Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: QL giá mặt hàng xăng dầu NK tại VN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1189 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
1. TÝnh tÊt yÕu cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, gi¸ c¶ víi t c¸ch lµ tÝn hiÖu cña thÞ trêng, lµ bµn tay v«
h×nh ®iÒu tiÕt nÒn s¶n xuÊt x· héi, t¸c ®éng mét c¸ch nhanh nh¹y, trùc tiÕp vµ gi¸n
tiÕp tíi ®êi sèng kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña mçi quèc gia. Sù h×nh thµnh, vËn ®éng
cña gi¸ thÞ trêng do nh÷ng quy luËt cña thÞ trêng chi phèi. Do ®ã, gi¸ thÞ trêng t¸c
®éng khi th× tÝch cùc, khi th× tiªu cùc tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh
nghiÖp, hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hay qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi
cña ®Êt níc nãi chung.
Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, ViÖt Nam cã ®îc lîi thÕ nhê nguån tµi
nguyªn t¬ng ®èi phong phó vµ ®a d¹ng nh dÇu má, than ®¸. Song xuÊt khÈu cña ViÖt
Nam chñ yÕu lµ mÆt hµng dÇu th«, cha qua tinh chÕ, phÇn lín nhËp khÈu c¸c lo¹i x¨ng
dÇu thµnh phÈm tõ níc ngoµi ®Ó phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng hµng ngµy
(nhËp khÈu 100% x¨ng dÇu thµnh phÈm). Gi¸ x¨ng dÇu mang tÝnh toµn cÇu ®· t¸c
®éng m¹nh vµo nh÷ng níc cã sö dông x¨ng dÇu, trong ®ã cã ViÖt Nam, mang tÝnh chÊt
kh¸ch quan. Do vËy gi¸ x¨ng dÇu trong níc rÊt nh¹y c¶m víi gi¸ thÞ trêng thÕ giíi.
ChØ cÇn mét sù t¨ng gi¸ hay gi¶m gi¸ x¨ng dÇu trªn thÞ trêng thÕ giíi lµ sÏ ¶nh hëng
®Õn gi¸ trong níc cña ViÖt Nam. MÆt kh¸c gi¸ x¨ng dÇu trªn thÞ trêng thÕ giíi l¹i biÕn
®éng kh«ng ngõng do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. Do vËy viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi
“ChÝnh s¸ch qu¶n lý gi¸ mÆt hµng x¨ng dÇu nhËp khÈu ë ViÖt Nam hiÖn nay: Thùc
tr¹ng vµ gi¶i ph¸p” lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi
§Ò tµi nghiªn cøu thùc tr¹ng chÝnh s¸ch qu¶n lý gi¸ x¨ng dÇu nhËp khÈu ë ViÖt
Nam hiÖn nay, ®¸nh gi¸ nh÷ng thµnh c«ng, h¹n chÕ cña chÝnh s¸ch nµy ®Ó tõ ®ã ®Ò
xuÊt ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a chÝnh s¸ch.
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
- §èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ c¸c c«ng cô, biÖn ph¸p ®îc nhµ níc sö dông ®Ó
qu¶n lý gi¸ x¨ng dÇu nhËp khÈu; nh÷ng thµnh c«ng ®¹t ®îc còng nh nh÷ng h¹n chÕ,
nguyªn nh©n cña c¸c h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c c«ng cô vµ biÖn ph¸p ®ã.
1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
- Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ chÝnh s¸ch qu¶n lý gi¸ mÆt hµng x¨ng dÇu nhËp
khÈu ë ViÖt Nam tõ n¨m 1991 ®Õn nay.
4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
VËn dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö kÕt hîp víi ph¬ng ph¸p
thèng kª, ph©n tÝch ®Ó tõ ®ã rót ra c¸c kÕt luËn lµm c¬ së ®a ra c¸c gi¶i ph¸p cho viÖc
nghiªn cøu.
5. KÕt cÊu cña ®Ò tµi
Ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn, phô lôc vµ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
1. TÝnh tÊt yÕu cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, gi¸ c¶ víi t c¸ch lµ tÝn hiÖu cña thÞ trêng, lµ bµn tay
h×nh ®iÒu tiÕt nÒn s¶n xuÊt héi, t¸c ®éng mét c¸ch nhanh nh¹y, trùc tiÕp gi¸n
tiÕp tíi ®êi sèng kinh tÕ, chÝnh trÞ, héi cña mçi quèc gia. h×nh thµnh, vËn ®éng
cña g thÞ trêng do nh÷ng quy luËt cña thÞ trêng chi phèi. Do ®ã, gi¸ thÞ trêng t¸c
®éng khi th× tÝch c, khi th× tiªu cùc tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh
nghiÖp, hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hay qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi
cña ®Êt níc nãi chung.
Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh quèc tÕ, ViÖt Nam ®îc lîi thÕ nhê nguån tµi
nguyªn t¬ng ®èi phong phó vµ ®a d¹ng nh dÇu má, than ®¸. Song xuÊt khÈu cña ViÖt
Nam chñ yÕu lµ mÆt hµng dÇu th«, cha qua tinh chÕ, phÇn lín nhËp khÈu c¸c lo¹i x¨ng
dÇu thµnh phÈm tõ níc ngoµi ®Ó phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng hµng ngµy
(nhËp khÈu 100% x¨ng dÇu thµnh phÈm). Gi¸ x¨ng dÇu mang tÝnh toµn cÇu ®· t¸c
®éng m¹nh vµo nh÷ng níc cã sö dông x¨ng dÇu, trong ®ã cã ViÖt Nam, mang tÝnh chÊt
kh¸ch quan. Do vËy gi¸ x¨ng dÇu trong níc rÊt nh¹y c¶m víi g thÞ trêng thÕ giíi.
ChØ cÇn mét t¨ng gi¸ hay gi¶m gi¸ x¨ng dÇu trªn thÞ trêng thÕ giíi ¶nh hëng
®Õn gi¸ trong níc cña ViÖt Nam. MÆt kh¸c gi¸ x¨ng dÇu trªn thÞ trêng thÕ giíi l¹i biÕn
®éng kh«ng ngõng do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau. Do vËy viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi
ChÝnh s¸ch qu¶n lý gi¸ mÆt hµng x¨ng dÇu nhËp khÈu ë ViÖt Nam hiÖn nay: Thùc
tr¹ng vµ gi¶i ph¸p lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi
§Ò tµi nghiªn cøu thùc tr¹ng chÝnh s¸ch qu¶n gi¸ x¨ng dÇu nhËp khÈu ë ViÖt
Nam hiÖn nay, ®¸nh gi¸ nh÷ng thµnh c«ng, h¹n chÕ cña chÝnh s¸ch nµy ®Ó ®ã ®Ò
xuÊt ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn h¬n n÷a chÝnh s¸ch.
3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
- §èi tîng nghiªn cøu cña ®Ò tµi c¸c c«ng cô, biÖn ph¸p ®îc nhµ níc dông ®Ó
qu¶n gi¸ x¨ng dÇu nhËp khÈu; nh÷ng thµnh c«ng ®¹t ®îc còng nh nh÷ng h¹n chÕ,
nguyªn nh©n cña c¸c h¹n chÕ trong qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c c«ng cô vµ biÖn ph¸p ®ã.
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: QL giá mặt hàng xăng dầu NK tại VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: QL giá mặt hàng xăng dầu NK tại VN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: QL giá mặt hàng xăng dầu NK tại VN 9 10 720