¹nh vµo xuÊt khÈu...
§Þnh híng cho môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, §¹i héi §¶ng
toµn quèc lÇn thø VII ®· chØ râ sù cÇn thiÕt: “...§Èy m¹nh xuÊt khÈu, huy ®éng
c¸c nguån ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu c¸c vËt t hµng ho¸ thiÕt yÕu cho s¶n xuÊt vµ ®êi
sèng, tÝch cùc c©n ®èi c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ gãp phÇn duy tr× c¸c c©n ®èi lín
cña nÒn kinh tÕ.”**
* V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII. NXB sù thËt.
** NghÞ quyÕt ®¹i héi ®¹i Toµn quèc lÇn thø VII. NXB sù thËt
Trang

1

Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu sÏ gãp phÇn tÝch cùc ®¸p øng yªu cÇu
cÊp b¸ch hiÖn nay cña nÒn kinh tÕ.
V× vËy, nghiªn cøu thùc tr¹ng ho¹t ®éng XuÊt - NhËp khÈu cña c¸c doanh
nghiÖp ®Ó t×m ra biÖn ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng kinh doanh XuÊt - NhËp khÈu lµ
vÊn ®Ò quan träng hiÖn nay.
XuÊt ph¸t tõ quan ®iÓm trªn, ®Ò tµi: “Thùc tr¹ng vµ mét sè gi¶i ph¸p hoµn
thiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu ë C«ng ty XNK vµ kü thuËt bao b×” ®· ®îc chän lµm
néi dung nghiªn cøu. Môc tiªu cña ®Ò tµi nµy lµ th«ng qua viÖc xem xÐt vµ ph©n
tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu, ®Ó t×m ra nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm
yÕu, vµ nh÷ng h¹n chÕ cña ho¹t ®éng kinh doanh nhËp kh...
Lêi nãi ®Çu
Qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ nÒn kinh thÕ giíi ®ang diÔn ra víi tèc ®é ngµy cµng
nhanh s©u s¾c. §ã lµ xu thÕ tÊt yÕu kh¸ch quan mét quy luËt mµ mäi
quèc gia trong khu vùc trªn thÕ giíi ®Òu ph¶i tu©n theo. BiÓu hiÖn nÐt nhÊt
cña xu thÕ nµy lµ qu¸ tr×nh tù do ho¸ bu«n b¸n trong khu vùc vµ ph¹m vi toµn cÇu.
Thùc hiÖn ®êng lèi chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ cña ®Êt níc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ
thÕ giíi. §¶ng Nhµ níc ta ®· chñ tr¬ng kh«ng ngõng réng quankinh
®èi ngo¹i, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc hîp t¸c kinh quèc tÕ. Trong ®ã,Th¬ng m¹i
quèc tÕ lµ lÜnh vùc quan träng ®Ó ViÖt Nam dÇn cã chç ®øng trong khu vùc
trªn ph¹m vi thÕ giíi, thùc hiÖn môc tiªu §¹i héi §¶ng VIII ®Ò ra: “Më réng
hîp t¸c quèc , ®a ph¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ c¸c quan kinh ®èi ngo¹i...x©y
dùng mét nÒn kinh tÕ më, héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi...”*
Ho¹t ®éng Th¬ng m¹i quèc bao gåm néi dung chñ yÕu quan träng c¸c
ho¹t ®éng xuÊt nhËp kh©ñ. NÕu xuÊt khÈu ®em l¹i nguån ngo¹i tÖ tÝch luü cho ®Êt
níc th× ho¹t ®éng nhËp khÈu t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn sù ph¸t triÓn c©n ®èi khai
th¸c tiÒm n¨ng, t m¹nh cña nÒn kinh tÕ quèc d©n søc lao ®éng, vèn, tµi
nguyªn vµ khoa häc kü thuËt. XuÊt khÈu nh»m b¶o ®¶m nguån vèn cho nhËp khÈu
nhËp khÈu phôc cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, x©y
dùng c¬ cÊu kinh tÕ híng m¹nh vµo xuÊt khÈu...
§Þnh híng cho môc tiªu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, §¹i héi §¶ng
toµn quèc lÇn thø VII ®· chØ cÇn thiÕt: “...§Èy m¹nh xuÊt khÈu, huy ®éng
c¸c nguån ngo¹i ®Ó nhËp khÈu c¸c vËt t hµng ho¸ thiÕt yÕu cho s¶n xuÊt ®êi
sèng, tÝch cùc c©n ®èi c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ gãp phÇn duy tr× c¸c c©n ®èi lín
cña nÒn kinh tÕ.”**
* V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII. NXB sù thËt.
** NghÞ quyÕt ®¹i héi ®¹i Toµn quèc lÇn thø VII. NXB sù thËt
Trang 1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK ở cty XNK và kĩ thuật bao bì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK ở cty XNK và kĩ thuật bao bì - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK ở cty XNK và kĩ thuật bao bì 9 10 128