Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may của VN vào TT Hoa Kì khi chưa gia nhập WTO và còn áp dụng hạn nghạch

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 937 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Hoa kú lµ mét thÞ trêng lín, ®a d¹ng vµ phøc t¹p, sau 10 n¨m b×nh thêng
ho¸ quan hÖ ViÖt Nam - Hoa Kú, thÞ trêng nµy ®· ph¸t triÓn rÊt nhanh.
ChuyÕn th¨m lÞch sö cña Thñ tíng Phan V¨n Kh¶i kh«ng chØ ®iÓm l¹i sù
ph¸t triÓn quan hÖ hîp t¸c trong 10 n¨m b×nh thêng ho¸ quan hÖ gi÷a hai níc
mµ môc ®Ých chÝnh lµ t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p, x¸c ®Þnh ph¬ng híng ®Ó ®a
quan hÖ 2 níc bíc lªn mét tÇm cao míi. §iÒu nµy ®îc cô thÓ ho¸ th«ng qua
hµng lo¹t c¸c cuéc tiÕp xóc cÊp cao cña Thñ tíng Phan V¨n Kh¶i víi Tæng
thèng Bush, Thîng viÖn, H¹ viÖn Hoa Kú, giíi doanh nghiÖp, giíi truyÒn
th«ng vµ c¸c tÇng líp x· héi. C¸c cuéc gÆp cÊp cao lµ ®Ó thÕ giíi, níc Mü vµ
ngêi Mü hiÓu ®óng ®¾n h¬n, vÒ ®Êt níc ViÖt Nam, con ngêi ViÖt Nam.
Thµnh c«ng cña chuyÕn th¨m cßn lµ sù x¸c nhËn mèi quan hÖ gi÷a hai
níc lµ ®èi t¸c tin cËy - hîp t¸c vÒ nhiÒu mÆt - æn ®Þnh l©u dµi trªn nguyªn t¾c
t«n träng lÉn nhau. §©y lµ tiÒn ®Ò ®Ó hai níc thóc ®Èy m¹nh mÏ quan hÖ vÒ
nhiÒu mÆt trong ®ã cã quan hÖ th¬ng m¹i. Quan hÖ kinh tÕ th¬ng m¹i hai níc
sau 10 n¨m b×nh thêng ho¸ ®· ph¸t triÓn rÊt nhanh vÒ nhiÒu lÜnh vùc thÓ hiÖn
sù nghiÖp ®æi míi kinh tÕ cña ta vµ héi nhËp s©u s¾c vµo th¬ng m¹i thÕ giíi,
gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®µm ph¸n gia nhËp W.T.O cña ViÖt Nam. §Ó t¹o
®iÒu kiÖn ph¸t triÓn h¬n n÷a mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu sang thÞ trêng Hoa
Kú, em xin ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: "Thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo
thÞ trêng Hoa Kú khi ViÖt Nam cha gia nhËp W.T.O vµ cßn ¸p dông h¹n
ng¹ch (quota)".
Néi dung cña ®Ò tµi ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: ThÞ trêng Hoa Kú vµ c¬ héi xuÊt khÈu cña ViÖt Nam
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµo thÞ trêng
Hoa Kú
Ch¬ng 3: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may
vµo thÞ trêng Hoa Kú.
DÖt may lµ mÆt hµng xuÊt khÈu cã kim ng¹ch lín vµo thÞ trêng Hoa Kú,
lµ mÆt hµng cã nhiÒu tiÒm n¨ng nhng ®ang bÞ c¹nh tranh gay g¾t. Em hy väng
r»ng ®Ò tµi sÏ gãp phÇn quan träng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu vµo thÞ
trêng Hoa Kú.

SV : Vò ThÞ Thanh T©m

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ch¬ng 1
thÞ trêng hoa kú vµ c¬ héi
xuÊt khÈu cña ViÖt Nam

1. §¸nh gi¸ thÞ trêng Hoa Kú vµ ph©n tÝch tiÒm n¨ng réng lín cña thÞ trêng Hoa Kú ®èi víi s¶n phÈm chÕ t¹o tõ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn nãi
chung vµ s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam nãi riªng
Hoa Kú lµ mét cêng quèc hµng ®Çu thÕ giíi c¶ vÒ kinh tÕ, khoa häc
c«ng nghÖ, cã tµi nguyªn rÊt phong phó. HiÖn nay víi d©n sè kho¶ng trªn 293
triÖu ngêi, trong ®ã 75% sèng ë thµnh thÞ, tæng s¶n phÈm quèc néi trª...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Hoa lµt ttrêng lín, ®a d¹ngphøc t¹p, sau 10 n¨m nh thêng
ho¸ quan hÖ ViÖt Nam - Hoa Kú, t trêng nµy ®· pt triÓn t nhanh.
ChuyÕn th¨m lÞch sö cña Thñ tíng Phan V¨n Kh¶i kh«ng chØ ®iÓm l¹i sù
ph¸t triÓn quan hîp t¸c trong 10 n¨m b×nh thêng ho¸ quan gi÷a hai níc
môc ®Ých chÝnh t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p, x¸c ®Þnh ph¬ng híng ®Ó ®a
quan 2 níc bíc lªn mét tÇm cao míi. §iÒu nµy ®îc t ho¸ th«ng qua
hµng lo¹t c¸c cuéc tiÕp xóc cÊp cao cña T tíng Phan V¨n Kh¶i víi Tæng
thèng Bush, Thîng viÖn, viÖn Hoa Kú, giíi doanh nghiÖp, giíi truyÒn
th«ng c¸c tÇng líp héi. C¸c cuéc gÆp cÊp cao ®Ó thÕ giíi, níc
ngêi Mü hiÓu ®óng ®¾n h¬n, vÒ ®Êt níc ViÖt Nam, con ngêi ViÖt Nam.
Thµnh c«ng cña chuyÕn th¨m cßn x¸c nhËn mèi quan gi÷a hai
níc ®èi t¸c tin cËy - hîp t¸c nhiÒu mÆt - æn ®Þnh l©u dµi trªn nguyªn t¾c
t«n träng lÉn nhau. §©y tiÒn ®Ò ®Ó hai níc thóc ®Èy m¹nh mÏ quan
nhiÒu mÆt trong ®ã quan th¬ng m¹i. Quan kinh th¬ng m¹i hai níc
sau 10 n¨m b×nh thêng ho¸ ®· ph¸t triÓn rÊt nhanh nhiÒu lÜnh vùc thÓ hiÖn
nghiÖp ®æi míi kinh cña ta héi nhËp s©u s¾c vµo th¬ng i thÕ giíi,
gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®µm ph¸n gia nhËp W.T.O cña ViÖt Nam. §Ó t¹o
®iÒu kiÖn ph¸t triÓn h¬n n÷a mét mÆt hµng xuÊt khÈu sang thÞ trêng Hoa
Kú, em xin ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: "Thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng dÖt may vµo
thÞ trêng Hoa khi ViÖt Nam cha gia nhËp W.T.O cßn ¸p dông h¹n
ng¹ch (quota)".
Néi dung cña ®Ò tµi ®îc chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1: ThÞ trêng Hoa Kú vµ c¬ héi xuÊt khÈu cña ViÖt Nam
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµo thÞ trêng
Hoa Kú
Ch¬ng 3: Mét ý kiÕn ®Ò xuÊt ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may
vµo thÞ trêng Hoa Kú.
DÖt may lµ mÆt hµng xuÊt khÈu cã kim ng¹ch lín vµo thÞ trêng Hoa Kú,
mÆt hµng cã nhiÒu tiÒm n¨ng nhng ®ang bÞ c¹nh tranh gay g¾t. Em hy väng
r»ng ®Ò tµi gãp phÇn quan träng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu vµo thÞ
trêng Hoa Kú.
SV : Vò ThÞ Thanh T©m
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may của VN vào TT Hoa Kì khi chưa gia nhập WTO và còn áp dụng hạn nghạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may của VN vào TT Hoa Kì khi chưa gia nhập WTO và còn áp dụng hạn nghạch - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may của VN vào TT Hoa Kì khi chưa gia nhập WTO và còn áp dụng hạn nghạch 9 10 781