Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may VN sang TT Nhật

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1880 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ch¬ng I:
®Æc ®iÓm hµng dÖt may thÞ trêng NhËt B¶n vµ kh¶ n¨ng xuÊt
khÈu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sang thÞ trêng nµy.

1.§Æc ®iÓm thÞ trêng hµng dÖt may NhËt B¶n.
1.1-C¸c chÝnh s¸ch cña thÞ trêng NhËt B¶n vÒ hµng may mÆc.
§Ó kinh doanh hµng dÖt may trªn thÞ trêng NhËt B¶n th× c¸c doanh nghiÖp
ph¶i tu©n thñ nh÷ng ®¹o luËt sau:
1.1.1-ChÕ ®é cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu.
-Hµng nhËp khÈu ®îc quy ®Þnh bëi lÖnh kiÓm so¸t nhËp khÈu theo môc 6 ®iÒu
15 cña luËt kiÓm so¸t ngo¹i th¬ng vµ ngo¹i hèi. C¸c lo¹i hµng ho¸ nµy bao gåm
tÊt c¶ c¸c lo¹i ®éng s¶n. kim lo¹i quý (vµng thoi, vµng hîp chÊt, tiÒn ®óc kh«ng
lu th«ng vµ c¸c mÆt hµng kh¸c cã hµm lîng vµng cao), chøng kho¸n, giÊy
chøng nhËn tµi s¶n v« h×nh… kh«ng thuéc sù ®iÒu tiÕt cña lÖnh kiÓm so¸t nhËp
khÈu mµ do lÖnh kiÓm so¸t ngo¹i hèi quy ®Þnh. Tuy hÇu hÕt hµng nhËp khÈu
kh«ng cÇn giÊy phÐp nhËp khÈu cña MITI (Bé C«ng Th¬ng Quèc TÕ) th× c¸c
mÆt hµng sau
1.1.1-Qu¶n lý chÊt lîng vµ ghi nh·n.
*Hµng ho¸ lu th«ng trªn thÞ trêng ph¶i cã nh·n m¸c ®óng tiªu chuÈn vµ
nh·n m¸c ph¶i thÓ hiÖn ®óng xuÊt xø hµng ho¸ sao cho ngêi tiªu dïng kh«ng
nhÇm lÉn s¶n phÈm do NhËt B¶n s¶n xuÊt víi s¶n phÈm s¶n xuÊt ë níc ngoµi vµ
hä cã thÓ nhanh chãng x¸c ®Þnh ®îc xuÊt xø cña hµng ho¸, cÊm nhËp khÈu c¸c
s¶n phÈm cã nh·n mac mËp mê, gi¶ m¹o vÒ xuÊt xø.
*Tiªu chuÈn JIS (Japan Industrial Standards).
JIS – mét trong nh÷ng dÊu chÊt lîng ®îc sö dông réng r·I ë NhËt – lµ
hÖ thèng tiªu chuÈn chÊt lîng ¸p dông cho hµng ho¸ c«ng nghiÖp. Tiªu chuÈn
chÊt lîng nµy dùa trªn “LuËt tiªu chuÈn hµng ho¸ c«ng nghiÖp” ®îc ban hµnh
vµo th¸ng 6-1949 vµ thêng ®îc biÕt ®Õn díi c¸i tªn “DÊu chøng nhËn tiªu
chuÈn c«ng nghiÖp NhËt B¶n” hay JIS.
-DÊu JIS ®îc ¸p dông cho rÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau nh: v¶i,
quÇn ¸o, c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, giµy dÐp, bµn ghÕ vµ c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c ®ßi hái
1

ph¶i tiªu chuÈn ho¸ vÒ chÊt lîng vµ kÝch cì hay c¸c quy c¸ch phÈm chÊt kh¸c.
DÊu nµy lóc ®Çu ®îc ¸p dông ®Ó t¹o ra mét chuÈn mùc vÒ chÊt lîng cho
c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu khi NhËt B¶n b¸n s¶n phÈm cña m×nh ra níc ngoµi.
Nãi chung, c¸c tiªu chuÈn JIS ®îc söa ®æi bæ xung theo ®Þnh kú ®Ó phï hîp víi
c¸c tiÕn bé cña c«ng nghÖ. Tuy nhiªn tÊt c¶ c¸c tiªu chuÈn JIS ®Òu ®îc bæ xung
Ýt nhÊt lµ 5 n¨m mét lÇn kÓ tõ ngµy ban hµnh, ngµy söa ®æi hay ngµy x¸c nhËn
l¹i cña tiªu chuÈn. Môc ®Ých cña viÖc söa ®æi bæ xung lµ nh»m ®¶m b¶o cho
c¸c tiªu chuÈn chÊt lîng lu«n hîp lý vµ phï hîp víi thùc tÕ.
-Theo quy ®Þnh cña “LuËt tiªu chuÈn ho¸ NhËt B¶n”, dÊu chøng nhËn tiªu
chuÈn JIS chØ ®îc phÐp ¸p d...
ch¬ng I:
®Æc ®iÓm hµng dÖt may thÞ trêng NhËt B¶n vµ kh¶ n¨ng xuÊt
khÈu cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam sang thÞ trêng nµy.
1.§Æc ®iÓm thÞ trêng hµng dÖt may NhËt B¶n.
1.1-C¸c chÝnh s¸ch cña thÞ trêng NhËt B¶n vÒ hµng may mÆc.
§Ó kinh doanh hµng dÖt may trªn thÞ trêng NhËt B¶n th× c¸c doanh nghiÖp
ph¶i tu©n thñ nh÷ng ®¹o luËt sau:
1.1.1-ChÕ ®é cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu.
-Hµng nhËp khÈu ®îc quy ®Þnh bëi lÖnh kiÓm so¸t nhËp khÈu theo môc 6 ®iÒu
15 cña luËt kiÓm so¸t ngo¹i th¬ng vµ ngo¹i hèi. C¸c lo¹i hµng ho¸ nµy bao gåm
tÊt c¶ c¸c lo¹i ®éng s¶n. kim lo¹i quý (vµng thoi, vµng hîp chÊt, tiÒn ®óc kh«ng
lu th«ng c¸c mÆt hµng kh¸c hµm lîng vµng cao), chøng kho¸n, giÊy
chøng nhËn tµi s¶n h×nh kh«ng thuéc ®iÒu tiÕt cña lÖnh kiÓm so¸t nhËp
khÈu mµ do lÖnh kiÓm so¸t ngo¹i hèi quy ®Þnh. Tuy hÇu hÕt hµng nhËp khÈu
kh«ng cÇn giÊy phÐp nhËp khÈu cña MITI ( C«ng Th¬ng Quèc TÕ) t c¸c
mÆt hµng sau
1.1.1-Qu¶n lý chÊt lîng vµ ghi nh·n.
*Hµng ho¸ lu th«ng trªn thÞ trêng ph¶i nh·n m¸c ®óng tiªu chuÈn
nh·n m¸c ph¶i t hiÖn ®óng xuÊt xø hµng h sao cho ngêi tiªu dïng kh«ng
nhÇm lÉn s¶n phÈm do NhËt B¶n s¶n xuÊt víi s¶n phÈm s¶n xuÊt ë níc ngoµi vµ
thÓ nhanh chãng x¸c ®Þnh ®îc xuÊt cña hµng ho¸, cÊm nhËp khÈu c¸c
s¶n phÈm cã nh·n mac mËp mê, gi¶ m¹o vÒ xuÊt xø.
*Tiªu chuÈn JIS (Japan Industrial Standards).
JIS mét trong nh÷ng dÊu chÊt lîng ®îc sö dông réng r·I ë NhËt
thèng tiªu chuÈn chÊt lîng ¸p dông cho hµng ho¸ c«ng nghiÖp. Tiªu chuÈn
chÊt lîng nµy dùa trªn “LuËt tiªu chuÈn hµng ho¸ c«ng nghiÖp” ®îc ban hµnh
vµo th¸ng 6-1949 thêng ®îc biÕt ®Õn díi c¸i tªn “DÊu chøng nhËn tiªu
chuÈn c«ng nghiÖp NhËt B¶n” hay JIS.
-DÊu JIS ®îc ¸p dông cho rÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau nh: v¶i,
quÇn ¸o, c¸c thiÕt ®iÖn, giµy dÐp,n ghÕ c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c ®ßi hái
1
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may VN sang TT Nhật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may VN sang TT Nhật - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may VN sang TT Nhật 9 10 771