Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK gốm XD tại TOCONTAP

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1390 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Khoa th¬ng m¹i quèc tÕ

Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu..................................................................................................................3
Ch¬ng I : Kh¸i qu¸t chung vÒ hîp ®ång xuÊt khÈu...............................................5
I. kh¸i qu¸t chung vÒ hîp ®ång xuÊt khÈu ..................................................................5
1. Vai trß cña hîp ®ång xuÊt khÈu................................................................................5
2. TÝnh ph¸p lý cña hîp ®ång xuÊt khÈu......................................................................5
3. Néi dung cña hîp ®ång xuÊt khÈu...........................................................................8
II. C¸c nhãm bíc nghiÖp vô c¬ b¶n trong quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu....10
1. Nhãm bíc chuÈn bÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu vµ kiÓm tra hµng ho¸...........................11
2. Nhãm bíc thuª tµu vµ mua b¶o hiÓm (nÕu cã )...................................................13
3. Nhãm bíc lµm thñ tôc th«ng quan vµ giao hµng cho ngêi vËn t¶i.......................14
4. Nhãm bíc thñ tôc thanh to¸n hîp ®ång, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tranh chÊp nÕu cã....17
III. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu..........................19
1. C¸c nh©n tè trùc tiÕp............................................................................................19
2. C¸c nh©n tè gi¸n tiÕp..............................................................................................22
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu .......................24
I. giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty TOCONTAP.............................................................24
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty....................................................24
2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty..............................25
3. Nguån lùc cña C«ng ty...........................................................................................29
II. §Æc ®iÓm cña hµng gèm sø mü nghÖ ...................................................................29
1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n xuÊt............................................................................................30
2. §Æc ®iÓm vÒ tiªu dïng...........................................................................................31
3. §Æc ®iÓm vÒ kinh doanh xuÊt khÈu.......................................................................32
III. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Khoa th¬ng m¹i quèc tÕ
Môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu..................................................................................................................3
Ch¬ng I : Kh¸i qu¸t chung vÒ hîp ®ång xuÊt khÈu...............................................5
I. kh¸i qu¸t chung vÒ hîp ®ång xuÊt khÈu ..................................................................5
1. Vai trß cña hîp ®ång xuÊt khÈu................................................................................5
2. TÝnh ph¸p lý cña hîp ®ång xuÊt khÈu......................................................................5
3. Néi dung cña hîp ®ång xuÊt khÈu...........................................................................8
II. C¸c nhãm bíc nghiÖp vô c¬ b¶n trong quy tr×nh tc hn hîp ®ång xt ku....10
1. Nhãm bíc chuÈn bÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu vµ kiÓm tra hµng ho¸...........................11
2. Nhãm bíc thuª tµu vµ mua b¶o hiÓm (nÕu cã )...................................................13
3. Nhãm bíc lµm thñ tôc th«ng quan vµ giao hµng cho ngêi vËn t¶i.......................14
4. Nhãm bíc thñ c thanh to¸n p ®ång, gi¶i quyÕt khu i tranh cp u cã....17
III. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu..........................19
1. c nh©n tè tc tp............................................................................................19
2. C¸c nh©n tè gi¸n tiÕp..............................................................................................22
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng quy tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu .......................24
I. giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty TOCONTAP.............................................................24
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty....................................................24
2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty..............................25
3. Nguån lùc cña C«ng ty...........................................................................................29
II. §Æc ®iÓm cña hµng gèm sø mü nghÖ ...................................................................29
1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n xuÊt............................................................................................30
2. §Æc ®iÓm vÒ tiªu dïng...........................................................................................31
3. §Æc ®iÓm vÒ kinh doanh xuÊt khÈu.......................................................................32
III. KÕt q ho¹t ®éng kinh doanh a ng ty TOCONTAP....................................32
...................................................................................................................................
1. KÕt qu¶ kinh doanh t¹i TOCONTAP thêi gian qua.............................................32
NguyÔn Duy Qu©n-E7-K37
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK gốm XD tại TOCONTAP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK gốm XD tại TOCONTAP - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK gốm XD tại TOCONTAP 9 10 216