Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: VN - Hoa Kì

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1478 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn V¨n L©m

Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, quèc tÕ ho¸, toµn cÇu ho¸ ®ang lµ xu thÕ chung cña nh©n
lo¹i, kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch ®ãng cöa mµ
vÉn cã thÓ phån vinh ®îc. Trong bèi c¶nh ®ã, th¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét lÜnh
vùc ho¹t ®éng ®ãng vai trß mòi nhän thóc ®Èy nÒn kinh tÕ trong níc héi nhËp
víi nªn kinh tÕ thÕ giíi, ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt níc, tËn dông
tiÒm n¨ng vÒ vèn, c«ng nghÖ, khoa häc kü thuËt, kü n¨ng qu¶n lý tiªn tiÕn tõ
bªn ngoµi, duy tr× vµ ph¸t triÓn v¨n ho¸ d©n téc, tiÕp thu nh÷ng tinh hoa v¨n
ho¸ nh©n lo¹i.
§¶ng vµ Nhµ níc ta chñ tr¬ng më réng vµ ph¸t triÓn quan hÖ ®èi ngo¹i
vµ kinh tÕ ®èi ngo¹i, trong ®ã mét lÜnh vùc cùc kú quan träng lµ th¬ng m¹i
quèc tÕ. Nã ®ãng mét vai trß quan träng vµo sù thµnh c«ng cña c«ng cuéc
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh
Trung ¬ng §¶ng t¹i §¹i héi lÇn thø VIII nhÊn m¹nh: “Gi÷ v÷ng ®éc lËp tù chñ
®i ®«i víi hîp t¸c quèc tÕ, ®a ph¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ quan hÖ ®èi ngo¹i. Dùa
vµo nguån lùc trong níc lµ chÝnh ®i ®«i víi tranh thñ tèi ®a nguån lùc bªn
ngoµi. X©y dùng mét nÒn kinh tÕ më, héi nhËp víi khu vùc vµ thÕ giíi, híng
m¹nh vÒ xuÊt khÈu, ®ång thêi thay thÕ nhËp khÈu b»ng nh÷ng s¶n phÈm trong
níc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶”. §ã lµ chñ tr¬ng hoµn toµn ®óng ®¾n vµ phï hîp víi
thêi ®¹i, víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y.
Víi chñ tr¬ng më réng vµ ph¸t triÓn quan hÖ th¬ng m¹i víi c¸c níc trªn
thÕ giíi, chóng ta ®· tÝch cùc chñ ®éng gia nhËp c¸c tæ chøc quèc tÕ còng nh
®µm ph¸n ký kÕt c¸c HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i ®a ph¬ng vµ song ph¬ng nh»m
thóc ®Èy th¬ng m¹i ®a ®Êt níc ®i lªn. HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i ViÖt − Mü ®· ®îc
ký vµo ngµy 13− 2000 t¹i Washington gi÷a §¹i diÖn th¬ng m¹i thuéc Phñ
7−
Tæng thèng Hoa Kú vµ Bé trëng th¬ng m¹i ViÖt Nam ®ang ®îc c¸c nhµ ho¹ch
®Þnh chÝnh s¸ch còng nh c¸c nhµ kinh doanh hai níc rÊt quan t©m.
§èi víi quan hÖ ViÖt Nam − Hoa Kú, sù hîp t¸c b×nh d¼ng cïng cã lîi
trong lÜnh vùc th¬ng m¹i sÏ gióp hai níc mau chãng khÐp l¹i qu¸ khø, nh×n vÒ
t¬ng l¹i, tËp trung søc lùc nh»m ®em l¹i nh÷ng lîi Ých to lín cho c¶ hai bªn.
Quan hÖ ngo¹i giao sÏ kh«ng cã c¬ së ®Ó ph¸t triÓn khi quan hÖ th¬ng m¹i cha
1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn V¨n L©m

ph¸t triÓn ®Çy ®ñ vµ toµn diÖn. TiÒm n¨ng hîp t¸c kinh tÕ th¬ng m¹i gi÷a ViÖt
Nam vµ Hoa Kú lµ rÊt lín vµ cÇn nhanh chãng t¹o m«i trêng thuËn lîi nh»m
biÕn tiÒm n¨ng nµy thµnh ®éng n¨ng thùc sù ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ. ChÝnh
v× thÕ luËn v¨...
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L©m
Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, quèc ho¸, toµn cÇu ho¸ ®ang xu thÕ chung cña nh©n
lo¹i, kh«ng mét quèc gia nµo thÓ thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch ®ãng cöa mµ
vÉn thÓ phån vinh ®îc. Trong bèi c¶nh ®ã, th¬ngi quèc mét lÜnh
vùc ho¹t ®éng ®ãng vai trß mòi nhän thóc ®Èy nÒn kinh trong níc héi nhËp
víi nªn kinh thÕ giíi, ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt níc, tËn dông
tiÒm n¨ng vèn, c«ng nghÖ, khoa häc thuËt, n¨ng qu¶n tiªn tiÕn
bªn ngoµi, duy tr× ph¸t triÓn v¨n ho¸ d©n téc, tiÕp thu nh÷ng tinh hoa v¨n
ho¸ nh©n lo¹i.
§¶ng Nhµ níc ta chñ tr¬ng më réng ph¸t triÓn quan ®èi ngo¹i
kinh tÕ ®èi ngo¹i, trong ®ã mét lÜnh vùc cùc kú quan träng th¬ng m¹i
quèc tÕ. ®ãng mét vai trß quan träng vµo thµnh c«ng cña c«ng cuéc
c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. B¸o c¸o chÝnh trÞ cña Ban chÊp hµnh
Trung ¬ng §¶ng t¹i §¹i héi lÇn thø VIII nhÊn m¹nh: “Gi÷ v÷ng ®éc lËp tù chñ
®i ®«i víi hîp t¸c quèc tÕ, ®a ph¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ quan hÖ ®èi ngo¹i. Dùa
vµo nguån lùc trong níc chÝnh ®i ®«i víi tranh thñ tèi ®a nguån lùc bªn
ngoµi. X©y dùng mét nÒn kinh tÕ më, héi nhËp víi khu vùc t giíi, híng
m¹nh vÒ xuÊt khÈu, ®ång thêi thay thÕ nhËp khÈu b»ng nh÷ng s¶n phÈm trong
níc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶. §ã lµ chñ tr¬ng hoµn toµn ®óng ®¾n vµ phï hîp víi
thêi ®¹i, víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi trong nh÷ng n¨m gÇn
®©y.
Víi chñ tr¬ng më réng vµ ph¸t triÓn quan hÖ th¬ng m¹i víi c¸c níc trªn
thÕ giíi, chóng ta ®· ch cùc chñ ®éng gia nhËp c¸c chøc quèc còng nh
®µm ph¸n kÕt c¸c HiÖp ®Þnh Th¬ng i ®a ph¬ng song ph¬ng nh»m
thóc ®Èy th¬ng m¹i ®a ®Êt níc ®i lªn. HiÖp ®Þnh Th¬ng m¹i ViÖt ®· ®îc
vµo ngµy 1372000 t¹i Washington gi÷a §¹i diÖn th¬ng m¹i thuéc Phñ
Tæng thèng Hoa Kú vµtrëng th¬ng m¹i ViÖt Nam ®ang ®îc c¸c nhµ ho¹ch
®Þnh chÝnh s¸ch còng nh c¸c nhµ kinh doanh hai níc rÊt quan t©m.
§èi víi quan ViÖt Nam Hoa Kú, p t¸c b×nh d¼ng cïng cã lîi
trong lÜnh vùc th¬ng m¹i sÏ gióp hai níc mau chãng khÐp l¹i qu¸ khø, nh×n
t¬ng l¹i, tËp trung søc lùc nh»m ®em l¹i nh÷ng lîi Ých to lín cho hai bªn.
Quan hÖ ngo¹i giao sÏ kh«ng cã c¬ së ®Ó ph¸t triÓn khi quan hÖ th¬ng m¹i cha
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: VN - Hoa Kì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: VN - Hoa Kì - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: VN - Hoa Kì 9 10 730