Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: QHQT của VN trong thời kỳ đổi mới

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1511 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi dÉn
Nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû XX, hÖ thèng x· héi chñ nghÜa l©m vµo khñng
ho¶ng toµn diÖn vµ nghiªm träng dÉn ®Õn sù sôp ®æ cña bé phËn lín lµm thay
®æi c¬ b¶n côc diÖn chÝnh trÞ cña thÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã, chñ nghÜa t b¶n tËn
dông ®îc nh÷ng thµnh tùu cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i
nªn ®· thÝch nghi vµ vÉn tiÕp tôc ph¸t triÓn.
TrËt tù thÕ giíi hai cùc tan d·, quan hÖ quèc tÕ chuyÓn dÇn tõ ®èi ®Çu
sang ®èi tho¹i, tõ ®ã lµm n¶y sinh xu híng ®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸ trong
tiÕn tr×nh héi nhËp toµn cÇu. Hoµ b×nh, æn ®Þnh hîp t¸c ®Ó ph¸t triÓn ngµy
cµng trë thµnh ®ßi hái bøc xóc cña c¸c quèc gia. Toµn cÇu ho¸ vÒ kinh tÕ
chiÕm vÞ trÝ quan träng trong quan hÖ gi÷a c¸c quèc gia,kinh tª ®îc u tiªn ph¸t
triÓn vµ trë thµnh chñ ®Ò chÝnh trong quan hÖ quèc tÕ hiÖn nay.
Tríc bèi c¶nh quèc tÕ vµ xu thÕ chung cña thÕ giíi ®ang diÔn ra nh vËy,
c¸c quèc gia ®Òu ph¶i ®iÒu chØnh l¹i chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña m×nh ®Ó thÝch
øng víi t×nh h×nh míi. ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi xu thÕ ®ã.
ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i lµ mét bé phËn hîp thµnh ®êng lèi ®æi míi cña
ViÖt Nam trªn nÒn t¶ng cña Chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ T tëng Hå ChÝ Minh.
§îc khëi xíng tõ n¨m 1986 vµ sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn, chÝnh s¸ch ®èi
ngo¹i ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· gãp phÇn kh«ng nhá ®Õn sù ph¸t
triÓn cña ®Êt níc, t¹o ®iÒu kiÖn khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nh©n tè quèc tÕ, kÕt
hîp ®îc søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i ®a ViÖt Nam tho¸t khái
khñng ho¶ng vµ ®i lªn.
ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ®æi míi lµ mét trong nh÷ng mèc ®¸nh dÊu thµnh
tùu to lín cña ViÖt Nam trong thÕ kû XX, t¹o tiÒn ®Ò cho ViÖt Nam v÷ng b íc
®i vµo thÕ kû XXI. Víi lý do ®ã cïng víi ham muèn ®îc t×m hiÓu chÝnh s¸ch
®èi ngo¹i ®æi míi vµ quan hÖ quèc tÕ cña ViÖt Nam giai ®o¹n nµy, em m¹nh

1

d¹n chän ®Ò tµi “Quan hÖ quèc tÕ cña ViÖt Nam thêi kú ®æi míi” lµm
chuyªn ®Ò thùc tËp.
§©y lµ ®Ò tµi rÊt réng lín, cho nªn bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt h¹n chÕ. Mong ®îc sù th«ng c¶m, gióp ®ì, ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c
thÇy c« vµ c¸c b¹n.

2

Ch¬ng 1
Nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng tíi ®êng lèi ®æi míi
cña ViÖt Nam
1.1. T×nh h×nh thÕ giíi nh÷ng n¨m 80 vµ ®Çu thËp kû 90

Tõ nöa n¨m sau nh÷ng n¨m 80, quan hÖ X« - Mü ®· thùc sù chuyÓn tõ
®èi ®Çu sang ®èi tho¹i. §Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tranh chÊp, X« - Mü ®· tiÕn
hµnh nhiÒu cuéc gÆp thîng ®Ønh gi÷a Ri-Gan vµ Goãc-Ba-Chèp, gi÷a Bus¬ vµ
GoãcBachèp. Qua ®ã cã nhתu v¨n kiÖn ®îc ký kÕt trªn c¸c lÜnh vùc kinh tÕ
th¬ng m¹i, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt, nhng quan träng nhÊt lµ viÖc ký kÕt
hiÖp íc thñ ...
Lêi dÉn
Nh÷ng n¨m cuèi thÕ XX, thèng héi chñ nghÜa l©m vµo khñng
ho¶ng toµn diÖn nghiªm träng dÉn ®Õn sôp ®æ cña phËn lín lµm thay
®æi b¶n côc diÖn chÝnh trÞ cña thÕ giíi. Bªn c¹nh ®ã, c nghÜa t b¶n tËn
dông ®îc nh÷ng thµnh tùu cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i
nªn ®· thÝch nghi vµ vÉn tiÕp tôc ph¸t triÓn.
TrËt thÕ giíi hai cùc tan d·, quan quèc chuyÓn dÇn ®èi ®Çu
sang ®èi tho¹i, ®ã lµm n¶y sinh xu híng ®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸ trong
tiÕn tr×nh héi nhËp toµn cÇu. Hoµ b×nh, æn ®Þnh hîp t¸c ®Ó ph¸t triÓn ngµy
cµng trë thµnh ®ßi hái bøc xóc cña c¸c quèc gia. Toµn cÇu ho¸ kinh
chiÕm vÞ trÝ quan träng trong quan hÖ gi÷a c¸c quèc gia,kinh tª ®îc u tiªn ph¸t
triÓn vµ trë thµnh chñ ®Ò chÝnh trong quan hÖ quèc tÕ hiÖn nay.
Tríc bèi c¶nh quèc tÕ vµ xu thÕ chung cña thÕ giíi ®ang diÔn ra nh vËy,
c¸c quèc gia ®Òu ph¶i ®iÒu chØnh l¹i chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña m×nh ®Ó thÝch
øng víi t×nh h×nh míi. ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi xu thÕ ®ã.
ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i mét phËn p thµnh ®êng lèi ®æi míi cña
ViÖt Nam trªn nÒn t¶ng cña Chñ nghÜa M¸c - Lªnin T tëng ChÝ Minh.
§îc khëi xíng n¨m 1986 sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn, chÝnh s¸ch ®èi
ngo¹i ®óng ®¾n cña §¶ng Nhµ níc ta ®· gãp phÇn kh«ng nhá ®Õn ph¸t
triÓn cña ®Êt níc, t¹o ®iÒu kiÖn khai th¸c hiÖu qu¶ c¸c nh©n quèc tÕ, kÕt
hîp ®îc søc m¹nh d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i ®a ViÖt Nam tho¸t khái
khñng ho¶ng vµ ®i lªn.
ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i ®æi míi mét trong nh÷ng mèc ®¸nh dÊu thµnh
tùu to lín cña ViÖt Nam trong thÕ XX, t¹o tiÒn ®Ò cho ViÖt Nam v÷ng bíc
®i vµo thÕ XXI. Víi do ®ã cïng víi ham muèn ®îc t×m hiÓu chÝnh s¸ch
®èi ngo¹i ®æi míi quan quèc cña ViÖt Nam giai ®o¹n nµy, em m¹nh
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: QHQT của VN trong thời kỳ đổi mới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: QHQT của VN trong thời kỳ đổi mới - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: QHQT của VN trong thời kỳ đổi mới 9 10 278