Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may ở cty may Minh Khai

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1460 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp

1

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng
**********

Thu ho¹ch thùc tËp
tèt nghiÖp
§Ò tµi : thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu

cña c«ng ty dÖt Minh Khai

Gi¸o viªn híng dÉn : PGS.TS NguyÔn ThÞ Quy.
Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn Ngäc Ly.
Líp : NhËt 2- K38F - KTNT.

Hµ Néi, th¸ng 10-2003

Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly

Líp: NhËt 2-K38F-KTNT

Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp

2

Môc lôc
Lêi nãi ®Çu
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ vai trß cña nã ®èi víi nÒn
kinh tÕ quèc d©n
I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu ..............................................................1
1. Kh¸i niÖm....................................................................................................1
2. B¶n chÊt.......................................................................................................1
II. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n...................................2
1.
S¬ lîc t×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam trong thêi gian qua.................2
2.

Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n................4

2.1 XuÊt khÈu lµ ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ, gióp chuyÓn dÞch c¬ cÊu
kinh tÕ...............................................................................................................4
2.2 XuÊt khÈu t¹o ra nguån vèn, nguån ngo¹i tÖ lín gãp phÇn quan träng vµo
viÖc c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n......................................................................5
2.3 XuÊt khÈu cã t¸c dông tÝch cùc ®Õn viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i
thiÖn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng......................................................................6
2.4 Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ c¬ së ®Ó më réng vµ thóc ®Èy quan hÖ kinh tÕ ®èi
ngo¹i cña níc ta................................................................................................6
3. Mét sè h×nh thøc xuÊt khÈu ë níc ta hiÖn nay...............................................7
Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty dÖt Minh Khai
I. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty dÖt Minh Khai.....................................................9
1.

LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty dÖt Minh Khai..................9

2.

Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty dÖt Minh Khai..................................10

3.

C¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty dÖt Minh Khai..........................11

4.

§Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh............................................................
Thu ho¹ch thùc tËp tèt nghiÖp
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
Trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng
**********
Thu ho¹ch thùc tËp
tèt nghiÖp
§Ò tµi : thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu
cña c«ng ty dÖt Minh Khai
Gi¸o viªn híng dÉn : PGS.TS NguyÔn ThÞ Quy.
Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn Ngäc Ly.
Líp : NhËt 2- K38F - KTNT.
Hµ Néi, th¸ng 10-2003
Sinh viªn: NguyÔn Ngäc Ly Líp: NhËt 2-K38F-KTNT
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may ở cty may Minh Khai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may ở cty may Minh Khai - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may ở cty may Minh Khai 9 10 874