Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Thanh toán điện tử ở trung tâm thông tin TM

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2040 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thương mại điện tử
( TMĐT) ra đời là kết quả hợp thành của nền “ kinh tế số hóa” và “ xã hội thông
tin”. TMĐT bao trùm một phạm vi rộng lớn các hoạt động kinh tế và xã hội, nó
mang đến lợi ích tiềm năng và đồng thời cả thách thức cho người sử dụng.
TMĐT đang phát triển nhanh trên bình diện toàn cầu, tuy hiện nay đang áp
dụng chủ yếu ở các nước công nghiệp phát triển nhưng các nước đang phát triển
cũng đã bắt đầu tham gia. Toàn cầu đang hướng tới giao dịch thông qua TMĐT .
Thanh toán điện tử là yêu cầu cấp thiết cần được nghiên cứu và ứng dụng
để phát triển hoàn thiện các hoạt động TMĐT. Tuy cơ sở hạ tầng phục vụ cho
TMĐT của Việt Nam còn chưa hoàn thiện, song cùng với xu hướng hội nhập
quốc tế, Việt Nam cũng đã bước đầu tham gia và từng bước thử nghiệm các
công cụ thanh toán điện tử.
Thời gian qua Trung tâm Thông tin Thương mại- Bộ Thương mại đã thực
hiện dự án chạy thử nghiệm chương trình thanh toán trong TMĐT và cũng đạt
được một số thành tựu nhất định.
TMĐT đưa lại lợi ích tiềm tàng giúp người tham gia thu được thông tin về
thị trường và đối tác, giảm chi phí, mở rộng quy mô doanh nghiệp, rút ngắn chu
kỳ kinh doanh và đặc biệt với nước đang phát triển đây là cơ hội tạo bước tiến
nhảy vọt, rút ngắn khoảng cách với các nước tiên tiến.
XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ nµy, em ®· chän ®Ò tµi: “Thực trạng và một số kiến
nghị đẩy mạnh ứng dụng thanh toán diện tử ở Trung tâm Thông tin Thương
mại ” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Mục đích của luận
văn là thông qua việc nghiªn cøu ho¹t ®éng thanh to¸n điện tủ, trªn c¬ së nh÷ng
lý luËn ®· ®îc häc ®Ó ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t
®éng thanh to¸n điện tử ở Trung tâm Thông tin Thương mại, nơi em thực tập tốt
nghiệp.
Nội dung dự kiến bài viết của em gồm 3 phần:
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa Th¬ng m¹i

Chương I: Vấn đề thanh toán điện tử và môi trường cho hoạt động
thanh toán điện tử ở Việt Nam.
Chương II: Mô hình thanh toán trong TMĐT ở Trung tâm Thông tin
Thương mại.
Chương III: Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh thanh toán điện tử ở
Trung tâm Thông tin Thương mại.
Do thời lượng và khả năng có hạn nên việc tìm hiểu, nghiên cứu để hoàn
thiện luận văn mới chỉ đạt kết quả bước đấu chưa hoàn thiện, không thể tránh
khỏi những hạn chế thiếu sót. Em kính mong được sự chỉ dẫn, góp ý của các
thầy cô và các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn.

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Khoa Th¬ng m¹i

CHƯƠNG 1
VẤN ĐỀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VÀ MÔI TRƯỜNG CHO
...
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thương mại điện tử
( TMĐT) ra đời là kết quả hợp thành của nền “ kinh tế số hóa” và “ xã hội thông
tin”. TMĐT bao trùm một phạm vi rộng lớn các hoạt động kinh tế xã hội,
mang đến lợi ích tiềm năng và đồng thời cả thách thức cho người sử dụng.
TMĐT đang phát triển nhanh trên bình diện toàn cầu, tuy hiện nay đang áp
dụng chủ yếu ở các nước công nghiệp phát triển nhưng các nước đang phát triển
cũng đã bắt đầu tham gia. Toàn cầu đang hướng tới giao dịch thông qua TMĐT .
Thanh toán điện tử yêu cầu cấp thiết cần được nghiên cứu ứng dụng
để phát triển hoàn thiện các hoạt động TMĐT. Tuy cơ sở hạ tầng phục vụ cho
TMĐT của Việt Nam còn chưa hoàn thiện, song cùng với xu ớng hội nhập
quốc tế, Việt Nam cũng đã bước đầu tham gia từng bước thử nghiệm các
công cụ thanh toán điện tử.
Thời gian qua Trung tâm Thông tin Thương mại- Bộ Thương mại đã thực
hiện dự án chạy thử nghiệm chương trình thanh toán trong TMĐT cũng đạt
được một số thành tựu nhất định.
TMĐT đưa lại lợi ích tiềm tàng giúp người tham gia thu được thông tin về
thị trường đối tác, giảm chi phí, mở rộng quy mô doanh nghiệp, rút ngắn chu
kỳ kinh doanh và đặc biệt với nước đang phát triển đây là hội tạo ớc tiến
nhảy vọt, rút ngắn khoảng cách với các nước tiên tiến.
XuÊt ph¸t thùc nµy, em ®· chän ®Ò tµi: Thực trạng một số kiến
nghị đẩy mạnh ứng dụng thanh toán diện tTrung tâm Thông tin Thương
mại lµm ®Ò tµi nghiªn cøu luËnn tèt nghiÖp cña m×nh. Mục đích của luận
văn là thông qua việc nghiªn cøu ho¹t ®éng thanh to¸n điện tủ, trªn së nh÷ng
luËn ®· ®îc häc ®Ó ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t
®éng thanh to¸n điện tử ở Trung tâm Thông tin Thương mại, nơi em thực tập tốt
nghiệp.
Nội dung dự kiến bài viết của em gồm 3 phần:
LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa Th¬ng m¹i
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Thanh toán điện tử ở trung tâm thông tin TM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Thanh toán điện tử ở trung tâm thông tin TM - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Thanh toán điện tử ở trung tâm thông tin TM 9 10 850