Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Sự biến động đồng EURO và vấn đề đặt ra

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 1348 lần   |   Lượt tải: 1 lần
"§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Giµy Thôy Khuª trong ®iÒu kiÖn héi nhËp AFTA"

Lêi më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi.
Trong thêi ®¹i ngµy nay, xu híng liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ vµ toµn cÇu ho¸
nÒn kinh tÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ h¬n bao giê hÕt, ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« vµ
tèc ®é, c¶ vÒ bÒ réng vµ chiÒu s©u. Sù tham gia vµ liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ gÇn
nh lµ lùa chän b¾t buéc ®èi víi mçi quèc gia nÕu nh muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn
kinh tÕ cña m×nh tiÕn kÞp tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Tuy
nhiªn, tuú theo ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña mçi níc, mçi khu vùc mµ mçi níc
tham gia vµo liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ ë c¸c møc ®é kh¸c nhau, khu vùc mËu
dÞch tù do... cho tíi liªn minh tiÒn tÖ, ®Ønh cao cña liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ.
Sù kiÖn ngµy 1-1-1999, §ång EURO chÝnh thøc ra ®êi lµ kÕt qu¶ cña qu¸
tr×nh thai nghÐn l©u dµi cña liªn minh Ch©u ¢u, ®· ®¸nh dÊu mét bíc ph¸t
triÓn míi cña liªn minh ch©u ¢u nãi riªng vµ cña ho¹t ®éng kinh tÕ quèc tÕ
nãi chung.
§ång EURO ®· vµ ®ang trë thµnh ®Ò tµi míi hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ
nghiªn cøu kinh tÕ trªn quan ®iÓm ñng hé l¹c quan hay kh«ng l¹c quan vµo t¬ng lai cña ®ång EURO. §ång EURO kh«ng chØ ¶nh hëng s©u réng tíi ®êi
sèng kinh tÕ, x· héi cña c¸c níc thµnh viªn mµ cßn ¶nh hëng tíi c¸c níc cã
liªn quan. Trong ®ã, ViÖt Nam lµ níc cã quan hÖ truyÒn thèng víi EU ch¾c
ch¾n sÏ chÞu ¶nh hëng tõ sù ra ®êi vµ biÕn ®éng cña ®ång EURO. V× vËy viÖc
nghiªn cøu t×nh h×nh biÕn ®éng ®Ó dù ®o¸n t¬ng lai cña ®ång EURO còng nh
¶nh hëng cña nã ®Ó tõ ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi
c¸c quèc gia nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng.
§©y chÝnh lµ lý do sau qu¸ tr×nh häc tËp t¹i Trêng ®¹i häc Kinh tÕ quèc
d©n víi chuyªn ngµnh kinh tÕ quèc tÕ vµ thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i ViÖn
kinh tÕ thÕ giíi cïng víi sù híng dÉn th¹c sÜ Ng« ThÞ TuyÕt Mai vµ tiÕn sÜ T¹
Kim Ngäc t«i ®· chän ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp: "Sù biÕn ®éng ®ång EURO
vµ mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi ViÖt Nam"
2. Môc ®Ých, ®èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu vµ kÕt cÊu luËn v¨n.
Môc ®Ých nghiªn cøu:
LuËn v¨n hoµn thµnh víi mong muèn gióp tÊt c¶ nh÷ng ai quan t©m ®Õn
vÊn ®Ò ®ång tiÒn chung hiÓu ®îc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ®ång tiÒn nµy.

S/V: hoµng quý ly KDQT 39B

"§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Giµy Thôy Khuª trong ®iÒu kiÖn héi nhËp AFTA"

LuËn v¨n còng mong muèn lµm tµi liÖu tham kh¶o ®èi víi c¸c nhµ ho¹ch
®inh chÝnh s¸ch, c¸c doanh nghiÖp trong viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ kinh
doanh.
§èi tîng nghiªn cøu.
LuËn v¨n chØ nghiªn cøu sù...
"§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty Giµy Thôy Khuª trong ®iÒu kiÖn héi nhËp AFTA"

1. Sù cÇn thiÕt cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi.
Trong thêi ®¹i ngµy nay, xu híng liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ vµ toµn cÇu ho¸
nÒn kinh tÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ h¬n bao giê hÕt, ph¸t triÓn c¶quy
tèc ®é, réng chiÒuu. tham gia liªn kÕt kinh quèc gÇn
nh lµ lùa chän b¾t buéc ®èi víi mçi quèc gia nÕu nh muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn
kinh cña m×nh tiÕn kÞp tr×nh ®é ph¸t triÓn cña nÒn kinh t giíi. Tuy
nhiªn, tuú theo ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn cña mçi níc, mçi khu vùc mçi níc
tham gia vµo liªn kÕt kinh quèc tÕ ë c¸c møc ®é kh¸c nhau, khu vùc mËu
dÞch tù do... cho tíi liªn minh tiÒn tÖ, ®Ønh cao cña liªn kÕt kinh tÕ quèc tÕ.
Sù kiÖn ngµy 1-1-1999, §ång EURO chÝnh thøc ra ®êi lµ kÕt qu¶ cña qu¸
tr×nh thai nghÐn l©u dµi cña liªn minh Ch©u ¢u, ®· ®¸nh dÊu mét bíc ph¸t
triÓn míi cña liªn minh ch©u ¢u nãi riªng cña ho¹t ®éng kinh quèc
nãi chung.
§ång EURO ®· ®ang trë thµnh ®Ò tµi míi hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ
nghiªn cøu kinh trªn quan ®iÓm ñng l¹c quan hay kh«ng l¹c quan vµo t-
¬ng lai cña ®ång EURO. §ång EURO kh«ng chØ ¶nh hëng s©u réng tíi ®êi
sèng kinh tÕ, héi cña c¸c níc thµnh viªn cßn ¶nh hëng tíi c¸c níc
liªn quan. Trong ®ã, ViÖt Nam níc quan truyÒn thèng víi EU ch¾c
ch¾n chÞu ¶nh hëng ra ®êi biÕn ®éng cña ®ång EURO. vËy viÖc
nghiªn cøu t×nh h×nh biÕn ®éng ®Ó ®o¸n t¬ng lai cña ®ång EURO còng nh
¶nh hëng cña ®Ó ®ã ®a ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp rÊt cÇn thiÕt ®èi víi
c¸c quèc gia nãi chung vµ ViÖt Nam nãi riªng.
§©y chÝnh do sau qu¸ tr×nh häc tËp t¹i Trêng ®¹i häc Kinh quèc
d©n víi chuyªn ngµnh kinh quèc thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i ViÖn
kinh thÕ giíi cïng víi híng dÉn th¹c Ng« ThÞ TuyÕt Mai tiÕn T¹
Kim Ngäc t«i ®· chän ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp: "Sù biÕn ®éng ®ång EURO
vµ mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi ViÖt Nam"
2. Môc ®Ých, ®èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu vµ kÕt cÊu luËn v¨n.
Môc ®Ých nghiªn cøu:
LuËn v¨n hoµn thµnh víi mong muèn gióp tÊt nh÷ng ai quan t©m ®Õn
vÊn ®Ò ®ång tiÒn chung hiÓu ®îc nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ®ång tiÒn nµy.
S/V: hoµng quý ly KDQT 39B
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Sự biến động đồng EURO và vấn đề đặt ra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Sự biến động đồng EURO và vấn đề đặt ra - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Sự biến động đồng EURO và vấn đề đặt ra 9 10 899