Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: VN - Nhật Bản

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1194 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kho¸ LuËn tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
vµo nh÷ng n¨m ®Çu nh÷ng n¨m cña thËp kû 90 trë l¹i ®©y, viÖc më réng héi
nhËp vµ hîp t¸c kinh tÕ ®· vµ ®ang trë thµnh mét xu thÕ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Nh÷ng lîi Ých kinh tÕ cña viÖc héi nhËp kinh tÕ quèc
tÕ ®· mang l¹i cho mçi thµnh viªn tham gia, nh÷ng lîi Ých kinh tÕ mµ kh«ng
mét quèc gia nµo cã thÓ phñ nhËn. ViÖt Nam còng vËy, ®Ó ®Èy m¹nh qu¸
tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ HiÖn ®¹i ho¸, §¶ng vµ nhµ níc ta ®· vµ ®ang thùc
hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i réng më, ®a d¹ng ho¸ vµ ®a ph¬ng hãa quan hÖ
kinh tÕ quèc tÕ, lÊy môc tiªu v× hoµ b×nh vµ ph¸t triÓn lµm tiªu chuÈn cho
mäi ho¹t ®éng ®èi ngo¹i. §ång thêi, trong bèi c¶nh ph©n c«ng lao ®éng
quèc tÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ, viÖc hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ … ®· vµ ®ang trë
thµnh c¸ch tèt nhÊt ®Ó c¸c quèc gia ph¸t huy ®îc tèi ®a lîi thÕ cña m×nh,
còng nh khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng lîi Ých cña c¸c quèc gia kh¸c ®Ó phôc vô
cho níc m×nh.
Kh«ng n»m ngoµi xu thÕ trªn, c¶ ViÖt Nam vµ NhËt B¶n ®Òu ®· t×m
thÊy ë nhau nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi, còng nh lîi Ých kinh tÕ cña b¶n th©n
mçi níc khi x©y dùng, ph¸t triÓn vµ cñng cè mèi quan hÖ hîp t¸c song ph¬ng gi÷a hai níc. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan ®· ®¹t ®îc, trong quan
hÖ bu«n b¸n gi÷a ViÖt Nam - NhËt B¶n cßn cã mét sè h¹n chÕ cÇn ®îc kh¾c
phôc, lo¹i bá nh»m ph¸t triÓn h¬n n÷a cho xøng víi tiÒm n¨ng cña hai níc,
®a mèi quan hÖ nµy lªn tÇm cao míi. ViÖc nghiªn cøu nh÷ng thµnh tùu vµ
nh÷ng mÆt tån t¹i ®ã lµ rÊt cÇn thiÕt. V× vËy em ®· chän ®Ò tµi: “ Quan hÖ
Th¬ng mai gi÷a ViÖt Nam vµ NhËt B¶n thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p”.
Víi yªu cÇu cña kho¸ luËn vÒ mÆt kiÕn thøc tæng hîp, kiÕn thøc am
hiÓu s©u réng vÒ thùc tÕ chÝnh s¸ch lµ rÊt cao. Nhng do sù h¹n chÕ vÒ mÆt
thêi gian, tµi liÖu còng nh n¨ng lùc nghiªn cøu cña m×nh nªn trong ®Ò tµi em
chØ tËp trung vµo lÜnh vùc (quan hÖ Th¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam – NhËt B¶n
Ph¹m Quang Ninh - K45 - KT§N

-1-

Kho¸ LuËn tèt nghiÖp
giai ®o¹n tõ n¨m 1992 trë l¹i ®©y). vµ em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn
cña c¸c thÇy c« còng nh b¹n ®äc ®Ó cho ®Ò tµi ®îc hoµn thiÖn h¬n n÷a.
Qua ®©y, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c thÇy
c¸c c« vµ ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o TS NguyÔn Xu©n Thiªn ®· trùc tiÕp híng dÉn
em hoµn thµnh tèt kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy.

Ph¹m Quang Ninh - K45 - KT§N

-2-

Kho¸ LuËn tèt nghiÖp
Ch¬ng 1

C¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tiÔn cña quan hÖ
th¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ NhËt B¶n
1.1 C¬ së lý luËn.
Cã thÓ nãi, chiÕn tranh l¹nh kÕt thóc vµo ®Çu thËp niªn 90 cña thÕ kû
thø 20, t¹o ra mét ...
Kho¸ LuËn tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
vµo nh÷ng n¨m ®Çu nh÷ng n¨m cña thËp 90 trë l¹i ®©y, viÖc réng héi
nhËp vµ hîp t¸c kinh tÕ ®· vµ ®ang trë thµnh mét xu thÕ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh
ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. Nh÷ng lîi Ých kinh cña viÖc héi nhËp kinh quèc
®· mang l¹i cho mçi thµnh viªn tham gia, nh÷ng lîi Ých kinh kh«ng
mét quèc gia nµo thÓ phñ nhËn. ViÖt Nam còng vËy, ®Ó ®Èy m¹nh qu¸
tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ HiÖn ®¹i ho¸, §¶ng nhµ níc ta ®· ®ang thùc
hiÖn chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i réng më, ®a d¹ng ho¸ ®a ph¬ng hãa quan
kinh quèc , lÊy môc tiªu hoµ b×nh ph¸t triÓn lµm tiªu chuÈn cho
mäi ho¹t ®éng ®èi ngo¹i. §ång thêi, trong bèi c¶nh ph©n c«ng lao ®éng
quèc tÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ, viÖc hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ ®·®ang trë
thµnh ch tèt nhÊt ®Ó c¸c quèc gia ph¸t huy ®îc tèi ®a lîi thÕ cña m×nh,
còng nh khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng lîi Ých cña c¸c quèc gia kh¸c ®Ó phôc
cho níc m×nh.
Kh«ng n»m ngoµi xu thÕ trªn, ViÖt Nam vµ NhËt B¶n ®Òu ®· t×m
thÊy ë nhau nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi, còng nh lîi Ých kinh cñan th©n
mçi níc khi x©y dùng, ph¸t triÓn cñng mèi quan hîp t¸c song ph-
¬ng gi÷a hai níc. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan ®· ®¹t ®îc, trong quan
bu«n b¸n gi÷a ViÖt Nam - NhËt B¶n cßnméth¹n chÕ cÇn ®îc kh¾c
phôc, lo¹i nh»m ph¸t triÓn h¬n n÷a cho xøng víi tiÒm n¨ng cña hai níc,
®a mèi quan nµy lªn tÇm cao míi. ViÖc nghiªn cøu nh÷ng thµnh tùu
nh÷ng mÆt tån t¹i ®ã rÊt cÇn thiÕt. vËy em ®· chän ®Ò tµi: Quan
Th¬ng mai gi÷a ViÖt Nam vµ NhËt B¶n thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p .
Víi yªu cÇu cña kho¸ luËn mÆt kiÕn thøc tæng hîp, kiÕn thøc am
hiÓu s©u réng thùc chÝnh s¸ch rÊt cao. Nhng do h¹n chÕ mÆt
thêi gian, tµi liÖu còng nh n¨ng lùc nghiªn cøu cña m×nh nªn trong ®Ò tµi em
chØ tËp trung vµo lÜnh vùc (quan Th¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam NhËt B¶n
Ph¹m Quang Ninh - K45 - KT§N
-1-
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: VN - Nhật Bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: VN - Nhật Bản - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: VN - Nhật Bản 9 10 242