Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK của cty Thuỷ tinh và gốm XD

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 1356 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Tæng C«ng ty Viglacera

Lêi nãi ®Çu
Trong xu thÕ hîp t¸c vµ héi nhËp kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ c¸c níc
trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi hiÖn nay, ViÖt Nam ®ang phÊn ®Êu ®Ó cã thÓ ®øng
v÷ng vµ ph¸t triÓn khi hiÖp ®Þnh mËu dÞch tù do ASEAN cã hiÖu lùc.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ theo c¬ chÕ thÞ trêng, héi nhËp th¬ng m¹i ®ang ®îc hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®ãn nhËn
nh mét c¬ héi ph¸t triÓn kinh tÕ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt vµ nhanh chãng nhÊt,
®ång thêi cßn kh«ng Ýt nh÷ng th¸ch thøc khã kh¨n cÇn ph¶i vît qua.
Hoµ chung nç lùc phÊn ®Êu cña c¶ níc, Viglacera còng cè g¾ng cã nh÷ng
ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ ®Ó tõng bíc më réng thÞ trêng xuÊt khÈu, t¨ng hiÖu
qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÇn x©y dùng uy tÝn th¬ng hiÖu Viglacera nãi
riªng vµ th¬ng hiÖu c¸c s¶n phÈm ViÖt Nam nãi chung trªn thÞ trêng thÕ giíi.
Trong bèi c¶nh hiÖn nay mét nhµ s¶n xuÊt lín nh Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm
x©y dùng, viÖc t×m kiÕm vµ xóc tiÕn c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c xuÊt khÈu
lµ mét viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt vµ nÕu ®îc thùc hiÖn tèt sÏ ®em l¹i lîi Ých thiÕt
thùc ®èi víi Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng.
Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c
phÈm thuû tinh vµ gèm x©y dùng hµng ®Çu ë ViÖt Nam. §©y lµ mét doanh nghiÖp
nhµ níc kh«ng nh÷ng cã quy m« réng kh¾p trong vµ ngoµi níc mµ cßn lµ ®¬n vÞ
chñ lùc lµm ®Çu mèi xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng thuû tinh vµ gèm x©y dùng. Tæng
c«ng ty rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c xuÊt khÈu, coi ®©y lµ mét trong nh÷ng ho¹t
®éng chñ ®¹o liªn quan chÆt chÏ ®Õn sù thµnh c«ng cña Tæng c«ng ty.
V× nh÷ng lý do trªn t«i m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi:
"Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty thuû tinh
vµ gèm x©y dùng"
§©y lµ mét ®Ò tµi víi ph¹m vi nghiªn cøu réng vÒ c¸c mÆt cña ho¹t ®éng
xuÊt khÈu nh thÞ trêng xuÊt khÈu, s¶n phÈm xuÊt khÈu, kim ng¹ch xuÊt khÈu,

Sinh viªn: §inh ThÞ Dung

1

Líp: QTKDQT 41 A

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Tæng C«ng ty Viglacera

hiÖu qu¶ xuÊt khÈu…cña Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng trong giai
®o¹n (1999-2002).
Môc ®Ých chñ yÕu cña ®Ò tµi lµ nh»m ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t
®éng xuÊt khÈu cña Viglacera. Tõ ®ã tæng kÕt ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt thµnh c«ng
vµ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i cÇn kh¾c phôc trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu. §ång thêi
nªu lªn mét vµi gi¶i ph¸p, ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t
®éng xuÊt khÈu cña Viglacera.
Néi dung ®Ò tµi gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I:

C¬ s¬ lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu.

C...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera
Lêi nãi ®Çu
Trong xu thÕ hîp t¸c héi nhËp kh«ng ngõng cña nÒn kinh c¸c níc
trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi hiÖn nay, ViÖt Nam ®ang phÊn ®Êu ®Ó cã thÓ ®øng
v÷ng vµ ph¸t triÓn khi hiÖp ®Þnh mËu dÞch tù do ASEAN cã hiÖu lùc.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ theo c¬ chÕ thÞ tr-
êng, i nhËp th¬ng m¹i ®ang ®îc hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®ãn nhËn
nh mét c¬ héi ph¸t triÓn kinh tÕ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt vµ nhanh chãng nhÊt,
®ång thêi cßn kh«ng Ýt nh÷ng th¸ch thøc khã kh¨n cÇn ph¶i vît qua.
Hoµ chung lùc phÊn ®Êu cña níc, Viglacera còng g¾ng nh÷ng
ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc ®Ó tõng bíc më réng thÞ trêng xuÊt khÈu, t¨ng hiÖu
qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh dÇn x©y dùng uy tÝn th¬ng hiÖu Viglacera nãi
riªng th¬ng hiÖu c¸c s¶n phÈm ViÖt Nam nãi chung trªn thÞ trêng thÕ giíi.
Trong bèi c¶nh hiÖn nay mét nhµ s¶n xuÊt lín nh Tæng c«ng ty thuû tinh gèm
x©y dùng, viÖc t×m kiÕm xóc tiÕn c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c xuÊt khÈu
mét viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt vµ nÕu ®îc thùc hiÖn tèt ®em l¹i lîi Ých thiÕt
thùc ®èi víi Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng.
Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng lµ ®¬n s¶n xuÊt kinh doanh c¸c
phÈm thuû tinh vµ gèm x©y dùng hµng ®Çu ë ViÖt Nam. §©y lµ mét doanh nghiÖp
nhµ níc kh«ng nh÷ng quy réng kh¾p trong ngoµi níc cßn ®¬n
chñ lùc lµm ®Çu mèi xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng thuû tinh vµ gèm x©y dùng. Tæng
c«ng ty rÊt quan t©m ®Õn ng t¸c xuÊt khÈu, coi ®©y mét trong nh÷ng ht
®éng chñ ®¹o liªn quan chÆt chÏ ®Õn sù thµnh c«ng cña Tæng c«ng ty.
V× nh÷ng lý do trªn t«i m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi:
"Mét gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty thuû tinh
vµ gèm x©y dùng"
§©y mét ®Ò tµi víi ph¹m vi nghiªn cøu réng c¸c mÆt cña ho¹t ®éng
xuÊt khÈu nh t trêng xuÊt khÈu, s¶n phÈm xuÊt khÈu, kim ng¹ch xuÊt khÈu,
Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 1 Líp: QTKDQT 41 A
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK của cty Thuỷ tinh và gốm XD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK của cty Thuỷ tinh và gốm XD - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK của cty Thuỷ tinh và gốm XD 9 10 770