Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK vật tư, máy móc.. tại TRANCIMEXCO

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1118 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
§æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam ®· trë thµnh mét hiÖn thùc sèng ®éng, t¹o
ra mét bíc ngoÆt quan träng ®êi sèng kinh tÕ x· héi níc ta, ®îc b¹n bÌ
quèc tÕ quan t©m s©u s¾c vµ ®¸nh gi¸ cao. §êng lèi chÝnh s¸ch Êy ®îc khëi
nguån tõ §¹i héi §¶ng toµn quèc ViÖt Nam lÇn thø VI. §¹i héi VI §¶ng
céng s¶n ViÖt Nam ®· ph©n tÝch ®óng ®¾n nguyªn nh©n cña t×nh h×nh khñng
ho¶ng kinh tÕ x· héi, ®Ò ra ®Þnh híng lín ®Ó tho¸t khái t×nh tr¹ng ®ã, ®ång
thêi còng ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi toµn diÖn cho nÒn kinh tÕ Nhµ níc.Th¬ng
m¹i níc ta, tõ ®ã còng liªn tôc vËn ®éng cho phï h¬p víi thêi kú ®æi míi,
trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn mét bé phËn v« cïng quan träng ®ã lµ th¬ng m¹i quèc
tÕ mµ cô thÓ lµ lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu.
NhËp khÈu tõ l©u ®· ®îc thõa nhËn lµ mét mÆt ho¹t ®éng c¬ b¶n cña
kinh tÕ ®èi ngo¹i lµ mét ph¬ng tiÖn quan träng ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ.
NhËp khÈu cho phÐp khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña c¸c níc trªn thÕ
giíi, bæ sung c¸c s¶n phÈm trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng
®ñ nhu cÇu tiªu dïng trong níc.
Nh chóng ta ®· biÕt, ViÖt Nam còng nh mét sè níc nghÌo chËm ph¸t
triÓn kh¸c ®ang t¨ng cêng nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ tiªn tiÕn. Ta còng
biÕt r»ng m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t gi÷ mét vÞ trÝ kh«ng nhá trong c«ng cuéc
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Trong thêi ®¹i ngµy nay nh÷ng ph¸t
minh s¸ng chÕ trong viÖc thiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y mãc, thiÕt bÞ cña thÕ giíi
thay ®æi tõng ngµy tõng giê, nÕu kh«ng n¾m b¾t ®îc c¸c th«ng tin ®Çy ®ñ,
chÝnh x¸c kÞp thêi th× viÖc chóng ta nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ
sÏ cã thÓ dÉn ®Õn tæn thÊt kh«ng nhá cho ®Êt níc. V× vËy, viÖc nhËp khÈu
m¸y mãc, vËt t thiÕt bÞ nh thÕ nµo ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ cña
ViÖt Nam vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao lµ vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ doanh nghiÖp nhËp
khÈu vµ c¸c nghµnh c¸c cÊp cã liªn quan ®ang rÊt quan t©m xem xÐt. §Æc
biÖt viÖc nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ trong lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i lu«n
cã mét lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i cã mét ý nghÜa quan träng trong viÖc
cñng cè, duy tr× vµ n©ng cao chÊt lîng c¬ së h¹ tÇng hiÖn cã, ®ång thêi t¹o
®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸c ngµnh kh¸c vµ toµn bé nÒn kinh tÕ.
§ã lµ mét môc tiªu lín cña Nhµ níc nãi chung còng nh cña ngµnh Giao
th«ng vËn t¶i nãi riªng.

Qua nhËn thøc vÒ mÆt lý luËn còng víi thêi gian thùc tËp nghiªn cøu ë
C«ng ty XuÊt NhËp KhÈu vµ Hîp t¸c §Çu t Giao th«ng VËn t¶i Hµ Néi
(TRACIMEXCO Hµ Néi), ®îc sù híng dÉn gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o
vµ c¸c c¸n bé ë c¬ quan thùc tËp t«i xin chän ®Ò tµi: "BiÖn ph¸p hoµn
thiÖn ho¹t ®éng...
Lêi nãi ®Çu
§æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam ®· trë thµnh mét hiÖn thùc sèng ®éng, t¹o
ra mét bíc ngoÆt quan träng ®êi sèng kinh héi níc ta, ®îc n
quèc quan t©m s©u s¾c ®¸nh gi¸ cao. §êng lèi chÝnh s¸ch Êy ®îc khëi
nguån §¹i héi §¶ng toµn quèc ViÖt Nam lÇn thø VI. §¹i héi VI §¶ng
céng s¶n ViÖt Nam ®· ph©n tÝch ®óng ®¾n nguyªn nh©n cña t×nh h×nh khñng
ho¶ng kinh héi, ®Ò ra ®Þnh híng lín ®Ó tho¸t khái t×nh tr¹ng ®ã, ®ång
thêi còng ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi toµn diÖn cho nÒn kinh Nhµ níc.Th¬ng
m¹i níc ta, ®ã còng liªn tôc n ®éng cho p h¬p víi thêi ®æi míi,
trong ®ã ph¶i ®Õn métphËn v« cïng quan träng ®ã lµ th¬ng m¹i quèc
tÕ mµ cô thÓ lµ lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu.
NhËp khÈu l©u ®· ®îc thõa nhËn mét mÆt ho¹t ®éng b¶n cña
kinh ®èi ngo¹i mét ph¬ng tiÖn quan träng ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ.
NhËp khÈu cho phÐp khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña c¸c níc trªn thÕ
giíi, bæ sung c¸c s¶n phÈm trong níc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt kh«ng
®ñ nhu cÇu tiªu dïng trong níc.
Nh chóng ta ®· biÕt, ViÖt Nam còng nh mét níc nghÌo chËm ph¸t
triÓn kh¸c ®ang t¨ng cêng nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt tiªn tiÕn. Ta còng
biÕt r»ng m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t gi÷ mét trÝ kh«ng nhá trong c«ng cuéc
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Trong thêi ®¹i ngµy nay nh÷ng ph¸t
minh s¸ng chÕ trong viÖc thiÕt chÕ t¹o m¸y mãc, thiÕt cña thÕ giíi
thay ®æi tõng ngµy tõng giê, nÕu kh«ng n¾m b¾t ®îc c¸c th«ng tin ®Çy ®ñ,
chÝnh x¸c kÞp thêi th× viÖc chóng ta nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt c«ng nghÖ
thÓ dÉn ®Õn tæn thÊt kh«ng nhá cho ®Êt níc. vËy, viÖc nhËp khÈu
m¸y mãc, vËt t thiÕt nh thÕ nµo ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn nÒn kinh cña
ViÖt Nam ®¹t hiÖu qu cao vÊn ®Ò c¸c nhµ doanh nghiÖp nhËp
khÈu c¸c nghµnh c¸c cÊp liªn quan ®ang rÊt quan t©m xem xÐt. §Æc
biÖt viÖc nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ trong lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i lu«n
mét lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i cã mét ý nghÜa quan träng trong viÖc
cñng cè, duy t n©ng cao chÊt lîng tÇng hiÖn cã, ®ång thêi t¹o
®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸c ngµnh kh¸c toµn nÒn kinh tÕ.
§ã mét môc tiªu lín cña Nhµ níc nãi chung còng nh cña ngµnh Giao
th«ng vËn t¶i nãi riªng.
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK vật tư, máy móc.. tại TRANCIMEXCO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK vật tư, máy móc.. tại TRANCIMEXCO - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: NK vật tư, máy móc.. tại TRANCIMEXCO 9 10 959