Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Quy trình NK tại cty ITD

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1358 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường đại học kinh tế quốc dân

Lêi më ®Çu
Hoµ cïng víi xu thÕ khu vùc ho¸ vµ toµn cÇu ho¸ vÒ hîp t¸c kinh tÕ
®ang næi tréi, víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, víi tÝnh phô
thuéc lÉn nhau vÒ kinh tÕ vµ th¬ng m¹i gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng s©u s¾c,
ViÖt Nam ®· vµ ®ang kh«ng ngõng cè g¾ng ®Èy m¹nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp
ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®a nÒn kinh tÕ hoµ nhËp vµo khu vùc §«ng Nam ¸,
hay nãi réng h¬n lµ khu vùc vµnh ®ai Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng. Víi xuÊt ph¸t
®iÓm tõ mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu, cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é khoa häc
kü thuËt th× con ®êng nhanh nhÊt ®Ó tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
®Êt níc lµ cÇn nhanh chãng tiÕp cËn nh÷ng c«ng nghÖ vµ kü thuËt tiªn tiÕn cña
níc ngoµi. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy th× nhËp khÈu ®ãng gãp mét vai trß v« cïng
quan träng. NhËp khÈu cho phÐp ph¸t huy tèi ®a néi lùc trong níc ®ång thêi
tranh thñ ®îc c¸c tiÕn bé khoa käc kü thuËt, c«ng nghÖ cña thÕ giíi. NhËp
khÈu thóc ®Èy t¸i s¶n xuÊt më réng liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶ v× vËy khuyÕn
khÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn… Tríc bèi c¶nh ®ã ®· ®Æt cho ngµnh th¬ng m¹i nãi
chung vµ c«ng ty Ph¸t TriÓn Kü ThuËt vµ §Çu T trùc thuéc ViÖn M¸y vµ Dông
Cô C«ng NghiÖp cña Bé C«ng NghiÖp nh÷ng c¬ héi vµ thö th¸ch lín lao. §ã
lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã ®îc nh÷ng c«ng nghÖ tèt nhÊt, hiÖn ®¹i nhÊt víi thêi gian
vµ chi phÝ Ýt nhÊt, ®¹t hiÖu qu¶ cao.
C«ng ty Ph¸t TriÓn Kü ThuËt vµ §Çu T lµ c«ng ty chuyªn nhËp khÈu
m¸y mãc vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt cña c¸c doanh
nghiÖp trong níc. §Ó ®¸p øng nhu cÇu chÊt lîng cao cña kh¸ch hµng th× c«ng
ty Ph¸t TriÓn Kü ThuËt vµ §Çu T ph¶i cã nhiÖm vô nhËp khÈu nh÷ng m¸y mãc
vµ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña c¸c níc ph¸t triÓn th«ng qua c¸c hîp ®ång nhËp khÈu
víi níc ngoµi. Muèn lµm ®îc ®iÒu nµy c«ng ty lu«n cè g¾ng kh¼ng ®Þnh m×nh
víi chÝnh nÒn kinh tÕ thÞ trêng, víi sù c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña hµng lo¹t
c¸c c«ng ty kh¸c ®Ó cã ®îc lîi nhuËn cao vµ c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé c«ng
nh©n viªn. C«ng ty lu«n lu«n quan t©m ®Õn chÊt lîng lµm viÖc cña c¸n bé

SV. Chí Thị Thuỳ

Lớp kinh doanh quốc t ế 43

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Trường đại học kinh tế quốc dân

c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ lu«n t×m c¸ch hoµn thiÖn m×nh ®Ó ®¸p øng ®îc tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty Ph¸t
TriÓn Kü ThuËt vµ §Çu T, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc vÒ kinh tÕ vµ nghiÖp vô
xuÊt nhËp khÈu ®· ®îc truyÒn ®¹t t¹i nhµ trêng vµ mét sè kinh nghiÖm thùc tÕ
thu ®îc, víi ...
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường đại học kinh tế quốc dân
Lêi më ®Çu
Hoµ cïng víi xu thÕ khu vùc ho¸ toµn cÇu ho¸ hîp t¸c kinh
®ang næi tréi, víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, víi tÝnh phô
thuéc lÉn nhau kinh th¬ng m¹i gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng s©u s¾c,
ViÖt Nam ®· ®ang kh«ng ngõng g¾ng ®Èy nh nghiÖp c«ng nghiÖp
ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®a nÒn kinh h nhËp vµo khu vùc §«ng Nam ¸,
hay nãi réng h¬n lµ khu vùc vµnh ®ai Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng. Víi xuÊt ph¸t
®iÓm mét níc n«ng nghiÖp l¹c hËu, cßn nhiÒu h¹n chÕ tr×nh ®é khoa häc
thuËt th× con ®êng nhanh nhÊt ®Ó tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
®Êt níc lµ cÇn nhanh chãng tiÕp cËn nh÷ng c«ng nghÖ vµ kü thuËt tiªn tiÕn cña
níc ngoµi. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy th× nhËp khÈu ®ãng gãp mét vai t cïng
quan träng. NhËp khÈu cho phÐp ph¸t huy tèi ®a néi lùc trong níc ®ång thêi
tranh thñ ®îc c¸c tiÕn khoa käc kü thuËt, c«ng nghÖ cña thÕ giíi. NhËp
khÈu thóc ®Èy t¸i s¶n xuÊt réng liªn tôc hiÖu qu y khuyÕn
khÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn Tr íc bèi c¶nh ®ã ®· ®Æt cho ngµnh th¬ng m¹i nãi
chung vµ c«ng ty Ph¸t TriÓn Kü ThuËt vµ §Çu T trùc thuéc ViÖn M¸y vµ Dông
C«ng NghiÖp cña C«ng NghiÖp nh÷ng c¬ héi thö th¸ch lín lao. §ã
lµ lµm thÕ nµo ®Ó®îc nh÷ng c«ng nghÖ tèt nhÊt, hiÖn ®¹i nhÊt víi thêi gian
vµ chi phÝ Ýt nhÊt, ®¹t hiÖu qu¶ cao.
C«ng ty Ph¸t TriÓn ThuËt §Çu T c«ng ty chuyªn nhËp khÈu
m¸y mãc thiÕt c«ng nghiÖp phôc cho nhu cÇu s¶n xuÊt cña c¸c doanh
nghiÖp trong níc. §Ó ®¸p øng nhu cÇu chÊt lîng cao cña kh¸ch hµng th× c«ng
ty Ph¸t TriÓn Kü ThuËt vµ §Çu T ph¶i cã nhiÖm vô nhËp khÈu nh÷ng m¸y mãc
thiÕt hiÖn ®¹i cña c¸c níc ph¸t triÓn th«ng qua c¸c hîp ®ång nhËp khÈu
víi níc ngoµi. Muèn lµm ®îc ®iÒu nµy c«ng ty lu«n g¾ng kh¼ng ®Þnh m×nh
víi chÝnh nÒn kinh thÞ trêng, víi c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña hµng lo¹t
c¸c c«ng ty kh¸c ®Ó ®îc lîi nhuËn cao c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n c«ng
nh©n viªn. C«ng ty lu«n lu«n quan t©m ®Õn chÊt lîng lµm viÖc cña c¸n
SV. Chí Thị Thuỳ Lớp kinh doanh quốc t ế 43
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Quy trình NK tại cty ITD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Quy trình NK tại cty ITD - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Quy trình NK tại cty ITD 9 10 338