Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK cafe

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1371 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
§Èy m¹nh xuÊt khÈu lµ chñ tr¬ng kinh tÕ lín cña §¶ng vµ Nhµ níc ViÖt
Nam. Chñ tr¬ng nµy ®îc kh¼ng ®Þnh trong v¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc
lÇn thø VIII vµ trong nghÞ quyÕt 01NQ/TW cña Bé ChÝnh trÞ víi môc tiªu
chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng CNH-H§H híng vÒ xuÊt khÈu. §Ó thùc
hiÖn chñ tr¬ng cña §¶ng cïng víi viÖc ®Èy m¹nh tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc vµ gióp ViÖt Nam b¾t kÞp ®îc víi tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸
vµ héi nhËp, chóng ta cÇn ph¶i t¨ng cêng më réng thÞ trêng xuÊt khÈu.
HiÖn nay EU ®· vµ ®ang lµ ®èi t¸c quan träng, mét thÞ trêng lín cã kh¶
n¨ng tiªu thô nhiÒu hµng ho¸, s¶n phÈm cña ViÖt Nam. C¸c mÆt hµng xuÊt
khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam còng chÝnh lµ nh÷ng mÆt hµng mµ thÞ trêng nµy cã
nhu cÇu nhËp khÈu hµng n¨m víi khèi lîng nh giÇy dÐp, thuû h¶i s¶n, cµ
phª… Trong ®ã mÆt hµng cµ phª lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng n«ng s¶n quan
träng nhÊt ®îc b¸n réng r·i trªn thÞ trêng EU. Kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cµ phª cña
ViÖt Nam vît xa hai lo¹i ®å uèng lµ chÌ vµ ca cao. V× vËy ®Èy m¹nh xuÊt khÈu
hµng ho¸ nãi chung vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cµ phª nãi riªng vµo thÞ trêng EU
lµ mét viÖc lµm cÊp thiÕt ®èi víi níc ta hiÖn nay. Tuy nhiªn ®Ó lµm ®îc ®iÒu
nµy ViÖt Nam cÇn tËp trung nghiªn cøu t×m c¸ch gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c, c¶n
trë ho¹t ®éng xuÊt khÈu sang EU vµ t×m ra c¸c gi¶i ph¸p c¨n b¶n ®Ó ®Èy m¹nh
xuÊt khÈu cµ phª.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc xuÊt khÈu cµ phª vµo thÞ trêng
EU trong thêi gian thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty cµ phª ViÖt Nam ®îc sù gióp ®ì
nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Æc biÖt lµ Ban Kinh doanh tæng hîp cïng
víi sù híng dÉn tËn t×nh cña tiÕn sÜ Ng« Xu©n B×nh t«i xin chän ®Ò tµi: "Mét
sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu cµ phª vµo thÞ trêng EU cña Tæng c«ng ty
cµ phª ViÖt Nam" lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
Môc ®Ých nghiªn cøu: Trªn gãc ®é lý thuyÕt luËn v¨n ph©n tÝch vai trß
cña viÖc xuÊt khÈu cµ phª ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trªn gãc ®é thùc tiÔn,
luËn v¨n nh÷ng mÆt lµm ®îc vµ cha lµm ®îc cña viÖc xuÊt khÈu cµ phª cña

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp
Tæng c«ng ty cµ phª ViÖt Nam vµ ®a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu
mÆt hµng nµy.
Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi,
luËn v¨n ®· vËn dông ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, ph¬ng ph¸p thèng kª
tæng hîp, ph¬ng ph¸p so s¸nh vµ dù b¸o.
Bè côc cña luËn v¨n, luËn v¨n chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ xuÊt khÈu mÆt hµng cµ phe vµ vai trß
cña xuÊt khÈu cµ phª trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.
Ch¬ng 2: ...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
§Èy m¹nh xuÊt khÈu chñ tr¬ng kinh lín cña §¶ng vµ Nhµ níc ViÖt
Nam. Chñ tr¬ng nµy ®îc kh¼ng ®Þnh trong v¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc
lÇn thø VIII trong nghÞ quyÕt 01NQ/TW cña ChÝnh trÞ víi môc tiªu
chuyÓn dÞch cÊu kinh theo híng CNH-H§H híng xuÊt khÈu. §Ó thùc
hiÖn chñ tr¬ng cña §¶ng cïng víi viÖc ®Èy m¹nh tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ -
hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc gióp ViÖt Nam b¾t kÞp ®îc víi tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸
vµ héi nhËp, chóng ta cÇn ph¶i t¨ng cêng më réng thÞ trêng xuÊt khÈu.
HiÖn nay EU ®· ®ang ®èi t¸c quan träng, mét thÞ trêng lín kh¶
n¨ng tiªu thô nhiÒu hµng ho¸, s¶n phÈm cña ViÖt Nam. C¸c t hµng xuÊt
khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam còng chÝnh lµ nh÷ng mÆt hµng mµ thÞ trêng nµy
nhu cÇu nhËp khÈu hµng n¨m víi khèi lîng nh giÇy dÐp, thuû h¶i s¶n,
phª Trong ®ã mÆt hµng phª mét trong nh÷ng mÆt hµng n«ng s¶n quan
träng nhÊt ®îc b¸n réng r·i trªn thÞ trêng EU. Kh¶ n¨ng xuÊt khÈu phª cña
ViÖt Nam vît xa hai lo¹i ®å uèng lµ chÌ vµ ca cao. V× vËy ®Èy m¹nh xuÊt khÈu
hµng ho¸ nãi chung ®Èy m¹nh xuÊt khÈu pnãi riªng vµo thÞ trêng EU
mét viÖc lµm cÊp thiÕt ®èi víi níc ta hiÖn nay. Tuy nhiªn ®Ó lµm ®îc ®iÒu
nµy ViÖt Nam cÇn tËp trung nghiªn cøu t×m c¸ch gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c, c¶n
trë ho¹t ®éng xuÊt khÈu sang EU vµ t×m ra c¸c gi¶i ph¸p c¨n b¶n ®Ó ®Èy m¹nh
xuÊt khÈu cµ phª.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc xuÊt khÈu phª vµo thÞ trêng
EU trong thêi gian thùc tËp t¹i Tæng c«ng ty pViÖt Nam ®îc gióp ®ì
nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o c«ng ty ®Æc biÖt Ban Kinh doanh tæng hîp cïng
víi híng dÉn n t×nh cña tiÕn Ng« Xu©n B×nh t«i xin chän ®Ò tµi: "Mét
gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh xuÊt khÈu phª vµo thÞ trêng EU cña Tæng c«ng ty
cµ phª ViÖt Nam" lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
Môc ®Ých nghiªn cøu: Trªn gãc ®é thuyÕt luËn v¨n ph©n tÝch vai trß
cña viÖc xuÊt khÈu cµ phª ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trªn gãc ®é thùc tiÔn,
luËn v¨n nh÷ng t lµm ®îc cha lµm ®îc cña viÖc xuÊt khÈu phª cña
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK cafe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK cafe - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK cafe 9 10 597