Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: TMĐT

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 2519 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời nói đầu
Đất nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại
hoá nhằm phát triển kinh tế- xã hội, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công
nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, từng bước bắt nhịp với xu thế phát
triển mới. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã nêu định hướng phát triển “Khoa học
và công nghệ là động lực của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Kết hợp công
nghệ truyền thống với công nghệ hiện đại; tranh thủ đi nhanh vào hiện đại ở
những khâu quyết định”. Đại hội Đảng lần thứ IX nhấn mạnh “Đi nhanh vào
một số ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ cao…Tạo thị
trường cho khoa học và công nghệ, đổi mới cơ chế tài chính nhằm khuyến
khích sáng tạo và gắn ứng dụng khoa học và công nghệ với sản xuất, kinh
doanh, quản lý, dịch vụ. Có chính sách khuyến khích và buộc các doanh
nghiệp đầu tư vào nghiên cứu đổi mới công nghệ”
Bám sát sự chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, công nghệ thông tin đã có những
phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào việc phát triển toàn diện nền kinh
tế- xã hội nước ta, trong đó nổi bật là việc nghiên cứu hoạt động bán hàng
trong môi trường thương mại điện tử (TMĐT) quốc tế. Tuy đây là một vấn đề
còn khá mới mẻ nhưng nó đã và đang trở thành một xu thế tất yếu và thu hút
được không ít các doanh nghiệp Việt Nam, giúp họ đáp ứng được yêu cầu phát
triển xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới. Ở các nước phát triển đang tiên
phong trong nền kinh tế mạng, hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại
điện tử đã có điều kiện hình thành và đã phát triển rất nhanh. Thành công có,
thất bại có, nhưng nó đã được thừa nhận là đang trong qúa trình mở đường và
cần phải có thời gian thử nghiệm. Mặc dù hoạt động bán hàng bằng hình thức
thương mại điện tử đã bắt đầu được áp dụng thử nghiệm ở một số doanh
nghiệp Việt Nam nhưng thực tế ở Việt Nam, hạ tầng cơ sở thương mại điện tử
đã bắt đầu xây dựng nền móng ban đầu, chuẩn bị tạo lập những môi trường

Luận văn tốt nghiệp

1

kinh doanh mới. Xuất phát từ thực tiễn đó tôi chọn đề tài: “Một số giải pháp
phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử ở Việt
Nam” làm đề tài cho bài luận văn tốt nghiệp đại học của mình để từ đó đưa ra
một số kiến nghị và giải pháp phát triển TMĐT nói chung và hoạt động bán
hàng nói riêng ở Việt Nam. Ngoài phần mở đầu và kết luận, bố cục của luận
văn được chia thành 3 chương:
CHƯƠNG I: Tổng quan về Thương mại điện tử và hoạt động bán hàng bằng

hình thức thương mại điện tử
CHƯƠNG II : Thực trạng hoạt động bán hàng thương mại điện tử ...
Li nói đu
Đt nước ta đang trong giai đon đẩy mnh ng nghiệp hoá, hin đi
hoá nhm phát triển kinh tế- xã hi, đưa Vit Nam cơ bn tr thành nưc công
nghiệp theo hưng hin đi vào năm 2020, từng bưc bt nhp vi xu thế pt
trin mới. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã nêu định ng phát trin Khoa hc
ng ngh là động lực của ng nghip hoá, hin đi hoá. Kết hợp ng
ngh truyn thng vi công ngh hin đi; tranh th đi nhanh vào hin đi
nhng khâu quyết định. Đi hi Đảng lần th IX nhn mnh Đi nhanh o
mt số ngành, nh vực s dụng công ngh hiện đi, ng ngh caoTo th
trưng cho khoa hc và công ngh, đổi mới cơ chế tài chính nhm khuyến
khích sáng tạo gắn ng dng khoa học ng ngh vi sn xut, kinh
doanh, qun lý, dịch vụ. Có chính ch khuyến khích buc các doanh
nghiệp đu tư vào nghiên cu đi mi công ngh
Bám sát s ch đo của Đảng Nhà nưc, ng ngh thông tin đã nhng
phát trin t bc, góp phn quan trọng o vic pt trin toàn diện nn kinh
tế- xã hội nưc ta, trong đó ni bt là vic nghiên cu hot đng bán hàng
trong môi trưng thương mi đin t (TT) quc tế. Tuy đây là mt vấn đề
còn khá mới m nng nó đã và đang tr thành mt xu thế tt yếu và thu hút
đưc không ít c doanh nghip Vit Nam, giúp h đáp ng đưc yêu cu phát
trin xu thế hội nhp nn kinh tế thế gii. các nưc phát trin đang tiên
phong trong nn kinh tế mng, hot đng bán hàng bng hình thc thương mi
đin tử đã điu kiện nh thành và đã pt trin rt nhanh. Thành công có,
tht bi có, nhưng nó đã đưc tha nhn là đang trong a trình m đưng và
cn phải thi gian th nghim. Mc dù hot đng bán hàng bng hình thc
thương mại điện t đã bt đu đưc áp dụng th nghim mt s doanh
nghiệp Vit Nam nng thc tế Vit Nam, hạ tng cơ s tơng mi đin t
đã bắt đầu y dựng nn ng ban đu, chun b tạo lp những môi trưng
Lun văn tt nghip
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: TMĐT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: TMĐT - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: TMĐT 9 10 236