Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK cafe sang TT Mĩ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 3256 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1

MỤC LỤC
MỤC LỤC.............................................................................................................1
TÓM TẮT CÔNG TRÌNH....................................................................................5
GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT................................................................................6
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................7
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ CHÍNH
SÁCH TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ..................................9
1.1. Xuất khẩu hàng hóa trong bối cảnh hội nhập.................................................9
1.1.1. Hội nhập thương mại quốc tế......................................................................9
1.1.1.1. Khái niệm về hội nhập thương mại quốc tế.....................................9
1.1.1.2. Nội dung của hội nhập.....................................................................9
1.1.1.3. Cơ hội và thách thức......................................................................10
1.1.2. Xuất khẩu cà phê đối với phát triển kinh tế xã hội...................................12
1.1.2.1. Đặc điểm của sản xuất kinh doanh cà phê.....................................12
1.1.2.2. Vai trò của xuất khẩu cà phê đối với kinh tế, xã hội Việt Nam....13
1.1.2.3. Lợi thế và bất lợi thế của xuất khẩu cà phê Việt Nam..................14
1.2. Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu cà phê...........................................15
1.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu cà phê...........................................15
1.2.1.1. Cầu và thị trường nước nhập khẩu................................................15
1.2.1.2. Giá cả và chất lượng......................................................................16
1.2.1.3. Kênh và dịch vụ phân phối............................................................17
1.2.1.4. Môi trường cạnh tranh...................................................................17
1.2.1.5. Yếu tố về sản xuất chế biến...........................................................17
1.2.1.6. Các nhân tố thuộc về quản lý........................................................18
1.2.2. Chính sách tài chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê..............................19
1.2.2.1. Chính sách thuế xuất nhập khẩu....................................................19
1.2.2.2. Chính sách tín dụng xuất khẩu......................................................21
1.2.2.3. Chính sách tỷ giá...
MỤC LỤC
MỤC LỤC.............................................................................................................1
TÓM TẮT CÔNG TRÌNH....................................................................................5
GIẢI THÍCH TỪ VIẾT TẮT................................................................................6
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................7
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ CHÍNH
SÁCH TÀI CHÍNH THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU CÀ PHÊ..................................9
1.1. Xuất khẩu hàng hóa trong bối cảnh hội nhập.................................................9
1.1.1. Hội nhập thương mại quốc tế......................................................................9
1.1.1.1. Khái niệm về hội nhập thương mại quốc tế.....................................9
1.1.1.2. Nội dung của hội nhập.....................................................................9
1.1.1.3. Cơ hội và thách thức......................................................................10
1.1.2. Xuất khẩu cà phê đối với phát triển kinh tế xã hội...................................12
1.1.2.1. Đặc điểm của sản xuất kinh doanh cà phê.....................................12
1.1.2.2. Vai trò của xuất khẩu cà phê đối với kinh tế, xã hội Việt Nam....13
1.1.2.3. Lợi thế và bất lợi thế của xuất khẩu cà phê Việt Nam..................14
1.2. Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu cà phê...........................................15
1.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu cà phê...........................................15
1.2.1.1. Cầu và thị trường nước nhập khẩu................................................15
1.2.1.2. Giá cả và chất lượng......................................................................16
1.2.1.3. Kênh và dịch vụ phân phối............................................................17
1.2.1.4. Môi trường cạnh tranh...................................................................17
1.2.1.5. Yếu tố về sản xuất chế biến...........................................................17
1.2.1.6. Các nhân tố thuộc về quản lý........................................................18
1.2.2. Chính sách tài chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu cà phê..............................19
1.2.2.1. Chính sách thuế xuất nhập khẩu....................................................19
1.2.2.2. Chính sách tín dụng xuất khẩu......................................................21
1.2.2.3. Chính sách tỷ giá hối đoái.............................................................23
1.2.2.4. Chính sách bảo hiểm xuất khẩu.....................................................24
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK cafe sang TT Mĩ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK cafe sang TT Mĩ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK cafe sang TT Mĩ 9 10 668