Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK thép phế liệu ở cty CN tàu thuỷ Ngô Quyền

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1423 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ xu thÕ tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ ThÕ giíi, c¸c níc
chuyÓn tõ ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i, hîp t¸c, quan hÖ trªn c¬ së hai bªn cïng cã lîi,
cïng nhau ph¸t triÓn kinh tÕ. Xu thÕ nµy ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo sù t¨ng trëng
vµ ph¸t triÓn cña mét sè níc trªn thÕ. §Æc biÖt lµ ®èi víi ViÖt Nam, thùc tr¹ng
nÒn kinh tÕ sau chiÕn tranh giµnh ®éc lËp hoµn toµn, tiÕn tíi x©y dùng, æn ®Þnh vµ
tõng bíc ph¸t triÓn kinh tÕ: ViÖt Nam lµ mét níc cã nÒn kinh tÕ nghÌo nµn, l¹c
hËu, ®êi sèng nh©n d©n cßn qu¸ thÊp so víi c¸c níc trªn thÕ giíi. T×nh h×nh ®ã
®ßi hái níc ta ph¶i cã sù ®æi míi cho phï hîp víi xu thÕ chung cña thÕ giíi.
Quan ®iÓm më réng hîp t¸c kinh tÕ cña ViÖt Nam ®îc thÓ hiÖn râ trong ®¹i héi
§¶ng toµn quèc lÇn thø VII, VIII: Thùc hiÖn ®êng lèi kinh tÕ ®èi ngo¹i theo híng
më réng quan hÖ kinh tÕ víi tÊt c¶ c¸c níc trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng, t«n träng
lÉn nhau vµ cïng cã lîi. Thùc hiÖn ®a ph¬ng hãa, ®a d¹ng hãa c¸c quan hÖ quèc
tÕ, phÊn ®Êu thùc hiÖn môc tiªu “ D©n giµu,níc m¹nh, x· héi c«ng b»ng vµ v¨n
minh”.
Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ë níc ®îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc më
réng c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, ®Çu t níc ngoµi, tÝn dông níc ngoµi… Trong
®ã, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cã tÇm quan träng h¬n c¶, lµ yÕu tè quan träng
thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh. NhËp khÈu lµ ®Ó bï ®¾p nh÷ng mÆt hµng
cßn thiÕu mµ nÒn trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt nhng kh«ng ®ñ ®Ó
®¸p øng nhu cÇu trong níc. C¬ cÊu nhËp khÈu cñaViÖt Nam chñ yÕu bao gåm
nh÷ng mÆt hµng sau: m¸y mãc thiÕt bÞ, khoa häc kÜ thuËt, c«ng nghÖ míi vµ
nguyªn vËt liÖu phôc vô cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ë níc ta.
Trong giai ®o¹n tríc ®©y, thÐp lµ mÆt hµng quan träng trong c¬ cÊu nhËp
khÈu cña níc ta v× ®©y lµ mÆt hµng cÇn thiÕt cho nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp, x©y
dùng nhµ xëng, c¬ së h¹ tÇng phôc vô cho nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt nãi chung. Tuy

Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp
nhiªn, viÖc nhËp khÈu thÐp thµnh phÈm chØ lµ biÖn ph¸p tríc m¾t vµ t×nh thÕ. Do
®ã, vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thÐp trong níc ph¶i ®Èy m¹nh
ho¹t ®éng s¶n xuÊt theo híng ngµy cµng n©ng cao chÊt lîng vµ s¶n lîng thÐp.
Tuy nhiªn, vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp luyÖn kim nãi chung lµ nguån
nguyªn liÖu ®Çu vµo cho luyÖn kim mµ chñ yÕu lµ thÐp phÕ liÖu sÏ ®uîc lÊy ë ®©u
khi mµ tæng s¶n lîng thu gom ®îc trong níc chØ ®¸p øng ®îc 30% nhu cÇu, vËy
®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt thÐp trong níc ®îc æn ®Þnh th× 70% nhu cÇu thÐp phÕ nµy
ph¶i ®îc nhËp k...
Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ xu thÕ tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ ThÕ giíi, c¸c níc
chuyÓn tõ ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i, hîp t¸c, quan hÖ trªn c¬ së hai bªn cïng cã lîi,
cïng nhau ph¸t triÓn kinh tÕ. Xu thÕ nµy ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo t¨ng trëng
ph¸t triÓn cña mét sè níc trªn thÕ. §Æc biÖt ®èi víi ViÖt Nam, thùc tr¹ng
nÒn kinh tÕ sau chiÕn tranh giµnh ®éc lËp hoµn toµn, tiÕn tíi x©y dùng, æn ®Þnh vµ
tõng bíc ph¸t triÓn kinh tÕ: ViÖt Nam mét níc nÒn kinh nghÌo nµn, l¹c
hËu, ®êi sèng nh©n d©n cßn qu¸ thÊp so víi c¸c níc trªn thÕ giíi. T×nh h×nh ®ã
®ßi hái níc ta ph¶i ®æi míi cho p hîp víi xu thÕ chung cña thÕ giíi.
Quan ®iÓm réng hîp t¸c kinh cña ViÖt Nam ®îc thÓ hiÖn trong ®¹i héi
§¶ng toµn quèc lÇn thø VII, VIII: Thùc hiÖn ®êng lèi kinh tÕ ®èi ngo¹i theo híng
réng quan kinh tÕ víi tÊt c¸c níc trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng, t«n träng
lÉn nhau cïng lîi. Thùc hiÖn ®a ph¬ng hãa, ®a d¹ng hãa c¸c quan quèc
tÕ, phÊn ®Êu thùc hiÖn môc tiªu D©n giµu,níc m¹nh, héi c«ng b»ng v¨n
minh”.
Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc ë níc ®îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc më
réng c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, ®Çu t níc ngoµi, tÝn dông níc ngoµi Trong
®ã, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu tÇm quan träng h¬n c¶, lµ yÕu quan träng
thóc ®Èy nÒn kinh ph¸t triÓn nhanh. NhËp khÈu ®Ó ®¾p nh÷ng mÆt hµng
cßn thiÕu nÒn trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆcn xuÊt nhng kh«ng ®ñ ®Ó
®¸p øng nhu cÇu trong níc. cÊu nhËp khÈu cñaViÖt Nam c yÕu bao gåm
nh÷ng mÆt hµng sau: m¸y mãc thiÕt bÞ, khoa häc thuËt, c«ng nghÖ míi vµ
nguyªn vËt liÖu phôc vô cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ë níc ta.
Trong giai ®o¹n tríc ®©y, thÐp mÆt hµng quan träng trong cÊu nhËp
khÈu cña níc ta ®©y mÆt hµng cÇn thiÕt cho nhiÒu ngµnh c«ng nghiÖp, x©y
dùng nhµ xëng, tÇng phôc cho nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt nãi chung. Tuy
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK thép phế liệu ở cty CN tàu thuỷ Ngô Quyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK thép phế liệu ở cty CN tàu thuỷ Ngô Quyền - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK thép phế liệu ở cty CN tàu thuỷ Ngô Quyền 9 10 755