Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Thu hút FDI tại Hưng Yên

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1228 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LêI nãI ®Çu
®Ó thùc hiÖn sù nghiÖp C«ng NghiÖp Ho¸_HiÖn §¹i Ho¸ ®Êt níc,ViÖt
Nam cÇn ph¶i cã mét lîng vèn ®Çu t vît ra ngoµi kh¶ n¨ng tù cung cÊp.
Trong khi c¸c nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc vµ tµi trî cña c¸c tæ chøc
quèc tÕ ®Òu cã h¹n th× viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc thu hót vèn ®Çu t trùc
tiÕp níc ngoµi lµ rÊt cÇn thiÕt .
Trªn thÕ giíi còng nh trong khu vùc ®· vµ ®ang ¸p dông nhiÒu h×nh
thøc thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi.Trong ®ã m« h×nh KCN tËp trung
®îc thõa nhËn lµ cã hiÖu qu¶ vµ ®ang ®îc ¸p dông. Ngoµi kh¶ n¨ng thu hót
vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi, m« h×nh nµy cßn lµ gi¶i ph¸p quan träng vÒ
c«ng nghÖ, kinh nghiÖm qu¶n lý ®Ó thùc hiÖn C«ng NghiÖp Ho¸_HiÖn §¹i
Ho¸ ®Êt níc.
ë ViÖt Nam, mét lo¹t c¸c KCN tËp trung ®· ®îc thµnh lËp vµo ®Çu
nh÷ng n¨m 90 t¹i c¸c ®Þa ph¬ng cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi. §ã lµ chñ tr¬ng kÞp
thêi, ®óng ®¾n phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i vµ thùc tiÔn ®Êt níc.
Hng Yªn lµ mét tØnh cã KCN tËp trung ®· ®îc thµnh lËp gÇn ®©y nhng
®¨ thu ®îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan. §Õn nay Hng Yªn ®· cã bèn KCN tËp
trung chÝnh thøc ®îc chÝnh phñ phª duyÖt vµ cÊp gi©ý phÐp ho¹t ®éng, trong
®ã KCN Nh Quúnh thuéc huyÖn V¨n L©m vµ KCN Phè Nèi A, Phè Nèi B
thuéc huyÖn Mü Hµo, KCN Chî G¹o thuéc thÞ x· Hng Yªn. Bªn c¹nh nh÷ng
thµnh tùu ®· ®¹t ®îc, nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng cña c¸c KCN tËp trung ë Hng Yªn vÉn cßn nhiÒu tån t¹i vµ yÕu kÐm vÒ nhiÒu mÆt, nh÷ng tån t¹i nµy ®·
vµ ®ang c¶n trë hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c KCN tËp trung .V× vËy cÇn
nghiªm tóc nghiªn có c¸c vÊn ®Ò thuéc lý luËn còng nh thùc tiÔn viÖc ph¸t
triÓn c¸c KCN tËp trung ë Hng Yªn ®Ó lµm luËn cø khoa häc cho viÖc ra
c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p phï hîp.
§Ò Tµi “Mét sè gi¶i ph¸p t¨ng cêng thu hót ®Çu t trùc tiÕp (FDI )
nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c KCN tËp trung trªn ®Þa bµn tØnh Hng Yªn ” sÏ nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò thuéc lý luËn vÒ KCN tËp trung, ph©n
tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c kÕ qu¶ ho¹t ®éng còng nh nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån ®äng vµ
yÕu kÐm cña c¸c KCN tËp trung ë Hng Yªn .
1

NéI dung cña chuyªn ®Ò gåm cã 3 ch¬ng :

Ch¬ng I

: Lý luËn chung vÒ KCN tËp trung.

Ch¬ng II

: Thùc tr¹ng t×nh h×nh thu hót vèn ®Çu t vµ ho¹t
®éng cña c¸c KCN tËp trung ë Hng Yªn.

Ch¬ng III

: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng thu hót ®Çu t
FDI vµo c¸c KCN Hng Yªn.
Do ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é cã h¹n nªn chuyªn ®Ò nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái
nh÷ng thiÕu sãt, t«i rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o
vµ b¹n ®äc. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Sinh viªn thùc hiÖn :TrÇn B¶o S¬n
Gi¸o viªn híng dÉn:

C...
LêI nãI ®Çu
®Ó thùc hiÖn nghiÖp C«ng NghiÖp Ho¸_HiÖn §¹i Ho¸ ®Êt níc,ViÖt
Nam cÇn ph¶i mét lîng vèn ®Çu t vît ra ngoµi kh¶ ng cung cÊp.
Trong khi c¸c nguån trî ph¸t triÓn chÝnh thøc vµ tµi trî cña c¸c chøc
quèc ®Òuh¹n th× viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc thu hót vèn ®Çu t trùc
tiÕp níc ngoµi lµ rÊt cÇn thiÕt .
Trªn thÕ giíi còng nh trong khu vùc ®· ®ang ¸p dông nhiÒu h×nh
thøc thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi.Trong ®ã h×nh KCN tËp trung
®îc thõa nhËn lµ hiÖu qu¶ ®ang ®îc ¸p dông. Ngoµi kh¶ n¨ng thu hót
vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi, m« nh nµy cßn gi¶i ph¸p quan träng vÒ
c«ng nghÖ, kinh nghiÖm qu¶n lý ®Ó thùc hiÖn C«ng NghiÖp Ho¸_HiÖn §¹i
Ho¸ ®Êt níc.
ë ViÖt Nam, mét lo¹t c¸c KCN tËp trung ®· ®îc thµnh lËp vµo ®Çu
nh÷ng n¨m 90 t¹i c¸c ®Þa ph¬ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi. §ã chñ tr¬ng kÞp
thêi, ®óng ®¾n phï hîp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i vµ thùc tiÔn ®Êt níc.
Hng Yªn mét tØnh cã KCN tËp trung ®· ®îc thµnh lËp gÇn ®©y nhng
®¨ thu ®îc mét kÕt qu kh¶ quan. §Õn nay Hng Yªn ®· bèn KCN tËp
trung chÝnh thøc ®îc chÝnh phñ pduyÖt cÊp gi©ý phÐp ho¹t ®éng, trong
®ã KCN Nh Quúnh thuéc huyÖn V¨n L©m vµ KCN P Nèi A, Phè Nèi B
thuéc huyÖn Mü Hµo, KCN Chî G¹o thuéc thÞ x· Hng Yªn. Bªn c¹nh nh÷ng
thµnh tùu ®· ®¹t ®îc, nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng cña c¸c KCN tËp trung ë H-
ng Yªn vÉn cßn nhiÒu tån t¹i vµ yÕu kÐm nhiÒu mÆt, nh÷ng tån t¹i nµy ®·
®ang c¶n trë hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c KCN tËp trung . vËy cÇn
nghiªm tóc nghiªn có c¸c vÊn ®Ò thuéc luËn còng nh thùc tiÔn viÖc pt
triÓn c¸c KCN tËp trung ë Hng Yªn ®Ó lµm luËn khoa häc cho viÖc ra
c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p phï hîp.
§Ò Tµi Mét gi¶i pp t¨ng cêng thu hót ®Çu t trùc tiÕp (FDI )
nh»m h×nh thµnh ph¸t triÓn c¸c KCN tËp trung trªn ®Þa bµn tØnh H-
ng Yªn sÏ nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò thuéc lý luËn vÒ KCN tËp trung, ph©n
tÝch vµ ®¸nh gi¸ c¸c kÕ qu¶ ho¹t ®éng còng nh nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån ®äng
yÕu kÐm cña c¸c KCN tËp trung ë Hng Yªn .
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Thu hút FDI tại Hưng Yên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Thu hút FDI tại Hưng Yên - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: Thu hút FDI tại Hưng Yên 9 10 572