Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may VN sang TT phi hạn nghạch

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1457 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu

Ngµnh dÖt may ®ang cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ cña nhiÒu
quèc gia v× nã phôc vô nhu cÇu tÊt yÕu cña con ngêi, gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu
viÖc lµm cho lao ®éng x· héi vµ t¹o ®iÒu kiÖn c©n b»ng xuÊt nhËp khÈu.
Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c níc c«ng nghiÖp tiªn tiÕn nh Anh, Ph¸p,
NhËt... tríc ®©y, còng nh Hµn Quèc, §µi Loan, Singapore... hiÖn nay ®Òu ®·
tr¶i qua bíc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm dÖt may nh lµ
mét ngµnh xuÊt khÈu chÝnh.
ë ViÖt Nam, ngµnh dÖt may còng ®· sím ph¸t triÓn vµ trong c¸c n¨m
qua ®îc quan t©m ®Çu t, më réng n¨ng lùc s¶n xuÊt, tr¶i qua nh÷ng bíc
th¨ng trÇm do nh÷ng diÔn biÕn cña thÞ trêng quèc tÕ vµ c¬ chÕ qu¶n lý trong
níc, ®Õn nay, ngµnh dÖt may ®· t¹o ®îc sù æn ®Þnh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho bíc
ph¸t triÓn míi.
§Ó thùc hiÖn chiÕn lîc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc tõ nay
®Õn n¨m 2005, 2010, ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung cÇn cã tèc ®é t¨ng trëng
b×nh qu©n 15%/n¨m trong ®ã giai ®o¹n ®Çu c«ng nghiÖp ho¸, ngµnh dÖt
may lµ mét trong c¸c ngµnh cÇn cã tèc ®é t¨ng trëng cao h¬n, nh»m ®¶m
b¶o môc tiªu t¨ng trëng chung, gi¶m dÇn sù chªnh lÖch víi c¸c níc trong
vïng khi níc ta ®· hoµ nhËp thÞ trêng khu vùc vµ quèc tÕ.
Riªng lÜnh vùc xuÊt khÈu, níc ta cßn kÐm xa c¸c níc l¸ng giÒng cïng
®iÒu kiÖn, trong ®ã ngµnh dÖt may, tuy ®· cã kim ng¹ch xuÊt khÈu lín so
víi c¸c ngµnh trong níc (chiÕm kho¶ng 15%) vµ cã tèc ®é t¨ng trëng kh¸
trong c¸c n¨m qua nhng vÉn cßn ë møc nhá bÐ, cha xøng víi vÞ trÝ cña mét
ngµnh xuÊt khÈu chñ yÕu cña ®Êt níc. V× vËy, yªu cÇu cÊp b¸ch cho ngµnh

dÖt may lµ ph¶i t×m gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng nhanh kim ng¹ch xuÊt khÈu trong
nh÷ng n¨m tíi
V× lý do nªu trªn nªn luËn v¨n nµy em sÏ ®i vµo xem xÐt thùc tr¹ng
cña ngµnh dÖt may ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua ®Ó tõ ®ã rót ra ®îc
nh÷ng nguyªn nh©n vµ ®a ra mét sè gi¶i ph¸p cho ngµnh trong lÜnh vùc xuÊt
khÈu vµo riªng nhãm thÞ trêng phi h¹n ng¹ch. Víi ®Ò tµi cô thÓ: "Mét sè
gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam vµo
c¸c thÞ trêng phi h¹n ng¹ch”. KÕt cÊu luËn v¨n bao gåm:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ViÖt Nam vµo c¸c
thÞ trêng phi h¹n ng¹ch thêi gian qua
Ch¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m thóc ®¶y xuÊt khÈu hµng
dÖt may cña ViÖt Nam vµo c¸c thÞ trêng phi h¹n ng¹ch
LuËn v¨n nµy ®îc hoµn thµnh díi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña Th¹c sü
Ng« ThÞ TuyÕt Mai vµ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña viÖn Ngiªn cøu
chÝnh s¸ch chiÕn lîc c«ng nghiÖp, Bé C«ng nghiÖp. Tuy nhiªn, ®©y lµ ...
Lêi nãi ®Çu
Lêi nãi ®Çu
Ngµnh dÖt may ®ang trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ cña nhiÒu
quèc gia phôc nhu cÇu tÊt yÕu cña con ngêi, gi¶i quyÕt ®îc nhiÒu
viÖc lµm cho lao ®éng x· héi vµ t¹o ®iÒu kiÖn c©n b»ng xuÊt nhËp khÈu.
Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c níc c«ng nghiÖp tiªn tiÕn nh Anh, Pp,
NhËt... tríc ®©y, còng nh Hµn Quèc, §µi Loan, Singapore... hiÖn nay ®Òu ®·
tr¶i qua bíc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, xuÊt khÈu nh÷ng n phÈm dÖt may nh
mét ngµnh xuÊt khÈu chÝnh.
ë ViÖt Nam, ngµnh dÖt may còng ®· sím ph¸t triÓn vµ trong c¸c n¨m
qua ®îc quan t©m ®Çu t, réng n¨ng lùc s¶n xuÊt, tr¶i qua nh÷ng bíc
th¨ng trÇm do nh÷ng diÔn biÕn cña thÞ trêng quèc tÕ vµ c¬ chÕ qu¶n lý trong
níc, ®Õn nay, ngµnh dÖt may ®· t¹o ®îc sù æn ®Þnh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho bíc
ph¸t triÓn míi.
§Ó thùc hiÖn chiÕn lîc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc nay
®Õn n¨m 2005, 2010, ngµnh c«ng nghiÖp nãi chung cÇn cã tèc ®é t¨ng trëng
b×nh qu©n 15%/n¨m trong ®ã giai ®o¹n ®Çu c«ng nghiÖp ho¸, ngµnh dÖt
may mét trong c¸c ngµnh cÇn tèc ®é t¨ng trëng cao h¬n, nh»m ®¶m
b¶o môc tiªu t¨ng trëng chung, gi¶m dÇn chªnh lÖch víi c¸c níc trong
vïng khi níc ta ®· hoµ nhËp thÞ trêng khu vùc vµ quèc tÕ.
Riªng lÜnh vùc xuÊt khÈu, níc ta cßn kÐm xa c¸c níc l¸ng giÒng cïng
®iÒu kiÖn, trong ®ã ngµnh dÖt may, tuy ®· kim ng¹ch xuÊt khÈu lín so
víi c¸c ngµnh trong níc (chiÕm kho¶ng 15%) tèc ®é t¨ng trëng kh¸
trong c¸c n¨m qua nhng vÉn cßn ë møc nhá bÐ, cha xøng víi vÞ trÝ cña mét
ngµnh xuÊt khÈu chñ yÕu cña ®Êt níc. vËy, yªu cÇu cÊp b¸ch cho ngµnh
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may VN sang TT phi hạn nghạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may VN sang TT phi hạn nghạch - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
ĐATN KINH DOANH QUỐC TẾ: XK hàng dệt may VN sang TT phi hạn nghạch 9 10 783